جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۴۴/۲۰ شماره طرح:
تعيين الگوي هيدروكربورهاي پلي سيكليك در هواي تهران با منشاء يابي آنها عنوان طرح:
فرح سادات هالك مجري:
فني و مهندسي شاخه:
۸۶/۶/۲۹ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۱۲/۱ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۲/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

هيدروكربن‌هاي چندحلقه‌اي آروماتيك (PAHs) از آلاينده‌هاي سمّي هوا به شمار مي‌روند كه در فاز گازي يا بصورت مجتمع شده بر روي ذرات معلق در هواي شهرهاي بزرگ از جمله تهران وجود دارند. اين آلاينده‌هاي اصلي كه عمدتاً از احتراق ناقص سوخت‌هاي فسيلي ناشي مي-شوند، بخاطر سمّيت و جهش‌زايي آنها مورد توجه ويژه قرار گرفته‌اند. در اين تحقيق، 16 تركيب PAHs شامل تركيبات 2، 3، 4، 5 و 6 حلقه‌اي از هواي تهران نمونه‌برداري و آناليز شدند. نمونه-برداري‌ها از 32 ايستگاه مختلف در دو فاز گازي و ذرات، و طي دو فصل گرم و سرد انجام شد. طبق روش توصيه شده EPA، اين هيدروكربن‌ها توسط دستگاه HPLC مجهز به دو آشكارساز ماوراي بنفش و فلوئورسنس مورد شناسايي و تعيين غلظت قرار گرفتند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه در فاز ذرات، دو تركيب اسنفتن (ng/m3 30) و اسنفتايلن (ng/m3 17) بيشترين غلظت‌ها را در فصل سرد و دو تركيب اسنفتايلن (ng/m3 807) و نفتالن (ng/m3 400) بيشترين غلظت‌ها را در فصل گرم داشته‌اند. همچنين در فاز گازي، نفتالن بيشترين غلظت (ng/m3 2458) را در فصل سرد و اسنفتايلن بيشترين مقدار (ng/m3 1340) را در فصل گرم دارا بوده‌اند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱