جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۳۲/۱۴ شماره طرح:
بررسي الكتروفيزيولوژيك تغيير عملكردي كانالهاي پتاسيمي در آتاكسي القا شده بوسيله سم 3-استيل پيريدين در سلولهاي پوركنژ مخچه موش صحرايي: ثبت Whole Cell Patch Clamp عنوان طرح:
مهيار جان احمدي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۹/۳۰ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۲/۲۷ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

آتاكسي مخچه اي بيماري نورولوژيكي است كه با عدم هماهنگي درحركات، عدم ثبات دروضعيت و طرز ايستادن (Posture)، ناهنجاري در راه رفتن (gait) و لرزش ارادي (Intention tremor) همراه است. بدون توجه به علت بيماري آتاكسي، اغلب قشر مخچه مورد هدف بيماري قرار مي گيرد. بنابر اين، اينكه چگونه اختلال در قشر مخچه منجر به آتاكسي مي گردد قابل توجه مي باشد. سلول هاي پوركنژ خروجي منحصر به فرد قشر مخچه را تشكيل مي دهند و هماهنگي درحركت بوسيله سيگنال هاي زمان بندي شده اي صورت مي گيرد كه در فركانس و الگوي فعاليت سلول هاي پوركنژ كد مي گردند. لذا ما تغييرات احتمالي در فركانس و الگوي شليك اين سلول ها را با استفاده از ثبت داخل سلولي از برش هاي زنده ورميس در مدل حيواني آتاكسي مخچه اي با استفاده سم 3-استيل پيريدين mg/kg, i.p.) 65 (3-AP, مورد بررسي قرار داديم و همچنين اثرات دو داروي نوروپروتكتيو Riluzole و4-AP را در سطح رفتار، بافت و الكتروفيزيولوژي در آتاكسي مورد مطالعه قرار داديم. براي بررسي هماهنگي و فعاليت هاي حركتي از دستگاه روتارود وحركت سنج و براي بررسي بافتي قشر مخچه از رنگ آميزي كرزيل ويوله استفاده گرديد. مطالعه الكتروفيزيولوژي با روش Sharp recording و Whole cell patch از سلول هاي پوركنژ انجام گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دادند كه:

- در مطالعه رفتاري، حيوانات آتاكسيك كاهش در فعاليت هاي حركتي و نيز هماهنگي حركتي نشان دادند كه استفاده از Riluzole (mg/kg 2 و 44-AP (mg/kg 2( سبب بهبودي نسبي در فعاليت ها و هماهنگي حركتي گرديد.

- در شرايط آتاكسيك، تراكم ظاهري سلول هاي پوركنژ در لايه سلول هاي پوركنژ كاهش يافت و همچنين سلول ها در اين لايه به صورت نامنظم و پراكنده تري در مقايسه با كنترل قرار داشتند. استفاده از نوروپروتكتيو هايي همچون Riluzole (mg/kg 4( و 4-AP (mg/kg 2( سبب بهبود تراكم ظاهري و نظم سلول ها در لايه سلول هاي پوركنژ شد.

- فركانس شليك پتانسيل هاي عمل سديمي سلول هاي پوركنژ در شرايط آتاكسيك كاهش و الگوي شليك از حالت منظم (03/0 ± 13/0C.V=) تبديل به نامنظم (13/0 ± 3/0C.V=) گرديد. همچنين فاصله بين برست ها نيز در سلول هاي پوركنژ با فعاليت خودبخودي انفجاري در مقايسه با گروه كنترل افزايش معني داري نشان دادند. بعلاوه، در شرايط آتاكسيك كاربرد خارج سلولي4-AP موجب فعال نمودن سلولهاي پوركنژ خاموش گرديد. دامنه هيپرپولاريزاسيون متعاقب (AHP) و دامنه و طول مدت هيپرپولاريزاسيون متعاقب تحريك (pAHP) پتانسيل هاي عمل سديمي در سلول هاي پوركنژ موش هاي آتاكسيك كاهش يافت. استفاده همزمان 3-AP و 4-AP (mg/kg 2( سبب افزايش فعاليت سلولهاي پوركنژ، افزايش فركانس شليك در داخل برست و نيز كاهش فاصله بين برست ها گرديد. استفاده همزمان 3-AP و Riluzole (mg/kg 2 و 4( احتمالاً از طريق فعال نمودن كانال هاي پتاسيمي وابسته به كلسيم (BK, SK) كاهش دامنه AHP در شرايط آتاكسيك را جبران نموده و از اين طريق سبب بهبود فركانس پتانسيل هاي عمل سديمي در سلول هاي پوركنژ موش هاي آتاكسيك گرديد. استفاده همزمان 3-AP و4-AP (mg/kg 2( و يا 3-AP وRiluzole (mg/kg 2 و 4( نه تنها تا حدود زيادي مانع وقوع دژنراسيون سلول هاي پوركنژ گرديد بلكه بطور نسبي از ايجاد آتاكسي متعاقب تزريق 3-AP نيز جلوگيري نمود. اين يافته ها پيشنهاد مي كنند كه افزايش فعاليت كانال هاي پتاسيمي وابسته به ولتاژ و يا كلسيمي ممكن است در حفاظت نورون ها در برابر سميت 3-AP دخيل باشد.

واژه هاي كليدي: Riluzole، 4-آمينو پيريدين ، دندروتوكسين، سلول هاي پوركنژ، آتاكسي، 3-استيل پيريدين، مخچه، نوروپروتكشن، هيپرپولاريزاسيون متعاقب، فركانس ، Whole cell patch clamp


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱