جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۴۱۴۱۶ شماره طرح:
بررسي نظريه هاي غير نسبيتي ميدان كوانتومي بوسيله گرانش و كاربردهاي آن در ميدان شاره ها عنوان طرح:
محسن عليشاهيها مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۹/۱۲/۱ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۱۰/۱۸ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۲/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

ي

بوسيله يك نظريه 􀍶 باشد. بر اساس اين اصل يك نظريه ميدان كوانتم 􀍶 و كاربردهاي آن م 􀍶 اصل هولوگراف

ار مهمترين مثالهاي كه فهم ما را از اين اصل بيشتر كرده 􀍶􀎋 شود. ي 􀍶 در يك بعد بالاتر توصيفم 􀍶 گرانش

باشد[ ١]. بر اساس اين حدس كه اولين بار توسط مالداسنا 􀍶 م AdS/CFT است حدس مالداسنا يا تناظر

در سال ١٩٩٧ بيان شد يك نظريه ميدان پيمانه اي چهار بعدي با تقارون ابر همديس دوگان يك نظريه

باشد. 􀍶 م AdS بعدي در زمينه 􀍾 پن 􀍶 گرانش

با 􀍶 نظريه ميدانهاي كوانتم 􀍶 از اهميت هاي اين حدس فراهم آوردن يك چارچوب براي بررس 􀍶􀎋 ي

􀋦 باشد. معمولا 􀍶 نشقوي، كه بطور مستقيم براي فهم قسمت عمده اي از جهان به آن نياز داريم، م 􀎋 بر هم

􀍶 نش قوي توسط يك نظريه گرانش كلاسيك بيان م 􀎋 با بر هم 􀍶 توصيف معادل نظريه ميدانهاي كوانتم

شود.

اخيراً 􀍶 اگر چه در ابتدا اين حدس در چارچوب نظريه ريسمان و مطالعه نظريه همديس بوده است ول

توان به كاربردهاي آن در ماده 􀍶 ر موضوعات پيدا كرده است . از آن جمله م 􀎎 در دي 􀍶 كار بردهاي فراوان

در سال ٢٠٠٧ دم سون 􀎄 انيك سيالات و ... اشاره كرد. در واق 􀎋 و م 􀍶 ال، نظريه ميدانهاي غير نسبيت 􀎎 چ

ال واتم سرد 􀎎 انيك سيالات و ماده چ 􀎋 و م 􀍶 كاربرد حدس مالداسنا را به نظريات غير نسبيت 􀍶􀎎 ون 􀎎 ٢]چ ]

تعميم داد.

از جمله اهداف اين طرح تعميم و تعميق كار سون در استفاده از حدس مالداسنا در توصيف پديده

سال ١٣٨٨ و اوايل سال 􀍳 انيك سيالات بوده است. فاز اول اين طرح ط 􀎋 ال و م 􀎎 در ماده چ 􀍶􀎋 هاي فيزي

بوده است ( بعنوان مثال 􀍳 غير نسبيت AdS/CFT ١٣٨٩ انجام شده است كه بيشتر تمركز بر روي تعميم

اين مقالات قبل از تصويب طرح به چاپ رسيده است 􀎈 [ ۵ ،۴ ،٣ ]رجوع كنيد). نظر به اين 􀎄 به مراج

در اين گزارش مو ضوعات مربوط به اين مقالات نيامده است.

باشد 􀍳 آنچه در اين گزارش آمده است مربوط به تحقيقات و مقالات چاپ شده بعد از تصويب طرح م

ال. 􀎎 ماده چ 􀎈 در فيزي AdS/CFT كار برد 􀍳 باشد. يعن 􀍳 فاز دوم طرح م 􀎄 كه در واق

ر بندي اين گزارش به قرار زير است. 􀎋 پي

كنيم. در فصل سوم 􀍳 آن را مرور م 􀍳 و حالت غير نسبيت AdS/CFT در فصل اول و دوم هم ارزي

كنيم. 􀍳 گذار فاز حالت عايق به حالت رسانا و ابر رسانا را مطالعه م AdS/CFT با استفاده از هم ارزي

دهيم. اين 􀍳 قرار م 􀍳 در فصل چهارم گرانش در حضور جملات مرتبه دو را در ابعاد مختلف مورد بررس

دوگان اين جوابها نظريه ميدان همديس 􀎈 دارند با توجه به اين 􀍳 اريتم 􀎎 جوابهاي ل 􀍳 مدلها در نقاط بحران

ال مورد توجه 􀎎 از پديده ها در ماده چ 􀍳 توانند در بعض 􀍳 الاصول اين جوابها م 􀍳 باشد، عل 􀍳 م 􀍳 اريتم 􀎎 ل

AdS/CFT با استفاده از هم ارزي 􀍳 غير نسبيت 􀍳 اريتم 􀎎 قرار گيرند. در فصل آخر به مطالعه نظريه ميدان ل

پردازيم . 􀍳 م

با ذكر ISI و شش بر اساس مقالات چاپ شده در مجلات 􀍾 قابل ذكر است كه فصلهاي چهارم و پن

. ([ [ ٩ ،٧ ،۶ 􀎄 گردد (مراج 􀍳 باشند كه به پيوست ارائه م 􀍳 نام صندوق م

٢


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱