جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۷۹ شماره طرح:
بررسي آزمايشگاهي اثر ضدتوموري و آپپتوزي عصاره هاي گياهان دارويي منتخب بر سلولهاي سرطاني پستان، معده، كولون، لنفوم، ملانوما در مقايسه با سلولهاي نرمال عنوان طرح:
طوبي غضنفري مجري:
پزشکي شاخه:
۸۷/۶/۱۵ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۱۲/۲۰ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۲/۲۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

سرطان يكي از مشكلات قرن حاضر و بيماري است كه در آن سلولها به صورت غير قابل كنترل تقسيم مي شوند، تهاجم دارند و گاهي متاستاز مي دهند. در سالهاي اخير سالانه بيش از 100 هزار مقاله در زمينه سرطان فقط در pubmed به چاپ مي رسد. علي رغم حجم بالاي تحقيقات انجام شده در اين زمينه هنوز ناشناخته هاي زيادي در مورد سرطان و درمان آن وجود دارد كه انجام تحقيقات هدفمند و گسترده بر روي آن را لازم و ضروري مي نمايد. در اين راستا شناسايي اثر مواد طبيعي به ويژه گياهان دارويي در درمان سرطان و دستيابي به داروهاي گياهي ومواد موثره آنها يكي از اهداف محققين رشته هاي مختلف علوم پزشكي مي باشد. براي درمان سرطان روشهاي مختلفي از جمله: جراحي، راديو تراپي، درمان مونوكلونال آنتي بادي، هورمون درماني، شيمي درماني و... استفاده مي شود كه اغلب داراي اثرات جانبي مضر بوده و يافتن داروهايي با منشاء طبيعي به ويژه با خواص تقويت كنندگي سيستم ايمني يكي از اهداف ويژه در اين زمينه است. در همين راستا گروه ايمونولوژي دانشگاه شاهد طي بيش از ده سال گذشته با هدف گذاري در اين زمينه مطالعاتي را در مورد شناسايي گياهان دارويي بومي ايران و بررسي اثرات ايمونومودولاتوري و اثرات ضد سرطاني آنها انجام داده است. در تحقيق حاضر در همين راستا تعدادي از گياهان در دست بررسي را از نظر اثرات سايتوتوكسيسيته مستقيم بر سلولهاي سرطاني مورد مطالعه قرار داده است و در مواردي كه اثرات سايتوتوكسيسيته قوي مشاهده شده است مكانيزم آپپتوز بررسي شده است.

مواد و روشها: رده هاي سلولي از انستيتو پاستور ايران تهيه و پس از پاساژ و تكثير (در محيط RPMI حاوي 10% سرم FBS داخل انكوباتور˚37 داراي 5% CO2 ) سلولها از فلاسكهاي كشت سلولي جداشده و پس از شمارش با لام نئوبار در پليت 96 خانه به تعداد معين درهر خانه بسته به سرعت رشد سلول كشت داده شد. پس از گذشت 24-18 ساعت از كشت سلولها، دوزهاي مختلف از عصاره هاي گياهي مورد نظر بر سلولها اثر داده شد و پس از گذشت زمانهاي 24 ، 48 و 72 ساعت از تاثير دارو با استفاده از تست MTT ميزان فعاليت سلول ها سنجيده شد. بررسي آپپتوز سلولي با استفاده از روش رنگ آميزي سلولها با پروپيديوم يوداين (PI) و انكسين V (Annexin V FITC) FITC توسط تكنيك فلوسايتومتري استفاده شد.

نتايج: از بين گياهان استفاده شده در اين مطالعه: بيشترين اثر كشندگي مستقيم بر رده سلولي SK-mel3 توسط افتيمون و زعفران و مرزنجوش مشاهده شد. سير و افتيمون بر رده AGS، سير و مرزنجوش بر رده MCF7، آلوئه ورا بر رده HT29، افتيمون بر رده Raji و زنجبيل بر رده L929 بيشترين اثر كشندگي مستفيم را نشان داده اند.

بحث: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه گياهان دارويي مورد استفاده هر كدام داراي اثرات اختصاصي بررده هاي خاصي از سلولهاي سرطاني فوق هستند. اين نتايج همچنين نشان مي دهدكه اثر كشندگي مستقيم و اختصاصي سلولهاي فوق توسط اين عصاره ها شديداً وابسته به دوز بوده و برخي از اين گياهان در دوزهاي كمتر واجد اثرات ايمونومدولاتوري هستند. طريقه استفاده بهينه از اين گياهان در درمان سرطان نيازمند مطالعات بيشتر و يافتن مكانيسم هاي اثر آنان در in vitro و in vivo در مدلهاي حيواني و در صورت موثر بودن با طراحي كار آزماييهاي باليني در انسان مي باشد.

كلمات كليدي: سير، زعفران، زنجبيل، مرزنجوش، افتيمون، سرطان كولون، سرطان معده، سرطان سينه، سرطان لنفوم، سرطان ملانوما، كشندگي سلولي، آپپتوز


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱