جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۲۰۲۱۰ شماره طرح:
پترولوژي و ژئوشيمي گرانيتوئيدهاي شمال و شمال غرب اليگودرز عنوان طرح:
محمد ولي ولي زاده مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۹/۱۰/۱ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۱۱/۱۱ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۲/۱۵ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

توده گرانيتوئيدي اليگودرز بخش كوچكي از تودههاي نفوذي نوار ساختاري سنندج-سيرجان را تشكيل ميدهد. تاكنون

مطالعات زمينشناسي و به ويژه پترولوژي در اين ناحيه به ميزان بسيار اندكي صورت پذيرفته است لذا با توجه به وسعت رخنمونهاي

گرانيتوئيدي در اين منطقه، مطالعه دقيق پترولوژي اين سنگها ضروري به نظر ميرسد. مطمئنا مطالعات پترولوژي اين منطقه نقش

بسزايي در حل معماي مربوط به سنگهاي رخنمون يافته در نوار سنندج-سيرجان خواهد داشت.

پس از مشاهدات و نمونهبرداريهاي صحرايي، مطالعات دقيق ميكروسكوپي بر روي اين سنگها انجام گرفت و مشخص شد

كه تركيب سنگشناسي گرانيتوئيدهاي اليگودرز به ترتيب فراواني شامل گرانوديوريت، توناليت و گرانيت است. آناليزهاي شيميايي

و تعيين سن كاني Sr-Nd آناليزهاي الكترون ميكروپروب، آناليزهاي ايزوتوپي ،ICP-AES و ICP-MS سنگ كل به روش

از جمله مواردي هستند كه براي نمونههاي جمعآوري شده مورد استفاده قرار گرفتهاند. U-Pb زيركن به روش

بررسي دادههاي موجود نشان داد كه تمامي واحدهاي سنگي با يكديگر ارتباط ژنتيكي دارند. تمامي آنها ويژگيهاي مشابه با

گرانيتوئيدهاي مناطق قوس قارهاي داشته و بر اثر فرورانش پوسته اقيانوسي نئوتتيس به زير خرده قاره ايران مركزي حاصل شدهاند.

176.6±3.5Ma 164.1±5.0 (گرانيت) تا Ma نتايج تعيين سنهاي انجام شده نشان ميدهد كه تمامي اين سنگها در بازه زماني

(گرانوديوريت) كه متعلق به ژوراسيك مياني است متبلور شدهاند.

هستند ولي با مواد I دادههاي شيميايي بيانگر آنست كه اين گرانيتوئيدها منشاء پوستهاي داشته و شبيه به گرانيتوئيدهاي نوع

رسوبي نيز آغشته شدهاند. احتمالا ماگماي اوليه منشاء گوشتهاي داشته ولي به مقدار زيادي تحت تاثير آلودگي پوستهاي قرار گرفته

نشان ميدهد كه گرانيتوئيدهاي Sr-Nd است. ويژگيهاي ژئوشيميايي عناصر اصلي و كمياب به همراه مدلسازي شيميايي ايزوتوپهاي

قرار گرفته و اين فرايندها نقش اصلي را در سير تحولي ماگماي اوليه (AFC اليگودرز تحت تاثير فرايندهاي هضم و تبلور بخشي ( ١

داشتهاند.

مقايسه گرانيتوئيدهاي اليگودرز با برخي از تودههاي گرانيتوئيدي بخش مركزي نوار سنندج- سيرجان (تودههاي گرانيتوئيدي دهنو،

بروجرد و الوند) نشان داد كه تمامي آنها با يكديگر داراي ارتباط ژنتيكي بوده و متعلق به يك سري ماگمايي هستند. ويژگيهاي

شيميايي گرانيت الوند تاحدودي متفاوت است زيرا برخلاف گرانيتوئيدهاي ساير مناطق، مواد پليتي نقش قابل توجهي در شكلگيري

آن داشته است.

و EEG گرانيتوئيدهاي اليگودرز حاوي مقادير فراواني آنكلاوهاي ميكروگرانولار هستند. آنكلاوها شامل دو دسته كلي ٢

حاشيههاي سريعا انجماد يافته مخزن يا مجاري ماگمايي هستند كه پس از تشكيل، گسيخته شده و به صورت EEG . ميباشند EET٣

1 - Assimilation and Fractional Crystallization

(Enclaves Enclosed in Granodiorites) ٢- آنكلاوهاي موجود در گرانوديوريتها

(Enclaves Enclosed in Tonalites) ۱- آنكلاوهاي موجود در توناليتها

III

آنكلاوهايي درون ماگماي ميزبان پراكنده شدهاند. مطالعه اين آنكلاوها نشان داد كه آنكلاوهاي تشكيل شده در اعماق كم قوسهاي

ماگمايي به چه شكل قادرند آنكلاوهايي را ايجاد كنند كه ناشي از فرايند اختلاط ماگمايي نبوده و با ماگماي ميزبان خود منشاء

نيز بر اثر نفوذ دايكهاي مافيك درون توناليتها حاصل شدهاند. EET . مشتركي دارند


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱