جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۹۰۰۳۵۵۱ شماره طرح:
طراحي و ساخت كيت آمپرومتري تشخيص سريع افراد آلوده به ويروس HIV عنوان طرح:
رضا امامعلي سبزي مجري:
پزشکي شاخه:
۹۰/۳/۲ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۱۱/۳۰ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۲/۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

براي تشخيص يكي از مهمترين آنتي ژنهاي ويروس HIV يعني آنتي ژن P24 كه ةكي از اجزا پروتئةني نوكلئوكپسيد ويروس HIV مي باشد و در تشخيص زود هنگام افراد تازه آلوده شده اهميت دارد، در طراحي اين حسگر زيستي از اساس مولكولي اتصال اختصاصي آنتي بادي وآنتي ژن بهره برده شده است، لذا اين حسگر در رديف ايمنوسنسور هاي الكتروشيميايي طبقه بندي مي شود. ساختار حسگر داراي اجزاي مختلفي است كه به ترتيب از پايه ذكر مي شود: نانوذرات طلا برپايه عصاره استوني برَموم به عنوان نگهدارنده، آنتي بادي هاي اختصاصي ضد P24 كونجوگه شده با آنزيم پراكسيداز كه براي كونجوگاسيون آنتي بادي ها از سيستم بيوتين- استرپتاويدين استفاده شد. اگر در نمونه اي كه بر روي حسگر ريخته مي شود آنتي ژن P24 حضور داشته باشد با آنتي بادي هاي اختصاصي خود بر سطح حسگر اتصال يافته و به علت ايجاد ممانعت فضايي براي آنزيم پراكسداز متصل شده به آنتي بادي ها، باعث كاهش فعاليت اين آنزيم شده و اين كاهش فعاليت به صورت كاهش موج جريان الكتروني حاصل از تجزيه پراكسيد هيدروژن در دستگاه ثبت كننده نشان داده مي شود. به اين ترتيب هرچه ميزان آنتي ژن موجود در نمونه بيشتر باشد ما با كاهش موج بيشتر رو به برو خواهيم شد. كه اين موضوع نويد استفاده از اين كيت به عنوان يك تست كمي را نيز مي دهد. به اين ترتيب كه با يك نمونه گيري ساده از افراد ميتوان ميزان آنتي ژن p24 موجود را به صورت يك عدد بيان نمود.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱