جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۷۲/۳۷ شماره طرح:
بررسي تداخل اثر سيستمهاي نيتريك اكسايدو كولينرژيك هيپوكامپي با عملكرد تستوسترون در يادگيري شرطي احترازي غير فعال. عنوان طرح:
ناصر نقدي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۱۰/۱۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۲/۱۵ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

: هيپوكامپ از محل هاي مهم و موثر در يادگيري است، به طوري كه آسيب رسيدن به آن باعث نقص هاي عمده در عملكرد يادگيري و حافظه در مغز مي گردد. در هيپوكامپ سيستم هاي نوروترانسميتري متنوعي به همراه گيرنده هاي مختلف آنها يافت مي شود كه شامل سيستم گلوتاماترژيك(عمل كننده از طريق نيتريك اكسايد)، گابائرژيك، كولينرژيك و ... مي باشند. همچنين گيرنده هاي آندروژني در هيپوكامپ وجود دارند و نورون هاي هيپوكامپي قادر به سنتز نورواستروئيد هاي مختلف از جمله تستوسترون مي باشند. تغيير در فعاليت هر يك از سيستم هاي ذكر شده باعث تغيير در عملكرد هيپوكامپ و در نتيجه اثر گذاري بر يادگيري و حافظه خواهد شد. مطالعه هاي قبلي نقش آندروژن ها و سيستم هاي نيتريك اكسايد و كولينرژيك را در هيپوكامپ بيان مي كند. يكي از مسيرهاي عمل آندروژن ها بر روي يادگيري از طريق تداخل با سيستم هاي ديگر است و گزارش هاي متناقضي در اين رابطه وجود دارد. به همين دليل بررسي تداخل عمل تستوسترون با سيستم هاي نيتريك اكسايد و كولينرژيك مي تواند نتايج حائز اهميتي در بر داشته باشد.

روشها: به اين منظور رات هاي نر بالغ به صورت دو طرفي در ناحيه CA1 هيپوكامپ كانول گذاري شده و پس از دريافت دوزهاي مختلف دارو (L-NAME(مهار كننده سنتز نيتريك اكسايد)، L-Arginine (پيش ساز سنتز نيتريك اكسايد)، اسكوپولامين(آنتاگونيست كولينرژيك)، تستوسترون و تداخل آنها) در دستگاه يادگيري احترازي آزمايش شدند. تست يادگيري دو روزه بوده به اين صورت كه در روز اول موشها آموزش داده شده و در روز دوم تست به يادآوري از آنها بعمل مي آمد.

نتايج: نتايج نشان مي دهد كه تستوسترون در مرحله اكتساب (دوزهاي 1 و 20 ميكروگرم)، تثبيت (دوز 20 ميكروگرم) و بيادآوري (دوزهاي 20 و 40 ميكروگرم)، L-NAME (دوز 10 ميكروگرم) و اسكوپولامين (دوز 30 ميكروگرم) در مرحله بيادآوري بطور معني دار STL را كاهش داده است. همچنين نتايج تداخل ها نشان مي دهد كه L-Arginine (دوز 8/7 ميكروگرم) و تستوسترون از كاهش STL توسط L-NAME(دوز 10 ميكروگرم) جلوگيري كرده اند. اما تستوسترون اثري بر كاهش STL ناشي از اسكوپولامين (30 ميكروگرم) نداشته است.

نتيجه گيري: در مجموع اين يافته ها بيان مي كند كه تستوسترون در هر سه مرحله يادگيري باعث ايجاد نقص در يادگيري و حافظه ميشود. اسكوپولامين و L-NAME در مرحله بيادآوري حافظه بلند مدت، باعث تخريب حافظه شده اند. L-Arginine توانسته نقص حافظه ناشي از L-NAME را برطرف كند. همچنين تستوسترون باعث بهبود تخريب ناشي از مهار توليد نيتريك اكسايد مي شود اما بر تخريب حافظه ناشي از بلوك گيرنده هاي استيل كوليني اثري نداشته است.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱