جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۸۰۰۱۳۹۱ شماره طرح:
اثرات سينتيكي ايزوتوپ دوتريم در واكنشهاي اكسايشي افزايشي عنوان طرح:
سيد مسعود نبوي زاده مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۹/۲/۲۶ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۸/۲۶ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۲/۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

اثرات سينتيكي ايزوتوپ دوتريم (KIEs), kH/kD, در واكنشهاي اكسايشي افزايشي CH3I/CD3I با چندين كمپلكس پلاتيني با فرمول عمومي [PtR2(NN)] كه در آنها ليگاند NN يكي ازليگاندهاي bpy = 2,2-bipyridine tBu2bpy = 4,4'-bis(tert-butyl)-2,2'-bipyridine, phen = 1,10-phenanthroline, و يا Me2phen = 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline ميباشد در دماهاي مختلف و در حلالهايي با قطبيت متفاوت بررسي و تعيين شده اند. مقادير بدست آمده براي KIEs نزديك به يك ميباشد و وابسته به حلال هستند و درحلال قطبي تر استون حدود 7 تا 10 درصد بيشتر از حلال غيرقطبي بنزن ميباشند. نتايج همچنين نشان ميدهند كه حجم فضايي بيشتر در اطراف كمپلكسهاي حاوي ليگاند Me2phen باعث افزايش مقدار KIE ميشود.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱