جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۸۰۰۱۱۹۱ شماره طرح:
نمايش پروتئينهاي نوتركيب بر روي سطح باكتري باسيلوس سوبتيليس با استفاده از سيستم آنزيمي سورتاز عنوان طرح:
غلامرضا احمديان مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۹/۲/۵ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۹/۱ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱۰/۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در سال هاي اخير، تغيير سطح سلول هاي زنده كاربردهاي فراواني در زمينه هاي بيوتكنولوژي، ايمونولوژي و ميكروبيولوژي داشته است. در اين بين تغيير سطح سلول هاي باكتريايي به عنوان مهمترين ميكرو ارگانيسم هاي مورد استفاده در صنايع بيوتكنولوژي، مورد علاقه محققين بسياري بوده است. بيان و اتصال پروتئين هاي هترولوگ به سطح سلول، يكي از راه هاي تغيير سطح سلول هاي باكتريايي مي باشد. در باكتري هاي گرم مثبت، يك يا دو آنزيم با عنوان سورتاز وجود دارد كه اتصال سوبستراي پروتئيني به ديواره سلول را با ايجاد يك پيوند كووالان كاتاليز مي كند. اين آنزيم با تشخيص توالي آمينو اسيدي با عنوان موتيف شناسايي آنزيم سورتاز كه در انتهاي كربوكسيل پروتئين سوبسترا قرار دارد، در يك واكنش ترانس پپتيدازي آن را شكسته و پروتئين سوبسترا را به لايه پپتيدوگليكاني ديواره سلولي متصل مي كند. در باكتري باسيلوس سوبتيليس، دو سورتاز مختلف با عنوان YhcS و YwpE گزارش شده است، اما هنوز هيچ سوبستراي پروتئيني كه توسط اين آنزيم يه ديواره سلولي باكتري متصل شوند، شناسايي نشده است. با اين وجود ارتباط YhcS با دو پروتئين با عنوان YhcR و YfkN كه در انتهاي كربوكسيل خود توالي مشابه موتيف شناسايي آنزيم سورتاز دارند، تاييد شده است. در اين تحقيق به منظور شناسايي سيستم آنزيمي سورتاز در باكتري باسيلوس سوبتيليس، سعي شد با استفاده از آنزيم سورتازYhcS ، پروتئين كيتيناز كه در انتهاي كربوكسيل آن موتيف شناسايي آنزيم سورتاز در پروتئين YhcR اضافه شده بود، به سطح باكتري باسيلوس سوبتيليس متصل شود تا بتوان در كنترل بيولوژيك عوامل بيماري زاي گياهي در سطح مزارع از آن استفاده كرد. براي رسيدن به اين هدف، ابتدا سعي شد ژن كد كننده آنزيم YhcS به همراه ژن كد كننده آنزيم Chitinase كه در انتهاي كربوكسيل آن موتيف شناسايي آنزيم سورتاز از پروتئين YhcR اضافه شده بود، درون وكتور بياني جاسازي شده و تغييرات سطح سلول باكتري، پس از ورود وكتور به آن با تكنيك هاي SDS-PAGE، Western Blotting و Flow cytometery بررسي شود. نتايج اين بخش از آزمايشات حاكي از آن بود كه پروتئين كيتيناز به طور موفقيت آميزي به سطح باكتري متصل شده و فعاليت كيتينازي از خود نشان مي دهد. در ادامه ي آزمايشات، يك سوبستراي پروتئيني طراحي شد كه در قسمت مياني آن توالي شناسايي آنزيم سورتاز در پروتئين YhcR جا سازي شده بود. اين سوبستراي پروتئيني به همراه آنزيم سورتاز YhcS توسط روش كروماتوگرافي خالص سازي شدند و بر هم كنش آنها در محيط in vitro مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين بخش از آزمايشات نشان دهنده ي آن بود كه آنزيم YhcS قادر به انجام عمل ترانس پپتيدازي در محيط بيرون از سلول زنده با كارايي پاييني مي باشد. به طور كلي نتايج اين تحقيق روشن شدن بخشي از سيستم آنزيمي سورتاز در باكتري باسيلوس سوبتيليس بود كه در آن آنزيم سورتاز YhcS و موتيف شناسايي آنزيم سورتاز در پروتئين YhcR نقش كليدي را ايفا مي كنند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱