جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۴۶ شماره طرح:
بررسي اثر هايپرترميا و دارويQuercetin بر بيان پروتئين شوك حرارتي Hsp70 در مدل كشت اسفروئيد از سلول هاي سرطان پروستات DU 145 عنوان طرح:
بهرام گليايي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۲/۲۰ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۴/۱۴ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۹/۷ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

هدف: بررسي مكانيسم افزايش مقاومت حرارتي سلول هاي سرطان پروستات DU145 در مدل كشت تومور اسفروئيد در مقايسه با كشت تك لايه

مواد و روش ها: : سلول هاي DU145 به دو صورت تك لايه و اسفروئيد كشت داده شدند. سلول هاي كشت داده شده تحت تيمار هايپرترميا (دماي 43 درجه سانتي گراد به مدت 60 دقيقه) و يا داروي كرستين (با غلظت هاي 50 و 500 ميكرومولار به ترتيب براي كشت هاي تك لايه و اسفروئيد) قرار داده شدند. پس از تيمار سلول ها، بقا سلولي، توانايي تشكيل كلوني و بيان Hsp70 در هر دو مدل كشت مورد ارزيابي قرار گرفت. بيان پروتيين 70 Hsp به روش وسترن بلاتينگ مورد مطالعه قرار گرفت.

نتايج: نتايج نشان داده است كه هايپرترميا به تنهايي منجر به كاهش بقا سلول هاي DU145 در هر دو مدل كشت اسفروئيد و تك لايه مي شود و اسفروئيدها به شكل معني داري نسبت به كشت تك لايه در برابر حرارت مقاوم تر هستند (p=0.01). تحت همين شرايط سلول ها در مدل كشت اسفروئيد نسبت به مدل كشت تك لايه به ميزان بيشتري Hsp70 را بيان مي كنند. تيمار سلول ها با كرستين باعث كاهش سطح Hsp70 در هر دو مدل كشت شده است. به هر حال كاهش سطح Hsp70 در اسفروئيدها نسبت به كشت تك لايه منجر به كاهش مقاومت حرارتي اسفروئيدها نسبت به تك لايه مي شود.

نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد كه مكانيسم افزايش مقاومت حرارتي سلول ها در مدل كشت اسفروئيده نسبت به تك

لايه مي تواند ناشي از بيان بيشتر اين پروتيين در مدل كشت اسفروئيد باشد.

كليدواژگان: اسفروئيد، تك لايه، كرستين، مقاومت حرارتي ،Hsp70


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱