جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۴۸ شماره طرح:
بررسي اثر تزريق داخل هيپو كمپي داروهاي ريتانسرين، MK801, AP5 بر درد فرمالين عنوان طرح:
سعيد سمنانيان مجري:
پزشکي شاخه:
۸۴/۱۱/۲۷ تاريخ تصويب طرح:
۸۶/۱۲/۲۸ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

خلاصه اي از اهميت موضوع, نحوه انجام, نتايج و اهداف تحقق يافته در طرح گزارش گردد

شواهد بسياري وجود دارد كه نشان ميدهد هيپوكمپ فرايندهاي مربوط به درد را پردازش مينمايد. با مطالعات الكتروفيزيولوژيك مشاهده گرديده كه نورونهاي هيپوكمپ به محركات دردناك پاسخ مي دهند. همچنين تخليه سروتونين در هنگام جنيني كاهش چشمگيري در حساسيت درك درد در طي فاز دوم پاسخهاي رفتاري آزمون فرمالين ايجاد مي كند. بنابراين در تحقيق حاضر اين مطلب كه آيا سروتونين ناحيه هيپوكمپي مي تواند رفتارهاي درد را دريك مدل حيواني كاهش دهد بررسي خواهد شد. براي اين هدف داروي ريتانسرين پنج دقيقه پيش از تزريق فرمالين زير جلدي به داخل هيپوكمپ تزريق خواهد شد. رفتارهاي درد در هر دو فاز حاد و مزمن مشاهده و بررسي خواهد شد.

اهداف طرح ( منطبق با پروپوزال مصوب):

هدف بررسي نقش گيرنده هاي NMDA گلوتاماتي و 5HT2A/2C سروتونين موجود در هيپوكمپ در درد ناشي از تزريق فرمالين مي باشد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱