جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۱۳۵ شماره طرح:
بررسي اينتركليشن ليتيم در نانواكسيدها و نانوكامپوزيتها عنوان طرح:
ميرفضل اله موسوي مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۸/۵/۲۰ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۵/۲۰ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۸/۲ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

ر اين تحقيق با استفاده از روش سونوشيميايي، سنتز اكسيد منگنز و هيدروكسيد نيكل با

ساختار نانو انجام شد. اكسيد منگنز به عنوان ماده اوليه براي سنتز نانو ذرات اكسيد منگنز ليتيم دار

استفاده شد. ميكرو ذرات اين اكسيدها نيز سنتز شدند.

تصاوير ميكروسكوپ الكتروني ،(XRD) محصولات سنتزها با روش هاي پراش اشعه ايكس

مورد مطالعه قرار (BET) و اندازه گيري مساحت سطح (TG) روش هاي گرمايي ،(SEM) روبشي

گرفتند. نانو ذرات اكسيد ها سنتز شده در مقايسه با ميكرو ذرات مساحت سطح بسيار بيشتري را از

خود نشان دادند.

تهيه شد. قابليت اين مواد بعنوان كاتد در PTFE كامپوزيت اين اكسيدهاي فلزي با كربن و

باتري ليتيم و باتري نيكل با استفاده از روش هاي ولتامتري چرخه اي، امپدانس الكتروشيميايي و

شارژ و دشارژ گالونواستاتيك بررسي شدند. ولتاموگرام هاي بدست آمده براي نانو ذرات رفتار

برگشت پذيرتري را براي اين مواد نشان داد. شارژ و دشارژ باتري ها در جريان هاي ثابت صورت

گرفت. همچنين منحني هاي شارژ و دشارژ، ظرفيت و توان هاي بيشتري را براي كاتدهاي ساخته

شده با نانوذرات نشان داد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱