جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۱۳/۰۳ شماره طرح:
تجزيه آنزيمي آلاينده هاي فنلي با استفاده از آنزيم پلي فنل اكسيداز: غربالگري ميكروارگانيسمهاي بومي ايران، كلونينگ و بيان عنوان طرح:
خسرو خواجه مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۸/۲/۴ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۱۲/۱۲ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۷/۱۸ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

اگر يك واكنش از لحاظ ترموديناميكي انجام پذير باشد احتمالا حداقل يك آنزيم در طبيعت براي آن وجود دارد كه قادر است آن واكنش را كاتاليز نمايد(1). فرايند تكامل فشاري را اعمال مي نمايد كه منجر به توليد مولكول هايي با فعاليت هاي بيوكاتاليزي سازش يافته با سوبسترا، پايداري مولكولي، فرايندهاي داخل سلولي موثر و مكانيسمي براي انتقال آنزيم هاي خارج سلولي به خارج از سلول مي گردد. با غربالگري ارگانيسم ها به منظور فعاليت هاي بيوكاتاليزي مختلف، قادريم محصولات توليد شده توسط آنها را كه نسبت به وظايف خود در خلال فرايند تكامل سازش يافته اند به دست آوريم. بنا براين غربال گري از جنبه هاي مختلف يك سرمايه گذاري محسوب مي گردد (2). غربالگري بيو كاتاليست هاي جديد با اهداف آكادميك و علوم پايه و يا به منظورهاي كاربردي و صنعتي صورت مي گيرد (3).

منابع توليد كننده آنزيم ها بسيار متعدد هستند اما ميكرو ارگانيسم ها بنا به دلائلي كه به آنها اشاره خواهد شد مهمترين و عمده ترين منبع توليد آنزيم ها هستند. غربالگري و انتخاب فرايندهاي اوليه در تحقيقات و به دست آوردن يك محصول آنزيمي مي باشند. جستجو به منظور به دست آوردن يك آنزيم هدف داراي اهميت است.

در گذشته اين فرايند منحصرا شامل غربالگري ميكروارگانيسم هاي زنده بود(غربالگري ميكروبي كلاسيك)، اما با بكارگيري روش هاي مدرن بيولوژي ملكولي، غربالگري بدون نياز به كشت ارگانيسم ها قابل انجام مي باشد (4،5). البته هر روشي داراي محدوديت هايي مي باشد و تركيبي از تكنيك ها اغلب بسيار موفقيت آميز است (6).

تنوع عظيمي از ميكروارگانيسم ها كه در طبيعت وجود دارد فرايند جستجو وكشف را آسان مي سازد (7). تنوع متابوليكي به وجود آمده در 85% از تاريخ زمين كه حيات وابسته به ميكروارگانيسم ها بود واقعا شگفت انگيز است. ميكروارگانيسم ها در زيست گاه هاي خود در همه نيچ هاي اكولوژيك و compost ها تقريبا نسبت به همه سوبستراها اختصاصي شده اند. آنزيم ها طي بيش از چهار بيليون سال تكامل پديدار شدند وبه منظور انجام فرايند هاي سلولي كاملا سازش يافته اند. با اين حال نياز است كه بسياري از آنزيم ها در محيطي كه نسبت به شرايط فيزيولوژيكي و طبيعي بسيار متفاوت مي باشد به كار گرفته شوند و حتي ممكن است در معرض تركيبات شيميايي شناخته شده اي قرار گيرند كه باعث تخريب و دناتوره شدن آنزيم ها و كاهش يا از دست رفتن فعاليت


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱