جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۵۲/۲۷ شماره طرح:
بررسي آثار تحمل به ايسكمي ناشي از هيپراكسي نورموباريك بر تغيير بيان ژن ناقلين گلوتامات 1، 2، 3 و تغيير غلظت TNF-α سرم عنوان طرح:
سهراب حاجي زاده مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۹/۳۰ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۱۰/۲۳ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

مطالعات محدودي از تاثير هيپركسي در كاهش آسيب هاي ناشي از برقراري جريان خون مجدد گزارش ميدهند. اما به صورت قطعي اثر و مكانيسم آن شناخته نشده است. هدف مطالعه حاضر بررسي اثر هيپركسي نورموباريك بر ايجاد تحمل به ايسكمي و مكانيسم احتمالي آن همچنين مقايسه آثار حفاظتي مغزي هيپركسي نورموباريك متناوب و پيوسته است.

مواد و روش كار: در اين تحقيق از رت نر بالغ Sprague-Dawley استفاده شد. حيوانات براساس پروتوكل آزمايشي دسته بندي شده و در معرض اكسيژن 95 درصد (هيپركسي نورموباريك) به صورت متناوب (4 ساعت در روز به مدت 6روز) و پيوسته (24 ساعت پيوسته) قرار مي گرفتند. گروههاي كنترل به همين سبك در معرض اكسيژن 21 درصد قرار مي گرفتند. بعد از 24 ساعت تنفس در هواي اتاق، رتها براي ايجاد سكته مغزي دچار انسداد 60 دقيقه اي شريان مركزي سمت راست (MCAO) مي شدند. بعد از 24 ساعت، نقص نورولوژيكي و حجم آسيب بافتي آنها اندازه گيري مي شد. بلافاصله و 48 ساعت بعد از پيش درمان، خونگيري از رت ها براي اندازه گيري سطح TNF-αسرم انجام مي شد. بعد از قرباني كردن ميزان بيان ناقلين گلوتامات در مغز سنجيده مي شد.

نتايج: پيش درماني با هيپركسي نورموباريك پيوسته و متناوب در مقايسه با گروه هاي كنترل، نقص نورولوژيك و حجم آسيب بافتي را به ترتيب در حد 3/63 و 7/73 درصد كاهش دادند. پيش درمان با هيپركسي نورموباريك پيوسته و متناوب باعث افزايش بيان ناقلين گلوتامات نوع 1، 2 و 3 (EAAT1, EAAT2, EAAT3) و افزايش سطح TNF-αسرم شدند.

نتيجه گيري: اگرچه مطالعات بيشتري براي وضوح مكانيسم هاي تحمل به ايسكمي لازم است، اما به نظر مي رسد هيپركسي نورموباريك پيوسته و متناوب تا حدي آثار حفاظتي خود را از طريق افزايش سطح TNF-αسرم و افزايش بيان ناقلين گلوتامات اعمال مي كنند.

كلمات كليدي: تحمل به ايسكمي، پيش شرطي سازي ايسكمي، سكته مغزي، ناقلين گلوتامات، TNF-α


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱