جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۴۱۶۰۲ شماره طرح:
مطالعه تاثير قارچهاي اندوفايت بر گياه پالايي آلاينده هاي آلي و معدني در خاك عنوان طرح:
محمد علي حاج عباسي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۹/۲/۶ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۲/۳۰ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۷/۱۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

يكي از راه حل هاي مناسب براي آلودگي زدائي خاك ازمواد نفتي بهره برداري از گياهان بوده كه در محيط هاي آلوده و بطور طبيعي وجود داشته و اصطلاحا گياه پالائي ناميده مي شود (Phytoremediation). قارچها ي هم زيست كه به آنها اندوفايت (Endophyte) گفته مي شود، به گياهان كمك مي كنند تا در خصوص جذب آلايندهاي مختلف با كار آئي بالاتري عمل نمايند. اهميت موضوع دراين است كه بتوان آندوفايت هائي را شناسائي نمود كه بتواند درجذب عنصر بخصوصي به گياه كمك نمايد. اين مطالعه با هدف شناسايي تاثير قارچ هاي اندوفايت همزيست با دو گونه گياه Festuca بر فرآيند گياه پالايي آرسنيك و همچنين هيدرو كربنهاي نفتي اجرا گرديد. نتايج مطالعه نشان داد كه ميزان تجمع آرسنيك در گياهان فسكيوي بلند (F. arundinacea) و فسكيوي مرتعي (F. pratensis) پايين تر از آستانه تعريف شده براي گياهان بيش انباشتگر (بيش از 1000 ميلي گرم آرسنيك در كيلوگرم وزن خشك) بود. با اين وجود پتانسيل انتقال اين عنصر از ريشه به اندام هوايي در اين گياهان بالا بود كه اين خود يك مزيت در گياه پالايي به روش جذبي (Phytoextraction ) محسوب مي شود. وجود قارچهاي اندوفايت در گياه نيز منجر به كاهش انتقال آنها از ريشه به اندام هوايي گرديد. وجود آرسنيك باعث كاهش زيست توده ريشه و اندام هوايي گياهان مورد مطالعه شد. كشت گياهان فسكيوي بلند و فسكيوي مرتعي (با و بدون اندوفايت) ¬توانست در افزايش تجزيه كل هيدروكربنهاي نفتي (TPHs) وهيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) در خاك موثر باشد. در اين تحقيق تفاوتي در تجزيه TPHs و PAHs در ريزوسفر دوگياه مشاهده نشد. گياهان حاوي اندوفايت توانايي بيشتري درافزايش تجزيه كل هيدروكربنهاي نفتي و آلكانهاي با زنجيره كوتاهتر (C10-C25) در محيط ريشه نشان دادند كه علت اين امر مي تواند افزايش زيست توده ريشه و در نتيجه بيشتر بودن سطح تماس ريشه با خاك، افزايش ترشحات ريشه به خاك از جمله تركيبات فنولي محلول در آب و به تبع آنها افزايش فعاليت ميكروبهاي تجزيه كننده نفت در خاك باشد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱