جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۷۳/۲۴ شماره طرح:
بررسي واكنش هاي كمپلكس هاي پلاتين شامل ليگاندهاي كيليت فسفين و قلع عنوان طرح:
بدري زمان مومني مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۷/۵/۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۳/۳ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۷/۱۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

'&+ %*!

!"#$  %&' ( ) (II) (II)

 

 

 ( %#9 .43 0)5/ 6 7&! ) (II)

"#$  , -./ )/ 0)1 0 2+3

.43 +9 ; </ SnX2 (X= Br, I) 5& ( :(" " " 

(

3"(

@/ 7 (II)

 4$ 69 ( =" > 0 63  ..? "  "

7 B( .>( ( )$ ! (II) (43 &2

9 7 @&+

3 , =P %A " ) cis-[PtX2(P2)]

 .)/ 0)1 #+&3 C

1" 3 ( )/ 0)1 +B &1 cis-[PtX2(P2)]G F? -& .)/ 0)1 #+&3 7 E" 3 ( " 2

9 0)1 +B &1 ))D

- 1¢K1 0)/14&2

9!)/ CHH$ % HH+

 " cis, trans-[PtCl2(SMe2)2] IH

&2

9 M&9

 I( K(dppm) % + &2

9 M&9

 I( K (dppf) 39 &2

9 M&9

 I(

- 4K1 % H &2

9 M&9

 I( -3K1 K(dppe) % &2

9 M&9

 I( - 2K1 K(dppa) A

)H1 cis-[PtCl2(P2)] @H/ 7 H !IH MHH5H ( H<& (dppb) % ( &2

9 M&9

 I(

.43 P2 = dppf, dppm, dppa, dppe, dppp, dppb %A " 

" )(II) % +

 " (P2 = dppf, dppp, dppb) cis-[PtCl2(P2)] IHH -&H

 G ) ( I Pt-Cl )/ " SnCl2

C D ( <& %"9")!+

(P2 = dppp, dppb) cis-[Pt(P2)(SnCl3)Cl] cis-[Pt(dppf)(SnCl3)2] cis-[Pt(dppf)(SnCl3)Cl]

 [PtCl2(dppa)]

 Pt-Cl )/ " SnCl2

C D -& 1 0)! 5 .)1 

HHHHHH +HH9HH R"HHQ 4HH3 n = 1-2 cis-[PtCl2{PPh2(CH2)nPPh2}]

 43 n = 3-4 + $ )/1 M5 cis- [Pt(SnCl3)2{PPh2(CH2)nPPh2}]

[Pt(SnCl3).)&1 ( I3 /+$ -" ( )/ M5 cis- Cl{PPh2(CH2)nPPh2}]

 %+3 FS " I  )! % 5/ [Pt(dppf)(SnCl3)Cl] IH " +B 3 6

M$ (  ,2 [Pt(dppf)Cl2].1/2 acetone I ( %"9")!+- % +( %"9")!+ %+3 %T

 > I$ 43 )3 %&' ( ) (II) ( -&!(

.)1 ( 43 I$ 7 ( %&'

SnX2 (X= Br, I) ( cis-[PtCl2(P2)] (P2 = dppf, dppm, dppa, dppe, dppp, dppb) I -&

 0 )H1 %*$ ! – )/ " )$ ! (II)

CHH HHD &U! %*$ ! F = -& ( <&

, 2HHH FH? " !IH HH .)/)1 M5 cis-[Pt(P2)(SnX3)2] (X= Br, I)H( cis-[PtBr2(dppm)] I H -& .)/) cis-[PtX2(P2)] IH M5 ( <& 0)1

 0)H1 ;H( – H )H/ " )H( (II) H

CHH HHD -& ( <& Ar 7 4? SnBr2

HH$ IHHH HH( F HH6 4HH$ S " HH )HH1 MHH5 cis-[Pt(SnBr3)2(dppm)] IHH

.)1 ( [PtBr2(dppm)].

<&3 V 3 ( 0)1 +B &1

 3 &1 R"Q ( 3 &1 31P NMR

<&3 V 3 ( ))D

 31P NMR .49 ; </

W&' #< 

Pt-Cl )/ " ) (II)

C D -& 1 XS +9 ; </

5& ( D (

H "HHQ " ." C+

( </7 F 2

9 )/ C$ 4! ( H H R"Q 4.9 H(

M HH1 "HH YZ " (II) H ( ))H H )HH( (II)HH -&H

 +9 " 7 I )1 ( %*$ ! – )/ " )$ ! (II)

C HD %*$ ! F =HH

. R"Q )$ ! (II) ,2 F? " !I


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱