جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۲۷۴۶ شماره طرح:
سنتز شيميايي ذرات اكسيد روي و كنترل سايز در مقياس هاي نانو و ميكرو با كنترل دما، تهيه نانوكامپوزيت اكسيد روي/پليمر هادي با اعمال پتانسيل عنوان طرح:
دكتر عبدالمجيد بايندري مقدم مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۸/۳/۵ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۴/۱۰ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۶/۲۷ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در اين كار ابتدا نانوذرات اكسيد روي با استفاده از روش ساده و ارزان همرسوبي شيميايي در محيط آبي و بدون نياز به دماهاي بالا براي كلسينه كردن، سنتز شد. نانوذرات سنتز شده به لحاظ شكل و ابعاد با استفاده از ميكروسكوپ هاي الكتروني روبشي و عبوري مورد بررسي قرار گرفتند. بررسي-هاي ميكروسكوپي نشان داد كه كنترل ابعاد ذرات اكسيد روي سنتز شده با اين روش در ابعاد نانو و ميكرو فقط با كنترل دماي آب (محيط واكنش) به راحتي مقدور مي باشد. دماي °C 55 به عنوان دماي بهينه انتخاب شد و نانوذرات اكسيد روي سنتز شده در اين دما، ابعاد 50 تا 250 نانومتر را نشان داده اند. در ادامه اين نانوذرات جهت سنتز نانوكامپوزيت پلي پيرول/اكسيد روي مورد استفاده قرار گرفتند. بررسي هاي ميكروسكوپي به خوبي تشكيل نانوكامپوزيت هاي پلي-پيرول/اكسيد روي با سطح بسيار بزرگتر و مورفولوژي متفاوتي از پلي پيرول خالص را نشان دادند.

در قسمت دوم اين پروژه، نانوذرات اكسيد روي با روش الكتروشيميايي در سطح الكترود پلاتين سنتز شد. به طور كلي در اين قسمت با سنتز نانوذرات اكسيد روي با تكنيك الكتروشيميايي، سطح الكترود براي تثبيت پروتئين هموگلوبين آماده شد. نانوذرات اكسيد روي ترسيب شده با روش الكتروشيميايي در سطح الكترود با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي مورد مطالعه قرار گرفتند كه قطر نانوذرات در حدود 50 تا 150 نانومتر بود. سپس پروتئين هموگلوبين بر روي اين نانوذرات تثبيت شدند. نانوذرات اكسيد روي به كار رفته امكان ارتباط الكتريكي بين گروه پروستتيك هموگلوبين (گروه هم) و سطح الكترود را ممكن ساخت و مطالعه رفتار الكتروشيميايي پروتئين تثبيت شده بر سطوح اين نانومواد ميسر گرديد. پارامترهايي همچون تفاضل پيك هاي آندي و كاتدي و پتانسيل فرمال براي پروتئين هاي تثبيت شده به ترتيب 30/0 و 214/0 ولت محاسبه شد. در نهايت با توجه به رفتار بيوكاتاليتيكي هموگلوبين تثبيت شده، از اين الكترود به عنوان يك بيوسنسور مناسب براي سنجش هيدروژن پراكسيد استفاده شد. ولتاموگرام هاي چرخه اي براي غلظت هاي مختلف هيدروژن پراكسيد ثبت شد. نمودار غلظت در برابر جريان كاتاليتيكي در ناحيه 50 تا 850 ميكرومولار هيدروژن پراكسيد خطي مي باشد. شايان ذكر است كه انحراف استاندارد نسبي، حساسيت و حد تشخيص براي اين الكترود به ترتيب 6%، μA/mM 28/12 و μM 9 مي باشند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱