جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۱۲۳/۴۳ شماره طرح:
كاربرد الكترودهاي ساخته شده با ژل خميركربني و مايعات يوني و عنوان طرح:
علي جباري مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۶/۱/۳۰ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۱/۲۱ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۳/۳۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

اكسيداسيون الكتروكاتاليتيكي گايافنزين روي يك الكترود با ساختار نانوحفره هاي 2

يوني و ميكروذرات كربن بوسيله ملتامتري چرخه اي در محلول 100 ميلي مولار سود بررسي شد. مطالعات

اكسيد مي β-Ni(OH) ولتامتري نشان داد كه گايافنزين از طريق مكانيسم الكتروكاتاليتيكي سطح بوسيله 2

،14/15×10-4 cm2 s- شود. ضريب نفوذ، ضريب انتقال الكترون و ثابت سرعت الكتوكاتاليتيكي به ترتيب 1

7/774 بدست آمد. يك روش حساس براي آناليز گايافنزين و پارامترهاي آناليز ×104 cm3 mol- 0/42 و 1

24 و / گايافنزين به ترتيب 15 LOQ و LOD منطبق بر آن گزارش شده است. با استفاده از اين روش، مقادير

0 ميلي مولار تعيين شد. روش آمپرومتري پيشنهاد شده / 0 و 96 / 80/52 ميكرومولار در محدوه خطي 16

بطور موفقيت آميزي براي آناليز محصولات دارويي تجاري (شربت) بكار برده شد و نتايج حاصله با مقادير

واقعي مطابقت داشتند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱