جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۱۲/۰۱ شماره طرح:
كنترل بيولوژيك درمانيسوس گالينه با استفاده از قارچ متاريزيوم آنيزوپليه در ‏مرغداري هاي آلوده عنوان طرح:
موسي توسلي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۷/۲/۱۲ تاريخ تصويب طرح:
۹۰/۲/۱۸ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۲/۱۸ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

درمانيسوس گالينه مهم ترين انگل خارجي در طيور تخمگذار در كشورهاي مختلف است. اين ‏بررسي در يك مرغداري تخمگذار آلوده به انگل در شهرستان نقده، شمال غرب ايران انجام ‏شد. در انجام آزمايش از اسپري سه سويه قارچ با رقت هاي 105 و 107 در مرحله اول و 109 ‏در مرحله دوم در قفس ها استفاده گرديد. پس از اسپري قفس ها با قارچ در گروه هاي تيمار و ‏اسپري با آب مقطر در گروه شاهد تله هاي مقوايي با اندازه 7×10×3/0 سانتي متر در قسمت ‏هاي مختلف قفس نصب گرديد. در هفته هاي بعد پس از تعويض تله ها و جايگزيني تله هاي ‏جديد، تله هاي آلوده در پلاستيك هاي مخصوص به آزمايشگاه انگل شناسي دانشكده ‏دامپزشكي دانشگاه اروميه منتقل و تا هنگام استفاده و شمارش جرب ها در فريزر منهاي 20 ‏درجه سانتي گراد نگهداري شد. در مرحله اول طرح در استفاده از رقت هاي 105 و 107 هشت ‏بار و در ارتباط با رقت 109 شش بار تله ها از مرغداري به آزمايشگاه منتقل و شمارش جرب ها ‏در گروه هاي شاهد و تيمار انجام شد. نتايج به دست آمده توسط نرم افزار آماري ‏SPSS‏ ‏‏(نسخه 17) و با استفاده از تجزيه آماري واريانس داده هاي مكرر ‏‎(General linear ‎methods &Repeated measure analysis)‎‏ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و سطح ‏P< 0.05‎‏ به عنوان سطح معني دار قلمداد گرديد. با توجه به نتايج بدست آمده مشخص ‏گرديد كه در شرايط فيلد استفاده از دو غلظت 105 و 107 سه سويه قارچ متاريزيوم آنيزوپليه ‏در مقايسه با نمونه هاي شاهد از نظر آماري تفاوت معني داري ندارد. در حالي كه در استفاده از ‏غلظت 109 هر سه سويه قارچ از نظر آماري در طي زمان بررسي اثر قارچ با گروه شاهد تفاوت ‏معني داري را نشان داد (05/0‏p<‎‏). بدين دليل مي توان در شرايط فيلد با رقت بالا از قارچ ‏متاريزيوم آنيزوپليه جهت كنترل درمانيسوس گالينه استفاده نمود.‏

كلمات كليدي: درمانيسوس گالينه، متاريزيوم آنيزوپليه، قارچ، كنترل بيولوژيكي


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱