جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۷۳ شماره طرح:
تمايز سلولهاي بنيادي جنيني به رده اريتروئيدي در سيستم كشت ساده و مقايسه با سيستم هم كشتي عنوان طرح:
مژده صالح نيا مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۴/۱ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۴/۲۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

لايه پشتيبان و بعضي از فاكتورهاي رشد بر تمايز سلول هاي بنيادي جنيني موثرند. قابليت تمايز سلول هاي بنيادي جنيني به رده هاي مختلف سلولي باعث شده اين سلول ها جهت سلول درماني بكار گرفته شوند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير دوزهاي مختلف اريتروپويتين٬BMP4 و سيستم هم كشتي بر تمايز سلول هاي بنيادي جنيني به كلني هاي اريتروئيدي بود. همچنين بررسي پيوند سلول هاي بنيادي جنيني تيمار شده با اريتروپويتين در طحال و كبد بود.

سلول هاي اجسام شبه جنيني از هم جدا شد و در محيط نيمه جامد حاوي دوزهاي مختلف اريتروپويتين و BMP4 در محيط نيمه جامد سرم دار و يا فاقد سرم كشت داده شد وپس از ارزيابي كلني بهترين دوز از ميان دوزهاي مختلف اريتروپويتين و BMP4 در محيط كشت ساده انتخاب شد. سپس در سيستم كشت ساده وسيستم هم كشتي در حضور و غياب دوز انتخابي اريتروپويتين (ng/ml20) ارزيابي كلني پس از 10 روز كشت در محيط نيمه جامد انجام شد. رنگ آميزي گيمسا و بنزيدين نيز براي تائيد كلني هاي اريتروئيدي انجام شد. همچنينن بيان ژنهاي EPOR ٬ AML1٬ β major٬ β h1٬ εبا استفاده از روش RT-PCR نيمه كمي در سيستم كشت ساده داراي اريتروپويتين و سيستم هم كشتي داراي اريتروپويتين و نيز سيستم كشت ساده فاقد سرم در حضور BMP4 ارزيابي شد.

در بخش invivo سلول هاي حاصل از اجسام شبه جنيني در محيط حاوي دوز انتخابي اريتروپويتين به مدت 3 روزكشت شدند و قبل از پيوند سلول ها با Brdu نشاندار شدند و به موشهايي كه سيستم خوني آنها با اشعه گاما مهار شده بود از طريق وريد دمي پيوند شدند. پس از گذشت 12 روز از پيوند حيوانات با جابجايي مهره هاي گردني كشته شدند سپس طحال آنها خارج شد و ارزيابي كلني طحالي انجام شد. از كبد و طحال برشهاي پارافيني تهيه و رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي جهت رديابي سلول هاي پيوندي كه با Brdu نشاندار شدند انجام شد. جهت گروه كنترل سلول ها در محيط فاقد اريتروپويتين به مدت 3 روز كشت شدند.

نتايج نشان داد كه اريتروپويتين تاثير بهتري در تمايز سلول هاي بنيادي جنيني به كلني هاي اريتروئيدي نسبت به BMP4 در محيط سرم دار دارد و دوز ng/ml20 نسبت به ساير دوزها مناسبتر است و هم كشتي سلول هاي بنيادي جنيني در حضور اريتروپويتين نسبت به سيستم كشت ساده داراي اريتروپويتين باعث تمايز بهتر اين سلول ها به كلني هاي اريتروئيدي شده است. همچنين در محيط فاقد سرم كلني ها از نظر مورفولوژي، در غلظت هاي مختلف از BMP4 در مقايسه با گروه شاهد، اندازه بزرگتري را نشان دادند. ارزيابي نتايج مولكولي نشان داد كه هر دو ژن βh1 و βMajorبيان و نسبت بيان ژن βh1 در سطح بالاتري نسبت به ژن βMajor مشاهده شد (P<0.05).

بررسي بيان ژني نشان داد كه الگوي اريتروپوئز در سيستم كشت ساده در حضور سرم داراي اريتروپويتين از نوع اوليه و در سيستم هم كشتي داراي اريتروپويتين از نوع اوليه و ثانويه بود.

نتايج پيوند سلول هاي بنيادي جنيني نشان داد كه سلول هاي تيمار شده در حضور وغياب اريتروپويتين قادر به جايگزيني در طحال و ايجاد كلني هاي طحالي هستند اگرچه سلول هاي تيمار شده با اريتروپويتين توانايي بيشتري در ايجاد كلوني هاي طحالي داشتند. در مجموع اين مطالعات در آينده مي تواند راهي براي بكار گيري اين سلول ها در سلول درماني باشد.

كلمات كليدي: سلول هاي بنيادي جنيني٬Erythropoietin, Bone Morphogenetic Protein-4، سيستم هم كشتي و سيستم فاقد سرم.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱