جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۲۰۴۱۴ شماره طرح:
سنتز و بررسي اثرات سيتوتوكسيك مشتقات جديد ‏ايزوكاهولاكتون عنوان طرح:
بابك حيدري عليزاده مجري:
پزشکي شاخه:
۸۷/۱۲/۲۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۶/۳۱ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱/۲۸ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در اين طرح ما موفق به سنتز مشتقات جديد‏‎12a-12i isochaihulactone‏ از يك لاكتون بعنوان حد ‏واسط شديم. مراحل سنتزي از واكنش ماده اوليه اسيد طبيعي ‏L-glutaric acid‏ آغاز شد كه طي ‏واكنش با سديم نيتريت باتوليد حلقه لاكتو فوران 1 و بدنبال آن واكنش استرفيكاسيون، احيا با ‏ليتيم آلومينيوم هيدريد و حمايت بنزيلي ماده 4 حاصل گشت. اين لاكتون نيز در واكنش كاندنس ‏با آلدهيد پيپرانول توليد الكل 5 را كرد كه خود پس از پنج مرحله به حد واسط 10 تبديل شد. ‏واكنش اين لاكتون با استخلافهاي مختلف آلدهيدي ‏‎11a-11h‏ توليد تركيبات ‏‎12a-12hكرد. نتيجه ‏آزمايشات سيتوتوكسيك نشان داد تعدادي از تركيبات داري اثرات بيولوژيكي مهمي بودند. دو ‏مقاله علمي ‏ISI‏ از كارهاي انجام گرفته ارائه شد.‏

‎[1]‎ Babak Heidary Alizadeh, Alireza Foroumadi, Saeed Emami, Mehdi Khoobi, Fatemeh ‎Panah, Sussan K. Ardestani, Abbas Shafiee, Isochaihulactone analogues: Synthesis ‎and anti-proliferative activity of novel dibenzylbutyrolactones, European Journal of ‎Medicinal Chemistry xxx (2010) 1-6.‎

‎[2]‎ Alizadeh, Babak Heidary; vosooghi Mohsen; Foroumadi Alireza; Shafiee, Abass, ‎Synthesis and cytotoxic activity of novel Glyasperin Analogues (chromenes), Iran J ‎Chem & Chem Eng (2010) 29.‎

در مسير سنتزي ديگر لاكتون 4 با 3و4-ديمتوكسي بنزيل‌آلدهيد در يكسري واكنشهاي مشابه تركيب ‏‏5 واكنش داد شد و پس از تهيه الكل 13 واكنشهاي احياء با پالاديم، بازكردن حلقه لاكتون به تري ‏اول (16‌) و سپس توليد لاكتول 17 كه در آخر به لاكتون حد واسط 18 تبديل شد كه با واكنش با ‏استخلافات مختلف ‏‎19a-19h‏ فرميتي توليد تركيبات جديد ‏‎20a-20h‏ را خواهد كرد و پس از ‏بررسي آزمايشات سيتوتوكسيك مقاله ‏ISI ‎‏ سوم در طرح ديگر تهيه و ارائه خواهد شد.‏


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱