جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۴۰۸۴۸ شماره طرح:
اكسايش همگن و غير همگن هيدروكربن ها با دهنده هاي اكسيژن گوناگون در حضور كمپلكس هاي فلزي بتاتترابرومومزوتترا آريل پورفيرين ها به عنوان كاتاليزور عنوان طرح:
سعيد رعيتي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۸/۵/۶ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۱/۱۸ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱/۲۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

پورفيرين β-تترا‌برمو-مزو-¬تترا‌كيس(4-¬متيل¬¬فنيل)¬پورفيرين تهيه و با طيف¬¬بيني¬ UV-Vis و 1H NMR مورد شناسايي قرار گرفت. در طيف الكتروني آن جابجايي‌هاي قرمز قابل ملاحظه براي نوارهاي سورت و Q(0,0) مشاهده مي‌شود كه مي‌تواند به دليل اثرات الكترون‌كشندگي اتم‌هاي برم باشد. اكسايش سيكلواكتن، سيكلوهگزن، متيل‌سيكلوهگزن، ايندن، نوربورنن، سيس-و ترانس-استيلبن در حضور مقادير كاتاليزي β-تترا‌برمو-مزو-¬تترا‌كيس(4-متيل‌فنيل) پورفيريناتو منگنز(III) استات با تترابوتيل‌آمونيوم هيدروژن مونوپرسولفات (TBAO) محصول اپوكسيد را توليد مي‌كند. همچنين اكسايش آلكان‌ها منجر به توليد الكل يا كتون مربوطه مي‌شود. اين كاتاليزگر قادر است كه سولفيد را با TBAO به طور انتخابي به سولفون اكسيد تبديل نمايد. فعاليت كاتاليزي MnT(4-CH3P)PBr4OAc به فعاليت كمك كاتاليزي بازهاي محوري نيتروژن‌دار بستگي دارد. بهترين بازهاي محوري دهنده‌هاي نيتروژن‌دار با توانايي دهندگي σ و π به فلز مركزي مي‌باشند. علاوه بر بازهاي محوري شرايط ديگر آزمايش مانند نوع حلال، نوع ليگاند آنيوني، مقدار اكسنده و مقدار باز محوري بهينه شده‌اند.

واژگان كليدي : β-تترا‌برمو-مزو-¬تترا‌كيس(4-متيل‌فنيل) پورفيرين، اكسايش، كاتاليزور-آلكن، آلكان، سولفيد، سولفون.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱