جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۳۳/۱۲ شماره طرح:
تهيه، شناسايي و تعيين ساختار تركيبات جديد پلي اكسومتالات و بررسي خواص كاتاليزوري آنها در واكنش هاي كاتاليز اسيدي و اكسايش-كاهش عنوان طرح:
عليرضا محجوب مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۸/۷/۱۳ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۵/۴ تاريخ پايان طرح:
۹۰/۱/۲۲ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در اين پژوهش، پلي اكسو متالات هاي جديد [CH3CH2C(OH)NHCH3]3[PMo12O40].3CH3CH2C(O)NHCH3 (1)، K3PW12O40.18H2O (2)، Na12W12O42.25H2O (3) و Na3[Fe3O(O2CCH2OCH3)6(H2O)3][SiW12O40]•7.5H2O (4) تهيه و توسط روش هاي طيف سنجي، تجزيه عنصري و تعيين ساختار تك بلور با استفاده از اشعه X در دماي پايين بررسي شدند. يك فرايند تجمع ويژه هدايت شده توسط حضور هم زمان پيوند هيدروژني X-H…O و بر هم كنش هاي بين مولكولي كوتاه برد X…O (X=C، N و O) در تركيب 1 مورد بحث قرار گرفت كه در آن پلي اكسو آنيون شبه كگين و دو نوع زوج مولكول...كاتيون (از مولكول R1NHC(O)R2 و كاتيون [R1NHC(OH)R2]+، R1=CH3 و R2=C2H5) در يك ساختار درشت مولكول طراحي شده تجمع يافتند. مشاركت پيوند هيدروژني كمك گرفته از بار مثبت ((+)CAHB) با بر هم كنش بين مولكولي O=C…Ot در يك پيوند هيدروژني غير معمول كمك گرفته از شبه رزونانس (يا بر هم كنش كوتاه برد) منجر به پيوند هيدروژني كوتاه و قوي متقارن [O…H…O]+ (Å (13)449/2=O…O) در يكي از زوج مولكول...كاتيونها [C4H9NO…H…ONC4H9]+ مي شود كه در آن پروتون متصل شده با پيوند هيدروژني در مركز وارونگي واقع است. اين تركيب در تهيه نانو پودر MoO3 (توسط تخريب در دماي °C650) به كار گرفته شد. آنيون [PW12O40]3- در تركيب 2 داراي يك ساختار شبه كگين مي باشد و يون K+ با يك هتروپلي آنيون تك دندانه و يك هتروپلي آنيون چهار دندانه كي ليت دهنده و مولكول هاي آب بر هم كنش مي دهد (با فواصل K…O در گستره Å (11)111/3-(8)853/2). تركيب 3 شامل دو ايزوپلي آنيون مستقل از نظر تقارني W12O4212- در شبكه بلوري (به دليل بر هم كنش هاي غير كووالانت مختلفشان با ديگر اجزاء) مي باشد. تركيب هيبريدي 4 داراي كانالهاي آبدوست و آبگريز در ساختار خود مي باشد و ويژگي هاي يك ماده جاذب را دارد. كاتاليزورهاي H3PMo12O40 و H14NaP5W30O110 به جاي H2SO4/SO3 در تري- نيتراسيون تك ظرف تولوئن به كار گرفته شدند. اكسيداسيون 2- آمينوتيوفنول به 2- ](2- آمينوفنيل) دي سولفانيل[ آنيلين با استفاده از نمك پلي اكسو متالات K6P2W18O62 به عنوان كاتاليزور ناهمگن مورد بررسي قرار گرفت. TNT و 2- ](2- آمينوفنيل) دي سولفانيل[ آنيلين خالص و توسط روش هاي طيف سنجي شناسايي شد.

كلمات كليدي: كگين، شبه كگين، ايزوپلي آنيون، نيتراسيون، پيوند هيدروژني، هيبريد آلي- معدني بر پايه پلي اكسو متالات، بلورنگاري با اشعه X


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱