جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۸۶/۰۹ شماره طرح:
جداسازي پروتئين آب پنير بوسيله سيستمهاي دوفازي آبي پليمر نمك و اثر پارامترهاي مختلف بر روي توزيع پروتئين عنوان طرح:
بابك مختاراني مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۷/۱۲/۲۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۱۲/۱۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۱۲/۱۱ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

بازيافت مواد بيولوژيكي با استفاده از سيستمهاي دو فازي آبي يك روش جديد براي جداسازي با خلوص بالا و هزينه كم مي‌باشد. اين روش جداسازي امروزه بعنوان يك روش صنعتي براي فرآيندهاي پايين دستي شناخته شده است. آب پنير بعنوان پساب موجود در صنايع لبني شامل مقادير فراواني از پروتئين مي‌باشد كه اين پروتئين‌ها داراي ارزش غذايي بالايي هستند. استفاده از آب پنير بعنوان يك منبع ارزان قيمت جهت توليد پروتئين از لحاظ اقتصادي حائز اهميت مي‌باشد. دو پروتئين آلفا لاكتوآلبومين و بتا لاكتوگلبولين بيش از 90 درصد از پروتئين‌هاي موجود در آب پنير را تشكيل مي‌دهند. با توجه به مطالعات انجام گرفته در اين خصوص به نظر مي‌رسد كه استفاده از سيستمهاي دو فازي آبي پليمر- نمك روشي اقتصادي و مؤثري جهت جداسازي پروتئين‌هاي آب پنير مي‌باشد. در اين تحقيق جداسازي پروتئين موجود در آب پنير با استفاده از سيستمهاي دو فازي آبي پليمر- نمك مورد بررسي قرار گرفته شده است. نحوه توزيع‌پذيري پروتئين‌هاي آب پنير در سه سيستم دو فازي آبي پلي اتيلن گليكول با وزن مولكولي 2000 و نمك پتاسيم هيدروژن فسفات، پلي اتيلن گليكول با وزن مولكولي 4000 و نمك پتاسيم هيدروژن فسفات و سيستم پلي وينيل پيروليدون و نمك پتاسيم هيدروژن فسفات بررسي گرديد. نتايج بدست آمده از انجام آزمايشها نشان مي‌دهد كه توزيع پروتئين‌هاي آب پنير وابسته به پارامترهايي نظير غلظت نمك، غلظت پليمر، وزن مولكولي پليمر، دما و pH مي‌باشند.

جهت تعيين اثر هر يك از اين پارامترها بر روي توزيع پروتئين در هر يك از فازهاي در حال تعادل، با استفاده از طراحي آزمايشگاهي و استفاده از روش آزمايش‌هاي تركيب مركزي، يك سري آزمايش براي بدست آوردن اطلاعاتي جهت مدل كردن معادلات درجه دومي كه بتواند تركيب درصد جرمي اجزاء سيستم‌هاي دو فازي آبي را پيشگوئي كنند، انجام شد. ضرايب معادلات توسط نرم افزار SPSS كه جهت تحليل آماري اعداد و ارقام بكار مي‌رود، بدست آمدند. نتايج بدست آمده نشان مي‌دهند كه مهمترين پارامتري كه بر روي تفكيك‌پذيري پروتئين‌هاي آب پنير تأثيرگذار است، غلظت نمك پتاسيم فسفات مي‌باشد. افزايش غلظت پليمر بر روي توزيع پروتئين آب پنير در ابتدا باعث كاهش ضريب توزيع پروتئين و تمايل آن به فاز غني از نمك مي‌گردد اما با افزايش بيشتر غلظت اين تمايل كاهش مي‌يابد. اثر دما برروي ضريب توزيع پروتئين در مقايسه با غلظت نمك و پليمر، قابل ملاحظه نمي‌باشد. پارامتر pH نيز يكي از پارامترهاي مؤثر بر روي ضريب توزيع پروتئين مي‌باشد با تغيير pH بار الكتريكي پروتئين تغيير مي‌نمايد. با توجه به اثر هر يك از پارامترهاي فوق الذكر بر روي ضريب توزيع پروتئين‌هاي آب پنير در اين سيستم‌ها، سيستم مناسب جهت جداسازي پروتئين‌هاي آب پنير با تركيب درصد جرمي نمك پتاسيم فسفات 9 درصد وپلي اتيلن گليكول با وزن مولكولي 2000 دالتون 16 درصد در دماي 25 درجه سانتيگراد و pH 5/7 به عنوان سيستم بهينه پيشنهاد مي‌گردد. ميزان درصد بازيافت براي اين سيستم در يك مرحله جداسازي حدود 86 درصد و ضريب توزيع پروتئين برابر با 38/0 مي‌باشد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱