جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۸۰۰۲۰۳۶ شماره طرح:
سنتز و بررسي اثرات ضد دردي (حاد و مزمن) مشتقات جديد از خانواده داروئي فنسيكليدينها با استفاده از آزمايشات فارماكولوژيكي عنوان طرح:
عباس احمدي مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۹/۵/۴ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۱۱/۲۵ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۱۲/۷ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

فنسيكليدين و كتامين داراي اثرات ضد دردي بوده و مشتقات بسياري از آنها تا بحال سنتز شده اند و خواص بيولوزيكي آنها مورد بررسي قرار گر فته است. هنگاميكه گروههاي شيميائي مختلف با اثرات الكترون دهندگي، هيدروفيلي، داروئي و ... در موقعيتهاي متفاوت از اين مولكول قرار مي گيرند سبب ايجاد خواص فارماكولوژي مختلفي ميشوند كه از آن جمله خواص ضد دردي آنها ميباشد.

در اين طرح با استفاده از دو تركيب آميني با خواص داروئي (مورفولين و پيرول) و نيز اضافه كردن گروهاي متيل (با خاصيت الكترون دهندگي قوي) و نيز گروه هيدروكسي (با خاصيت آبدوستي قوي) سه داروي جديد از اين خانواده داروئي ايجاد خواهد شد كه در مرحله اول، مشتق جديد ( 4-]1-(4- متيل فنيل) سيكلوهگزيل [مورفولين ) سنتز شده و مشتقات بعدي،1 - (1-فنيل سيكلو هگزيل) پيرول و

4-]1-(4-متيل فنيل) سيكلو هگزيل [ پيرول و حد واسطهاي آن نيز در اين مرحله سنتز شد.

بعد از سنتز كليه اين مشتقات ، با استفاده از تست Tail Immersion اثرات ضد دردي حاد حرارتي و با استفاده از تست Formalin اثرات ضد دردي حاد و مزمن شيميائي اين مشتقات جديد نسبت به خود مولكول فنسيكليدين مقايسه شد.

نتايج نشان داد كه در تست Tail Immersion، ماده شيميائي ( 4-]1-(4- متيل فنيل) سيكلوهگزيل [مورفولين ) داراي اثرات ضد دردي حاد حرارتي بالاتري نسبت به مولكول فنسيكليدين و گروه كنترل بوده و تست Formalin نيز نشان داد كه اثرات ضد دردي مزمن اين داروي جديد نسبت به مولكول فنسيكليدين و گروه كنترل باز هم بيشتر است ولي در درد حاد شيميائي موثر نيست.

در مورد ماده شيميائي 4-]1-(4-متيل فنيل) سيكلو هگزيل [ پيرول، نيز تست Tail Immersion نشان داد كه اين داروي جديد داراي اثرات ضد دردي حاد حرارتي بالاتري نسبت به مولكول فنسيكليدين و گروه كنترل بوده و تست Formalin نيز نشان داد كه اثرات ضد دردي حاد شيميائي و نيز اثرات ضد دردي مزمن اين داروي جديد نسبت به مولكول فنسيكليدين و گروه كنترل باز هم بيشتر است.

و در آخر داروي جديد 1 - (1-فنيل سيكلو هگزيل) پيرول هيچگونه اثرات ضد دردي بهتري در هيچكدام از دو تست Tail Immersion و Formalin نسبت به مولكول فنسيكليدين و گروه كنترل از خود نشان نداد.

كلمات كليدي: فنسيكليدين –مشتقات جديد داروئي- اثرات ضد دردي - تست Tail Immersion- تست Formalin.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱