جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۱۱۸۵۰ شماره طرح:
بررسي سيتوژنتيكي تعدادي از گونه هايSilene sect. Auriculatae and sect. Lasiostemones در ايران) عنوان طرح:
ولي الله مظفريان مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۷/۵/۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۵/۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۱۱/۲۵ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

بزرگترين جنس تيره Caryophyllaceae با بيش از 750 گونه بوده كه مرزبندي و تعداد گونه هاي آن هنوز ناشناخته مي باشد. حدود110 گونه ي اين جنس در ايران در 23 بخش توزيع شده اند كه بخش هاي Auriculatae با 35 گونه و Lasiostemones با10 گونه از بخش هاي مهم محسوب مي گردند. اين پژوهش به منظور تعيين تعداد كروموزم ها، آناليز كاريوتيپ و مطالعه رفتار كروموزوم ها در ميوز 31 گونه از اين دو بخش در ايران صورت گرفته است. طي 31 سفر كوتاه علمي در فصل هاي بهار و تابستان سال هاي 1386 الي 1388، حدود 80 نمونه گياهي متعلق به 31 گونه از رويشگاه هاي طبيعي سراسر ايران به همراه غنچه هاي جوان و بذر هاي رسيده جمع آوري گرديد.

عدد كروموزومي ديپلوئيد 23 گونه 2n=2x=24 بوده، گونه هاي؛ S. psudaucheriana، S. gynodioica، S. erysimifolia، S. microphylla، S. guntensis، S. goniocaula و S. lucida عدد كروموزومي ديپلوئيد 2n=4x=48 داشته، گونه S. propinqua داراي عدد كرموزومي ديپلوئيد 2n=4x=40و گونه S. hirticalyx سطوح مختلف پلوئيدي از 2n=4x=48 تا 2n=8x=96 را نشان داد. عدد كروموزومي و خصوصيات كاريوتيپي تمام گونه ها براي كشور ايران جديد مي باشد و در سطح جهاني به جز S. meyeri ssp. meyeri ، S. marschallii و S. rhynchocarpa، عدد كروموزومي 28 گونه براي اولين بار براي دنيا گزارش مي گردد. بيشترين و كمترين مقدار طول كل كروماتين مجموعه هاپلوئيد، به ترتيب مربوط به S. dschuparensis (34/61 ميكرون) و S. meyeri ssp. meyeri (85/29 ميكرون) مي باشد. بيشترين مقدار ضريب A1 در S. pseudonurensis و كمترين مقدار آن در S. rhynchocarpa وجود دارد. بيشترين مقدار ضريب تغييرات و ضريب A2 در S. dschuparensis و كمترين مقدار آن در S. araratica مشاهده گرديد. بالا بودن ضريب تغييرات در S. dschuparensis نشان‌دهنده تغييرات بيشتر در بين كرموزوم‌هاي اين گونه و نامتقارن‌تر بودن كاريوتيپ آن نسبت به ساير گونه‌هاي مورد مطالعه مي‌باشد. بالاترين مقدار TF٪ در S. araratica و كمترين مقدار آن در S. elymaitica مشاهده گرديد. از نقطه نظر تقارن كاريوتيپ بر اساس روش استبينز، 79٪ از گونه ها در كلاس ابتدايي1A ، 5/10٪ از گونه ها در كلاس 1B، S. pseudonurensis در كلاس 2A و گونه S. palinotricha در كلاس 2B قرار گرفتند، و در مجموع گونه هاي مطالعه شده داراي كاريوتيپ متقارن هستند كه با مطالعات پيشين مطابقت دارد.

كلمات كليدي: سيتوژنتيك، Caryophyllaceae، Silene، Auriculatae،Lasiostemones ، ايران.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱