جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۴۰۳۶۳ شماره طرح:
سنتز، خود آرايي، خواص بيولوژيكي و ساختار حالت جامد مشتقات نوين 2- آمينو پيريميدين عنوان طرح:
سعيد بلالايي مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۸/۲/۵ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۶/۳۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۱۱/۱۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

مشتقات 2- آمينوپيريميدون خواص بيولوژيكي گسترده‌اي از خود نشان مي¬¬دهند. اين خانواده از تركيبات تشابه ساختاري با بازهاي آلي پيريميدون موجود در نوكلئوتيدها داشته و ضمناً به عنوان ماده اوليه در سنتز چند نوع دارو مورد استفاده قرار مي‌گيرند. ارائه روش مؤثر و مناسب جهت سنتز اين خانواده از تركيبات جايگاه ويژه‌اي دارد. در اين طرح پژوهشي واكنش‌هاي تراكمي چند جزيي مناسب و كارآمد به منظور سنتز 2- آمينوپيريميدون‌ها استفاده شده است و همچنين قابليت تشكيل اجتماعات مولكولي با استفاده از كريستالوگرافي اشعه X مورد بررسي قرار گرفته است.

الف) واكنش تراكمي سه جزيي مشتقات بنزآلدهيد، متيل سيانواستات و گوانيدنيوم كربنات در حلال متانول منجر به تشكيل مشتقات 2-آمينوپيريميدون مي‌گردد (شماي1).

شماي (1)- سنتز 2- آمينوپيريميدون

ب) واكنش چهار جزيي مشتقات بنزآلدهيد، متيل سيانواستات و گوانيدنيوم كربنات در حضور پيريميدين در شرايط رفلاكس در حلال متانول منجر به تشكيل ساختارهاي نمكي پيريميدينيوم آمينو پيريميدونات مي¬¬گردد كه در آن نسبت اسكلت آمينوپيريميدون به پي‌پيريدين 1:2 مي‌باشد. ساختار اين تركيبات و قابليت تشكيل اجتماعات مولكولي با استفاده از كريستالوگرافي اشعه X مورد تأييد قرار گرفت (شماي 2).

شماي (2)- سنتز ساختارهاي نمكي پي‌پيريدينيوم آمينوپيريميدونات

ج) سنتز اسكلت‌هاي اسپيرو 2- آمينوپيريميدون با استفاده از واكنش سه جزيي كتون‌هاي حلقوي، متيل سيانو استات، گوانيدينوم كربنات و به دنبال آن استفاده از HCl گازي منجر به تشكيل اسكلت اسپيرو 2- آمينوپيريميدون گرديد. تشكيل گونه پيريميدينيوم كلرايد، قابليت رزونانس با تشكيل حلقه‌اي به اندازه متفاوت و اطلاعات كريستالوگرافي و روش‌هاي اسپكتروسكوپي NMR و اسپكتروسكوپي جرمي (HR-MS) مورد تأييد قرار گرفت.

شماي (3)- سنتز اسپيرو 2- آمينوپيريميدون

د) به منظور سنتز تركيبات محتوي چندين گروه عاملي واكنش تراكمي سه جزيي كتون‌هاي حلقوي مختلف، مالونيتريل و گوانيدينوم كربنات در حلال متانول مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به ايجاد 2 گروه آميني در ساختار مولكول امكان تشكيل پيوند هيدروژني در اين تركيبات با متانول به ميزان زيادي امكانپذير مي‌باشد. اطلاعات كريستالوگرافي اشعه X برقراري پيوند هيدروژني را تأييد مي‌نمايد. در ساختار تركيبات سنتز شده، وجود گروه آمين و نيتريل مجاور هم امكان تشكيل حلقه جديد هتروسيكل را هم امكانپذير مي‌سازد. در كليه موارد واكنش متوالي كنووناگل-افزايش مايكل و به دنبال آن حلقه زايي پيش مي‌رود. جزييات مكانيسم مربوطه مورد بررسي قرار گرفته است.

شماي (4)- سنتز مشتقات عامل‌دار اسپيرو2-آمينوپيريميدين

خاصيت ضدميكروبي تعدادي از مشتقات اسپيرو با استفاده از ميكروادگانيسم‏هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت و بررسي‌ها نشان از فعاليت ضدميكروبي تعدادي از مشتقات سنتز شده دارد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱