جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۵۲/۲۶ شماره طرح:
تعيين اثر سيمواستاتين بر سطح پروتئين هاي شوك حرارتي ٦٠ ٦٥ و ٧٠ و آنتي بادي ها در افراد داراي ريسك فاكتورهاي بيماريهاي عروق كرونري عنوان طرح:
مجيد غيور مبرهن مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۱۲/۲۶ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۴/۱۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۱۱/۱۰ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

پروتئين هاي شوك حرارتي ۶۵،۶٠ و ٧٠ با بيماريهاي قلبي و عروقي مرتبط است. استاتين ها داراي خواص

ضدالتهابي و تنظيم كنندگي ايمني مي باشند. هدف از اين مطالعه تعيين اثر سيمواستاتين بر سطح سرمي پروتئينهاي

شوك حرارتي ۶۵،۶٠ و ٧٠ و آنتي باديهاي آنها و سطح بالانس اكسيدان-آنتي اكسيدان در افراد داراي ريسك

فاكتورهاي بيماريهاي قلبي و مغزي است. مطالعه به صورت مداخله اي دو سو كور همراه با جابجايي دو گروه

براي دريافت دارو انجام شد.

نمونه گيري از ١٠٢ بيمار ( ۵١ نفر در گروه پلاسبو و ۵١ نفر در گروه استاتين كه روزانه ۴٠ ميلي گرم قرص

استاتين دريافت مي كردند) انجام شد. ٢۵ نفر ازطرح خارج شده و ٧٧ نفر تا پايان طرح حضور داشتند.افرادي

كه از داروهاي كاهنده چربي خون براي اولين بار استفاده مي كردند وارد طرح شدند و افرادي كه آنمي ،بدخيمي ،

بيماريهاي بافت همبند ، نارسايي كليوي و بيماريهاي كبدي داشتند از طرح خارج شدند.

و تري گليسريد (P< ٠/ كلسترول توتال ( ٠٠١ (P< ٠/٠٠١) LDL تفاوت معني داري در ميانگين كلسترول

در دو گروه hs-CRP در دو گروه دارو و دارونما مشاهده شد. اما تفاوت معني داري در ميانگين (P<٠/٠٠٢)

همچنين تفاوت معني داري در ميانگين آنتي بادي عليه پروتئين هاي شوك .(P>٠/ دارو و دارونما مشاهده نشد ( ٠۵

تفاوت معني داري در ميانگين .(P< ٠/ حرارتي ۶۵ ،۶٠ و ٧٠ در دو گروه دارو و دارونما مشاهده شد( ٠٠١

درمان با .(P>٠/ در دوگروه دارو و دارونما مشاهده نشد( ٠۵ HSP و نيز در ميانگين ٧٠ HSP۶٠/۶۵

با تغييرات PAB ارتباط تغييرات .(P< ٠/ همراه بود( ٠٠١ PAB سيمواستاتين با كاهش معني دار در ميانگين

.( P>٠/ تفاوت معني داري نداشت( ٠۵ LDL سطح كلسترول

دراين مطالعه اثرات پليوتروپيك استاتينها از قبيل تغييرات سيستم ايمني و افزايش سطح آنتي اكسيداني مورد تاييد

مجدد قرار گرفته است كه بر دامنه استفاده از اين دارو جهت پيشگيري از حوادث عروقي موثر مي باشد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱