جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۵۲/۱۷ شماره طرح:
ارتباط پايگاه اجتماعي– اقتصادي، تبعيض و عدالت اجتماعي ادراك شده با سلامت روان عنوان طرح:
احمد علي نور بالا مجري:
پزشکي شاخه:
۸۶/۹/۲۹ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۹/۲۸ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۹/۲۸ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

به منظور بررسي ارتباط پايگاه اقتصادي - اجتماعي (شغل، درآمد و تحصيلات)، تبعيض، عدالت اجتماعي، فقر

و درآمد كافي ادراك شده با سلامت روان (نشانه هاي جسماني، اختلال عملكرد اجتماعي، اضطراب و اختلال

خواب و افسردگي) و بهزيستي جامع (بهزيستي شخصي، اجتماعي، روان شناختي و هيجاني) تعداد 1292 نفر از

ساكنان شهر تهران با حداقل تحصيلات ديپلم و سن بالاتر از 20 سال از ميان پنج منطقه جغرافيايي شمال،

جنوب، شرق، غرب و مركز شهر تهران به طور تصادفي انتخاب شدند. آزمودنيها به 4 گروه جوان، بزرگسال،

ميانسال و كهنسال تقسيم شدند(هر گروه تقريبا 400 نفر). سپس هر يك از آزمودنيها به پرسشنامه هاي سلامت

( روان عمومي(گلدبرگ، 1972 )، بهزيستي جامع(كيز، 2004 و 2005 )، بهزيستي شخصي (كامينز، 2005 و 2004

و پرسشنامه هاي محقق ساخته جهت سنجش پايگاه اقتصادي–اجتماعي(ميزان تحصيلات، ميزان درآمد و شغل)،

مشخصات جمعيت شناختي (سن، جنس، محل زندگي، وضعيت مسكن) و سنجش عدالت اجتماعي ادراك

شده، تبعيض ادراك شده، فقر ادراك شده و درآمد كافي ادراك شده پاسخ دادند. پس از جمع آوري داده ها و

آزمونهاي همبستگي، رگرسيون گام به گام و تحليل واريانس و ،SPSS تحليل آنها با نسخه 16 نرم افزار آماري

آزمون تعقيبي شفه انجام شد. نتايج نشان داد بين ميزان تحصيلات، سطوح مختلف بهزيستي شخصي، بهزيستي

اجتماعي، بهزيستي هيجاني، رضايت از زندگي، مؤلفه هاي مختلف بهزيستي روان شناختي و مؤلفه هاي بهزيستي

جامع با سلامت روان رابطه وجود دارد. افزون بر اين مؤلفه هاي بهزيستي جامع با عدالت ادراك شده، درآمد

كافي ادراك شده و ميزان رضايت از زندگي ارتباط معنادار دارد. عدالت ادراك شده در سطوح مختلف بهزيستي

روان شناختي، شخصي، هيجاني، اجتماعي و رضايت مندي از زندگي متفاوت است. ميزان تبعيض ادراك شده در

سطوح مختلف بهزيستي روان شناختي و هيجاني نيز تفاوت دارد. فقر ادراك شده نيز در سطوح مختلف

س

بهزيستي شخصي، اجتماعي و رضايت مندي از زندگي متفاوت است. همچنين درآمد كافي ادراك شده در

سطوح مختلف بهزيستي روان شناختي، اجتماعي، هيجاني، شخصي و رضايت مندي از زندگي تفاوت معنادار

دارد. نتايج نشان داد از سه بعد پايگاه اقتصادي - اجتماعي تنها ميزان تحصيلات با سلامت رواني و بهزيستي

جامع رابطه دارد. م يتوان گفت تحصيلات يكي از مهمترين عوامل تعيين كننده بهزيستي و سلامت روان در ميان

جمعيت ايراني است. در حالي كه شغل و درآمد نقش كمتري در ميزان سلامت روان دارند. از سوي ديگر به

رغم عدم رابطه معنادار بين درآمد و سلامت روان، درآمد كافي ادراك شده و فقر ادراك شده با بهزيستي جامع

رابطه معنادار دارند. اين يافته نشان مي دهد باور فرد به منابع مالي خود يكي از پيش بيني كننده هاي بهزيستي

است. افزون بر اين، در اين پژوهش افراد داراي سطوح پايين بهزيستي روان شناختي ميزان بي عدالتي و تبعيض

ادراك شده كمتري را گزارش نمودند. در مجموع مي توان گفت ويژگيهاي روان شناختي و جامعه شناختي

جمعيت ايراني مفهوم متفاوتي از بي عدالتي، تبعيض و پايگاه اقتصادي- اجتماعي عرضه مي كند.

كلمات كليدي: سلامت روان، بهزيستي جامع، پايگاه اجتماعي-اقتصادي، عدالت اجتماعي ادراك شده، فقر

ادراك شده، تبعيض ادراك شده، درآمد كافي ادراك شده.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱