جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۱۲/۲۳ شماره طرح:
تعيين الگوي فنوتيپي و عملكردي لنفوسيتهاي ‏T‏ ‏خاطره اي در ليشمانيازيس انساني عنوان طرح:
علي خامسي پور‏ مجري:
پزشکي شاخه:
۸۶/۵/۲۶ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۹/۲ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۹/۸ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

در اين مطالعه در دو بخش عملكرد لنفوسيتهاي ‏CD4+/CD8+ T‎‏ و نيز فنوتيپ و عملكرد ‏زير گروههاي خاطره اي آنها از نظر پروليفراسيون و ترشح سايتوكاين در افراد بهبود يافته ‏از سالك در مقايسه با گروه شاهد سالم بررسي شد. در بررسي پاسخ لنفوسيتها به آنتي ژن ‏ليشمانيا نشان داده شد كه تحريك هر دو رده سلولي ‏CD4/CD8‎‏ با پروماستيگوتهاي كشته ‏شده انگل باعث القاي پروليفراسيون سلولي مي گردد؛ حال آنكه انگل زنده بيشتر باعث القاي ‏توليد سايتوكاينهايي نظير اينترفرون گاما و اينترلوكين 10 مي شود. در بررسي سايتوكاين ها ‏با روش الايزا و نيز بيان ژن آنها با استفاده از ‏Real-Time PCR‏ افزايش معني داري در ‏ميزان اينترفرون گاما در هر دو رده سلولها مشاهده شد كه البته ميزان افزايش بطور معني ‏داري در سلولهاي ‏CD4+‎‏ بيش از ‏CD8+‎‏ بود. در بررسي فنوتيپ لنفوسيتهاي خاطره اي نتايج ‏حاصله نشان داد تفاوت معني داري از نظر فراواني زيرگروههاي خاطره اي بين افراد با ‏سابقه سالك و گروه شاهد وجود ندارد بنابراين بررسي ماركرهاي سطحي با روش ‏فلوسايتومتري قادر به رديابي لنفوسيتهاي خاطره اي اختصاصي ليشمانيا نيست. بنابراين با ‏تفكيك زيرگروههاي لنفوسيتي به لنفوسيتهاي خاطره اي مركزي ‏‎(TCM)‎‏ و لنفوسيتهاي ‏خاطره اي كارگزار ‏‎(TEM)‎‏ عملكرد آنها در محيط كشت مورد بررسي قرار گرفت كه در ‏بررسي سايتوكاينها ميزان ترشح اينترفرون گاما از لنفوسيتهاي ‏Tem‏ مربوط به افراد با سابقه ‏سالك بيش از گروه شاهد بدست آمد. اين نتايج پس از تحريك لنفوسيتها با آنتي ژن محلول ‏ليشمانيا در محيط كشت و اندازه گيري اينترفرون گاما با روش الايزا و رنگ آميزي داخل ‏سلولي حاصل شد. از طرف ديگر، نتايج بررسي ‏IL-2‎‏ با روش رنگ آميزي داخل سلولي ‏حاكي از افزايش معني دار در ميزان اين سايتوكاين در لنفوسيتهاي ‏Tcm‏ بود. با توجه به اينكه ‏اين پاسخ لنفوسيتهاي خاطره اي در برابر تحريك با آنتي ژن انگل حاصل شده است، اين ‏لنفوسيتها بعنوان لنفوسيتهاي خاطره اي مركزي و كارگزار اختصاصي ليشمانيا معرفي شدند ‏كه به نظر مي رسد در محافظت عليه ليشمانيوز بهمراه با يكديگر نقش دارند.‏


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱