جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۱۰۲/۱۶ شماره طرح:
جستجو براي فاكتورهاي ويرولانس در انگل غير بيماري¬زاي عنوان طرح:
سيما رأفتي سيدي يزدي مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۳/۱۱ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۸/۳ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۳/۲۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

ليشمانيا انگل درون سلولي است كه در فاگوليزوزوم سلول ماكروفاژ ميزبان در مرحله انگلي بسر مي برد. بيماري حاصل از اين انگل (ليشمانيوز) طيف وسيعي از تظاهرات باليني در انسان را در بر مي گيرد كه شامل self-healing cutaneous تا ليشمانيوز احشايي است. شدت بيماري عمدتا به نوع انگل و سيستم ايمني ميزبان بستگي دارد. تحقيقات متعدد نقش فاكتورهاي ويرولانس در عفونت زايي و شدت آنرا در گونه هاي مختلف جنس ليشمانيا نشان داده است. بنابراين, فاكتورهاي ويرولانس اهداف مناسبي براي درمان و نيزطراحي واكسن بر عليه اين انگل هستند. مطالعه مقايسه اي انگلهاي غير پاتوژن با انواع پاتوژن مي تواند اطلاعات ارزشمندي از نظر نقش واقعي و مكانيسم ايجاد و گسترش بيماري توسط فاكتورهاي ويرولانس در اختيار بگذارد. در اين مطالعه نشان داديم كه انگل غير بيماريزاي Leishmania tarentolae داراي فاكتورهاي ويرولانس Amastin, LPG3, CPBو GP63 در سطح ژنوم است. همچنين آناليز Southern blot نشان مي دهد كه الگوي ژني در اين انگل بسيار شبيه به انواع بيماريزا (L. major, L. infantum) است. همچنين, بررسي بيان ژنهاي amastin, cpb و lpg3 به روش real time RT-PCR نشان مي دهد كه الگوي بيان ژني نيز در اين انگل بسيار شبيه به انواع بيماريزاي مذكور است. همچنين, در اين مطالعه نشان داديم كه كه ژن A2 كه از جمله فاكتورهاي مهم در توسعه بيماري خصوصا در ايجاد نوع احشايي است در انگل L. tarentolae وجود ندارد. بر اساس اين يافته ها مي توان تصور كرد كه ژن A2 مي تواند در عفونت زايي نقش بسيار مهمي داشته باشد. به علاوه, نقش فاكتورهاي ويرولانس Amastin, LPG3 و CPB را در ايجاد بيماري بايد در پايداري و مقاومت انگل در شرايط زيستي ماكروفاژي توجيه كرد و نه در توسعه بيماري.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱