جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۸۰۰۱۴۲۹ شماره طرح:
الگوريتمي ابتكاري براي آشكارسازي موتيف در شبكه هاي زيستي بعنوان بلوكهاي ساختاري سيستم بيولوِِژي عنوان طرح:
دكتر علي مسعودي نژاد مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۸/۲/۵ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۴/۴ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۸/۲۲ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

شبكه ها نمايانگر دامنه وسيعي از سامانه هاي جهان واقعي مي باشند. فارغ از اين كه شبكه ها نمايش گر سامانه هاي

طبيعي يا بشر ساخته باشند، ويژگي هايي جهاني را از خود بروز مي دهند. نشان داده شده كه بيشتر شبكه هاي جهان

واقعي اعم از زيستي، تكنولوژيكي، اجتماعي و يا طبيعي پديده ي توزيع درجه قانون توان را بروز مي دهند. بسياري

از مدل سازي ها مكانيزم اتصال ترجيحي را به عنوان عامل اصلي پديده توزيع قانون توان معرفي كرده اند. نگرش

هاي گوناگوني در مدل سازي شبكه ها طي سال هاي اخير به وجود آمده كه از مدل هاي ساده بينانه اوليه به مدل

هاي واقع بينانه تر تكامل يافته اند و در اين رساله به بررسي تكامل اين نگرش ها پرداخته خواهد شد. اما يكي ديگر

از ويژگي هاي مهم در شبكه ها كه در سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته، موتيف در شبكه ها مي باشد.

موتيف به زيرگرافي اطلاق مي شود كه با بسامد بالايي در يك شبكه ظاهر شده است. آشكارسازي زيرگراف هاي

پرتكرار يا همان موتيف ها رويكري است آماري براي بازيابي زيرواحد هاي مهم عملياتي از شبكه. هرچند به لحاظ

پيچيدگي محاسباتي، آشكارسازي موتيف در شبكه ها مسئله بسيار مشكلي است كه نمي توان براي آن الگوريتمي

در زمان خطي ارائه داد. بر اين اساس، طراحان الگوريتم طي سال هاي اخير از رويكرد تخميني براي واكشي موتيف

ها استفاده كردند. در اين رساله، الگوريتم تخميني جديدي براي حل اين مسئله ارائه داده شده است كه با استفاده از

شگرد هاي داده كاوي الگوهاي اتصال پرتكرار را به طور مؤثري از شبكه ها واكشي مي كند. الگوريتم ارائه داده

شده قادر است در زمان مناسبي دامنه بزرگ تري از موتيف ها را در مقايسه با الگوريتم هاي پيشين پيدا كند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱