جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۳۵/۱۷ شماره طرح:
توليد نيمه صنعتي پروبيوتيك در تغذيه جوجه هاي گوشتي عنوان طرح:
دكتر حسين مروج مجري:
کشاورزي و منابع طبيعي شاخه:
۸۶/۹/۲۹ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۴/۹ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۸/۱۵ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

هدف از اين تحقيق يافتن سويه يا سويه هايي با راندمان بالا از باكتري هاي اسيد لاكتيك جدا شده از دستگاه گوارش به عنوان كانديد پروبيوتيك در جوجه هاي گوشتي بود. در بخش اول مطالعه، جداسازي، انتخاب و شناسايي سويه ها مدنظر قرار گرفت و در بخش دوم، اثرات آنها به عنوان منبع پروبيوتيك در جيره بر عملكرد جوجه هاي گوشتي بررسي شد. در بخش اول، 332 باكتري اسيد لاكتيك از دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي جدا شده و قابليت پروبيوتيكي آنها از لحاظ خصوصيات رسوب، فعاليت ضدباكتريايي، آنزيمي، رسوب با باكتري هاي نامطلوب، آبگريزي سطح سلول، مقاومت به شرايط اسيدي و نمك هاي صفراوي برآورد گرديد. 62 باكتري بيشترين ميزان رسوب را نشان دادند و در عين حال داراي اثرات ضد باكتريايي عليه سالمونلا انتريتيديس، سالمونلا تيفي موريوم و اشريشياكلي 078:K80 بودند. فعاليت‏هاي آنزيمي 62 باكتري انتخاب شده نيز مورد بررسي قرار گرفت. اگرچه فعاليت آنزيم‏هاي آميلاز و فيتاز آنها متفاوت از يكديگر بود ، اما هيچ كدام از سويه‏هاي جدا شده فعاليت ليپازي نشان ندادند و تقريباً همه‌ي آنها داراي فعاليت پروتئازي مشابهي بودند. با اين وجود،. چهار سويه از 62 سويه‌ي باكتريايي جدا شده به دليل دارا بودن نتايج بهتر در آزمون‏هاي رسوب و فعاليت آميلازي، جهت انجام آزمايش هاي بعد انتخاب شدند. اين 4 سويه‌ي جدا شده از لحاظ آبگريزي سطح سلول، رسوب با باكتري هاي نامطلوب و مقاومت به شرايط اسيدي و نمك‏هاي صفراوي مورد بررسي قرار گرفتند. در نهايت با توجه به بالا بودن مجموع ميانگين صفات، يكي از سويه ها در مقايسه با ديگران به عنوان منبع پروبيوتيك انتخاب شده و با روش 16S rRNA تحت عنوان لاكتوباسيلوس كريسپاتوس LT116 شناسايي شد. علاوه بر اين سويه، لاكتوباسيلوس جانسوني LT171 نيز به دليل دارا بودن فعاليت آنزيم فيتازي بيشتر جهت تكميل خصوصيات لاكتوباسيلوس كريسپاتوس LT116 به عنوان سويه مكمل انتخاب و شناسايي شد. در مطالعه دوم، لاكتوباسيلوس كريسپاتوس LT116 و لاكتوباسيلوس جانسوني LT171 به منظور بررسي راندمان پروبيوتيك هاي تك سويه و دو سويه در مقايسه با پروبيوتيك تجاري باكتوسل در تغذيه جوجه هاي گوشتي مورد استفاده قرار گرفتند. 400 قطعه جوجه گوشتي راس 308 يك روزه در 5 تيمار با 4 تكرار و 20 قطعه در هر تكرار به مدت 6 هفته پرورش داده شدند. تيمارهاي آزمايشي جيره اي بر پايه ذرت-سويا را دريافت نمودند كه لاكتوباسيلوس هاي مختلف به آنها اضافه شدند؛ كنترل، بدون مكمل؛ LC، حاوي لاكتوباسيلوس كريسپاتوس LT116؛ LJ، لاكتوباسيلوس جانسوني LT171؛ LCJ، مخلوط لاكتوباسيلوس كريسپاتوس LT116 و لاكتوباسيلوس جانسوني LT171؛ و باكتوسل (پروبيوتيك تجاري) حاوي پديوكوكوس اسيد لاكتيسي. تعداد كل باكتري هاي افزوده شده در همه تيمارها برابر cfu 106×1 به ازاء گرم خوراك بود. سوسپانسيون گلبول قرمز گوسفندي در سينه 8 قطعه پرنده از هر تيمار در 14 و 30 روزگي تزريق شد و تيتر آنتي بادي در روزهاي 20، 26، 36 و 42 روزگي اندازه گيري شد. برخي از فراسنجه هاي مورفولوژيكي روده، شمارش كلي فرم و لاكتوباسيلوس ايلئوم و سكوم، تعداد گلبول هاي سفيد و كلسترول سرم در 21 و 42 روزگي مورد بررسي قرار گرفتند. تيمارهاي آزمايشي تفاوت معني داري را از لحاظ مصرف خوراك نشان ندادند (05/0< P)، اما وزن بدن در تيمارهاي حاوي باكتوسل و LCJ نسبت به شاهد داراي تفاوت معني داري بود (07/0P <). ضريب تبديل خوراك در 21 تا 42 (02/0P <) و 1 تا 42 روزگي (09/0P <) در ميان تيمارها متفاوت بود، به طوري كه گروه هاي LC، LCJ و باكتوسل نسبت به گروه كنترل بهبود نشان دادند. اگرچه تعداد لاكتوباسيلوس هاي ايلئوم و سكوم در تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري با يكديگر نداشتند اما تعداد كلي فرم در تيمارهاي دريافت كننده پروبيوتيك به طور معني داري (05/0P <) كاهش يافت. تيمارهاي باكتوسل و بخصوص LCJ نسبت به بقيه تيمارها در بهبود پارامترهاي مورفولوژيك روده (طول پرز، عمق كريپت و ضخامت اپيتليوم) موثرتر بودند (05/0P <). اگرچه تيمارهاي LCJ و باكتوسل از لحاظ عددي داراي تعداد كل گلبول سفيد بيشتري بودند اما از لحاظ آماري تفاوت بين تيمارها معني دار نبود (05/0< P). تيتر آنتي بادي عليه گلبول قرمز گوسفندي در گروه LCJ به طور معني داري (05/0P <) از گروه هاي كنترل و LJ بالاتر بود. از لحاظ غلظت كلسترول سرم، تيمارهاي دريافت كننده پروبيوتيك تفاوت معني داري (05/0< P) با كنترل نداشتند. در مجموع مي توان بيان نمود كه لاكتوباسيلوس كريسپاتوس LT116 توانست ضريب تبديل غذايي را بهبود بخشد. همچنين اين نتايج نشان داد به دليل اثرات تكميل كنندگي و هم افزايشي، پروبيوتيك دو سويه بيشتر از تك سويه و در برخي از فراسنجه ها حتي بيشتر از گروه دريافت كننده پروبيوتيك تجاري باكتوسل بر پارامترهاي مورفولوژيك روده و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تأثيرگذار است. ميزان زنده ماني سويه كانديدا در شرايط دستگاه گوارش نيز بسيار بالا و در حدود 85 درصد برآورد گرديد. با توجه به كل نتايج اين تحقيق به نظر مي رسد پروبيوتيك دو سويه قابليت تجاري سازي جهت كاربرد در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي را دارد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱