جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۶۰۵۲/۲۰ شماره طرح:
مطالعه سيكل سلولي، تكثير و بيان مولكولهاي‎ ‎چسبان سلولي در سلولهاي بنيادي خون بندناف، تحت ‏اثر كوكتل‎ ‎سايتوكايني- نوروپپتيدي‏ عنوان طرح:
مريم خيرانديش مجري:
پزشکي شاخه:
۸۷/۱۲/۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۸/۸ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۸/۸ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

تعامل سايتوكاينها و نوروپپتيدها در خونسازي و تشكيل سلولهاي سيستم ايمني نقش مهمي دارد. عمده ‏مطالعات در اين زمينه بر نقش سايتوكاينها متمركز بوده و استفاده از نقش تنظيمي نوروترانسميترها در ‏اين شبكه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در اين تحقيق در كنار سيستم كشت رايج سلولهاي ‏بنيادي خون بند ناف (كوكتل سايتوكايني)، اثر تنظيمي دو نوروپپتيد‎ SPو‎ CGRP‎‏ بررسي ‌شد.‏

پس از نمونه‌گيري از خون بندناف و جداسازي سلولهاي بنياديCD34+‎‏ ، سلولها ار نظر چند ماركر ‏سطحي، از جملهCD44,CD133,CD62L،‎ CD34 ‎وCXCR4‎‏ و سيكل سلولي با فلوسيتومتري‎ ‎چك ‏‏‌شدند، مولكول‎ CXCR4 ‎با‎ RT-PCR ‎‏ ‏Real time‏ ارزيابي شد. سپس سلولها در مجاورت كوكتل ‏سايتوكايني (‏IL3‎،IL6‎،FL،TPO،SCF‏) و غلظتهاي مختلف نوروپپتيدهاي‎ SP‎وCGRP‏ كشت داده ‏‏‌شدند، پس از گذشت دو دورهٌ زماني 7 و11 روز، ضمن بررسي تكثير ، بيان مولكول ‏CXCR4‎‏ با ‏‎ RT-‎PCRكمي و مولكولهاي چسبان و سيكل سلولي با فلوسايتومتري بررسي شد، همچنين با تست تشكيل ‏كلني، قدرت تمايزي اين سلولها ارزيابي ‌شد.

نتايج نشان داد كه 7 روزكشت با نوروپپتيدها باعث افزايش معني دار تعداد سلولهاي هسته دار مي شود. ‏همچنين ‏CGRP‏ به طور اختصاصي بر سلولهاي ‏CD34+ CD133+‎‏ و ‏SP‏ بر‏CD34+ CD45dim‏ اثر ‏تكثيري دارد. غلظت 9-10 نوروپپتيد ‏SP‏ و / يا ‏CGRP‏ سبب افزايش معني دار تكثير سلولهاي ‏CD34+ ‎CD38‎‏ شد. همچنين به ترتيب تمايل به تشكيل رده هاي اريتروييدي و گرانولوسيت –ميلوييدي در ‏كشتهاي تيمار شده با ‏SP‏ و ‏CGRP‏ ديده شد. تيمار با ‏SP‏ باعث افزايش درصد سلولهاي ‏CXCR4, ‎CD44‎،‎ CD62Lدر كشت 7 روزه در مقايسه با كنترل شد. نتايج ‏Real time RT-PCR‏ افزايش معني ‏دار در بيان ژن ‏CXCR4‎‏ در سلولهايي كه 11 روز با غلظت 9-10 نوروپپتيد ‏SP‏ و ‏CGRP‏ كشت داده ‏شده بودند در مقايسه با گروه كنترل مشاهده شد. افزايش فاز‏S‏ در سلولهاي كشت داده شده نسبت به ‏روز صفر ديده شد.

بنابراين افزودن ديگر فاكتورهاي رشد به سايتوكاينها از جمله نوروپپتيدها مي تواند راهي جهت بهبود و ‏غلبه بر محدوديتهاي استفاده از سلولهاي بنيادي خون بند ناف از جمله تعداد كم و بيان كم مولكولهاي ‏چسبان باشد.

كلمات كليدي : سلول بنيادي - خون بند‌ناف نوروپپتيدهاي‏‎ SP‎و‎ CGRP‎‏– لانه‌گزيني- تكثير


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱