جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۲۲/۸ شماره طرح:
تعيين ترادف وآناليز ژنوم ويروسهاي ‏انفلوانزا در ايران عنوان طرح:
طلعت مختاري آزاد مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۹/۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۸/۴ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۸/۴ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

اپيدمي هاي سالانه و پاندمي ها ي ويروسهاي ‏انفلوانزا مي توانند باعث چندين ميليون بيماري شديد و ‏هزاران مورد مرگ ومير در سراسر دنيا شوند. ابزارهاي ‏مهم براي پيشگيري و درمان، واكسن و داروهاي ضد ويروسي ‏هستند. مناسبترين محافظت با حضور آنتي بادي ها، ضدآنتي ‏ژنهاي ويروسهاي در گردش فراهم مي شود. بخاطر تغييرات ‏مداوم اين آنتي ژنها، سوشهاي واكسن بايد سالانه تهيه ‏شوند. مهار كننده هاي نورامينيداز داروهاي ضد ويروسي ‏موثر براي پيشگيري و درمان عفونتهاي انفلوانزا مي با ‏شند. پايش ويروسهاي انفلوانزا از نظر تغييرات آنتي ‏ژنيك و موتانتهاي مقاوم به دارو در كشور هاي مختلف ‏امري ضروري است.‏

در پروژه حاضر سكانس كامل ژنهاي ويروسهاي انفلوانزا ‏در گردش در ايران انجام شد.آناليز فيلوژنتيك ، مولكولار ‏و مقايسه سكانس ژنهاي ويروسهاي انفلوانزا ايران با ‏خودشان ، سوشهاي واكسن مربوطه و سوشهاي ساير نقاط ‏دنيا، همچنين پايش موتانتهاي مقاوم به ‏NAIs‏ در ايران ‏مورد هدف قرار گرفت.

آناليز فيلوژنتيك ژنهاي ايزوله هاي ايران نشان داد كه ‏همه ايزوله ها مشابه واكسن سالشان بودند، بجز ايزوله ‏هايA/H1N1‎‏ سال 2008 -2007 كه تغييرات نوكلئوتيدي ‏بيشتري در آنها ديده شد. علي رغم وجود برخي موتاسيونهاي ‏خاص در ويروس هاي ايران، اين ويروس ها تفاوت قابل ‏توجهي نسبت به ويروس هاي ساير نقاط نداشته اند. نشانه ‏ژنتيكي مقاومت به داروهاي مهاركننده هاي نورآمينيداز ‏فقط در ايزوله هاي ‏A/H1N1‎‏2008-2009 يافت شد.‏


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱