جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۷۹ شماره طرح:
بررسي آزمايشگاهي اثر ضدتوموري و آپپتوزي عصاره هاي گياهان دارويي منتخب بر سلولهاي سرطاني پستان ، معده ، كولون، لنفوم، ملانوما در مقايسه با سلولهاي نرمال عنوان طرح:
طوبي غضنفري مجري:
پزشکي شاخه:
۸۵/۲/۷ تاريخ تصويب طرح:
۸۷/۳/۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۸/۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

سرطان يكي از مشكلات قرن حاضر و بيماري است كه در آن سلولها به صورت غير قابل كنترل تقسيم مي شوند،

pubmed تهاجم دارند و گاهي متاستاز مي دهند. در سالهاي اخير سالانه بيش از 100 هزار مقاله در زمينه سرطان فقط در

به چاپ مي رسد. علي رغم حجم بالاي تحقيقات انجام شده در اين زمينه هنوز ناشناخته هاي زيادي در مورد سرطان و

درمان آن وجود دارد كه انجام تحقيقات هدفمند و گسترده بر روي آن را لازم و ضروري مي نمايد. در اين راستا شناسايي

اثر مواد طبيعي به ويژه گياهان دارويي در درمان سرطان و دستيابي به داروهاي گياهي ومواد موثره آنها يكي از اهداف

محققين رشته هاي مختلف علوم پزشكي مي باشد. براي درمان سرطان روشهاي مختلفي از جمله: جراحي، راديو تراپي،

درمان مونوكلونال آنتي بادي، هورمون درماني، شيمي درماني و... استفاده مي شود كه اغلب داراي اثرات جانبي مضر بوده و

يافتن داروهايي با منشاء طبيعي به ويژه با خواص تقويت كنندگي سيستم ايمني يكي از اهداف ويژه در اين زمينه است. در

همين راستا گروه ايمونولوژي دانشگاه شاهد طي بيش از ده سال گذشته با هدف گذاري در اين زمينه مطالعاتي را در مورد

شناسايي گياهان دارويي بومي ايران و بررسي اثرات ايمونومودولاتوري و اثرات ضد سرطاني آنها انجام داده است. در

تحقيق حاضر در همين راستا تعدادي از گياهان در دست بررسي را از نظر اثرات سايتوتوكسيسيته مستقيم بر سلولهاي

سرطاني مورد مطالعه قرار داده است و در مواردي كه اثرات سايتوتوكسيسيته قوي مشاهده شده است مكانيزم آپپتوز

بررسي شده است.

حاوي 10 % سرم RPMI مواد و روشها: رده هاي سلولي از انستيتو پاستور ايران تهيه و پس از پاساژ و تكثير (در محيط

سلولها از فلاسكهاي كشت سلولي جداشده و پس از شمارش با لام نئوبار در ( CO2 % 37 داراي 5 ˚ داخل انكوباتور FBS

18 ساعت از - پليت 96 خانه به تعداد معين درهر خانه بسته به سرعت رشد سلول كشت داده شد. پس از گذشت 24

48 و ، كشت سلولها، دوزهاي مختلف از عصاره هاي گياهي مورد نظر بر سلولها اثر داده شد و پس از گذشت زمانهاي 24

ميزان فعاليت سلول ها سنجيده شد. بررسي آپپتوز سلولي با استفاده از MTT 72 ساعت از تاثير دارو با استفاده از تست

توسط تكنيك (Annexin V FITC) FITC V و انكسين (PI) روش رنگ آميزي سلولها با پروپيديوم يوداين

فلوسايتومتري استفاده شد.

توسط افتيمون و SK-mel نتايج: از بين گياهان استفاده شده در اين مطالعه: بيشترين اثر كشندگي مستقيم بر رده سلولي 3

،HT آلوئه ورا بر رده 29 ،MCF سير و مرزنجوش بر رده 7 ،AGS زعفران و مرزنجوش مشاهده شد. سير و افتيمون بر رده

بيشترين اثر كشندگي مستفيم را نشان داده اند. L و زنجبيل بر رده 929 Raji افتيمون بر رده

بحث: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه گياهان دارويي مورد استفاده هر كدام داراي اثرات اختصاصي بررده هاي خاصي

از سلولهاي سرطاني فوق هستند. اين نتايج همچنين نشان مي دهدكه اثر كشندگي مستقيم و اختصاصي سلولهاي فوق توسط

اين عصاره ها شدي داً وابسته به دوز بوده و برخي از اين گيا هان در دوزهاي كمتر واجد اثرات ايمونومدولاتوري هستن د.

و in vitro طريقه استفاده بهينه از اين گياهان در درمان سرطان نيازمند مطالعات بيشتر و يافتن مكانيسم هاي اثر آنان در

در مدلهاي حيواني و در صورت موثر بودن با طراحي كار آزماييهاي باليني در انسان مي باشد. in vivo

كلمات كليدي: سير، زعفران، زنجبيل، مرزنجوش، افتيمون، سرطان كولون، سرطان معده، سرطان سينه، سرطان لنفوم،

سرطان ملانوما، كشندگي سلولي، آپپتوز


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱