جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۸۳/۲۶ شماره طرح:
شناسايي مولكولي ، كلونينگ و بيان آلرژن هاي گرده درخت چنار عنوان طرح:
عبدالرضا وارسته مجري:
علوم و علوم زيستي شاخه:
۸۷/۵/۴ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۴/۲۰ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۲۸ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

Q.F F9 /F3 . F (IgE !h o,- p ) ; /0P -4 i- l S*0 . 

; F= Q. ;

 ; G &<.6= 99G 6 1 L9 B-.1 

I 4 - (Platanus orientalis)

;F &<.6= -'  '- 6 6 ^ 3 BS1 !S6h B- _ . &.- !

': 4 .q ( 9:

^ F3 [G.1 ; &<.6= 6 1 9 /3 .7 ; &<.6= cDNA ;4 : o9 /3 .7

89: ;4 ;<.6= ; ! 7 ; &< .6= B LM"* N9G . SfM &<.6= !0-" VQ ,-< 6 '-

.  Platanus occidentalis Platanus acerifolia 9' Platanus

IgE oI@*3 6 o,-.

*

& 4= 4 J* 9 /3 .7 

I ; &<.6= 6 6 -9

 HF9

G cDNA oLMF"* N9FG Ni9 o*S' ; -R o*S' H91K '- IgE oH91K '-

[FG.1 ;F &<.F6= &' IgE N9G . i E.coli ;.*G [G.1 &<.6= ; BC1.

&

/F BFS1 MALDI-TOF-MS .Fr 8 FC1.

,91 . -.7 5) H91K '- a 1

BC1.

9 9*0 1 9 .7 ! O0P &' . .  9 /3 .7 ; &<.6= ; BC1.

 (%27)42o(%64)28 o(%21)18 o(%27)12 ;F &<.6= . 9-' -9 4 ;<.6= /3 B- .7  &<.6=

F.S (Major allergens) bF ;F &<.F6= t F: o &<.6= B R .  *6

G (%21) 68

F &<.F6= !F 'i .F*'G F.  *6

G 50 48 o 37 o24 6 6 &4  &<.6= .- .

&<.6= * ;` Uh b ; &<.6= .9*.7 .Q 9 /3 .7 (Minor allergens) u :

F /fg ! BC1.

 &< : , = BC1.

 DNA 8  ;`7 IUIS/WHO

/F F Pla or1 F !F F*6

G 18 &<.6= .-.7 5) &<.6= 4 G . ;.

' / 

FF9C1.

/FF FF Pla or2 FF !FF FF*6

G 42 &<.FF6= o Invertase inhibitor FF9C1.

/F .Lipid transfer protein N" Pla or3 ! *6

G 12 &<.6= Polygalactronase

BC1.F

. F-.7 5)F MALDI-TOF-MS 8 FC1.

$ ,'G .- b &<.6= 9C1.

!F F ^@*3 3 ! &<.6= B  . B-.* !G Pla or 4 ! *6

G 28 &<.6=t F: F*6

G 18 &<.F6= BC1.F

 !*F U

S1 Triose-phospht isomerase 3 ; BC1.

 Q. 9 ! ,- ; ! 7 ; &<.6= B LM"* N9G . .  Cyclophilin 3

P. ;4 ;<.6= ; .7 ; &<.6= o-.7 5) *S' ; -R *S' H91K 9'- $

!F P. acerifolia P. orientalis ; &<.6= !0-" .* P. occidentalis orientalis

&F HF9

G cDNA VFP. .  .* ! 7 &= B LM"* N9G vP  !f .--

-.7 i /"  E-Coli 1 -G.

b*0 Pla or1, Pla or2, Pla or3 [G.1 ; &<.6=

&F' .F F 6 1 IgE -9 ! Q SfM ; &<.6= 3 ! [G.1 &<.6= ; BC1.. 9 .7 ! O0P

4 FI 43  F F. F-4 ;<.6= /I3 ; Q. 9 /3 .7 ' & 1 lW 

H91K '- 4 8

. . j V@ .7 B- ! /0P 4 &.- ;<.6= ! O0P . /S':

&<.F6= ,F- 4 NF !F &F' .\G !G -.7 5) .7 B- ! O0P &' . 9 .7 @

Pla or3, Pla ;F &<.F6= -9 &<.6= 9 p 'i . 9 & N9G =   O0P

BF- (Major Allergens) 

FI ; &<.6= & 9 ! Cyclophilin &<.6= Pla o 4 or2, Pla or1

 &F N9FG w F ; &<.6= 4 - ! VQP &' I I .-4 . .S 4 ;<.6= /3

cFfg F &<.F6= BF- [FG.1 VF F6 1 4 8F

!FG p x B- N) -  1 !G o 

F9 .F7 !F O0FP &F' -F9 ;. = y

) 4 & * [G.1 ; BC1.

& !*0<.6=

&F HF9

G cDNA 4 8

rPla or3 rPla or2 rPla or1 [G.1 ; BC1.

. ' J*

 F3 I@F*3 IgE -F9 ! Q SfM V 3 ! [G.1 ; & <.6= 1 -G.

b*0 

!F !F: 1 . /.7 . ;<.6= & @)1 ; & 4= &= 4 & *  .r9 !  &' .

!F Platanus 89: ;4 ;<.6= ; .7 .- 9 /3 .7 LM"* ; N9G 4 ) o ; !*-

P. !F 7  .F7 ;F &<.6= /f B B- !G  .7 B- z.* ; &<.6= : [f

./ -4 0 .-- ! P. occidentalis orientalis


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱