جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۷۰۶۶/۲۶ شماره طرح:
واكنش هاي چند جزيي درسنتز تركيب ها ي آلي عنوان طرح:
مجيد ممهد هروي مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۷/۱۲/۲۲ تاريخ تصويب طرح:
۸۹/۷/۱۹ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۹ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

واكنش هاي چند جزيي در سال 1850 بوسيله استركر 1 كشف شد [ 1]. مسلماً مهمترين معيار براي

كارايي و قابليت اجراي يك فرآيند اين است كه تا حد امكان تعداد مراحل سنتز و مراحل خالص سازي واكنش ها

به حداقل برسد. كشف واكنش هاي چند جزيي يك زمينه نويد بخش، اساسي و موفقيت بزرگ در شيمي محسوب

طي عمليات تجربي واحد ساده و تك مرحله اي، بيش از دو بلوكه ساختاري با ،(MCRs) مي شود. در تكنيك

وزن مولكولي پايين به يكباره و همزمان با هم تركيب مي شوند و دو يا چند پيوند مطابق با اصل دومينو 2 تشكيل

مي شود و بنابراين مولكول ها و ساختارهاي پيچيده مفيد و با ارزش به صورت بسيار سريع، كارآمد، مؤثر و با صرف

زمان كم بدون اينكه جداسازي هر گونه حدواسطي انجام گيرد، سنتز مي شوند.

بنابراين با كاهش دادن تعداد مراحل سنتزي نسبت به روش هاي سنتي، خطي و پشت سرهم داراي

سرعت و بازده بيشتري خواهد بود. اين دستيابي اين امكان را نيز به ما مي دهد كه از جداسازي حدواسط ها ،

تغيير شرايط يا افزودن هر واكنشگري به طور اضافي و زايد پرهيز نماييم، ميزان ضايعات و هدررفت فرآورده ها و

توليدات را به حداقل رسانيم و در مصرف انرژي، زمان و ماده اوليه (هزينه) براي دستيابي به حداكثر بازده فرآورده

هاي سنتزي (فرآورده اي كه شامل خصوصيات همه واكنشگرهاي به كار رفته مي باشد) صرفه جويي نمائيم. در

نتيجه با كاهش دادن بار آلودگي، در راستاي فرآيند هاي دوستدار محيط زيست عمل كرده ايم كه نقطه عطفي در

2]. در تحقيقات دهه هاي اخير در مراكز علمي و صنعت به طور فزاينده اي از - شيمي سبز به حساب مي آيد [ 11

واكنش هاي چند جزيي نظير واكنش دومينو 3 براي سنتز شيمي آلي نوين و به دست آوردن دامنه وسيعي از

12 ]. از اين رو در سال هاي اخير، براي سنتز بلوكه هاي ساختاري سنتزي مفيد - فرآورده ها استفاده مي شود [ 21

معطوف شده است و واكنش (MCR) به طور قابل توجهي علاقه و توجه شيميدان هاي آلي به واكنش هاي

پذيري و تحقيقات جهت كشف واكنش هاي چند جزيي نوين از يكسو و بهينه سازي و توسعه واكنش هاي چند

تكنيك هاي (MCR) جزيي موجود از سوي ديگر افزايش يافته است. به همين علت واكنش هاي چند جزيي

ارجحي در شيمي سبز هستند و داراي اهميت روزافزون در شيمي آلي و دارويي مي باشند و به يكي از مؤثرترين و

.[22- اقتصادي ترين ابزار براي سنتز موازي و همزمان تركيبات مبدل شده است [ 25

بنابراين به دليل امتيازات قابل توجه واكنش هاي چند جزيي كه ابزاري قدرتمند جهت سنتز و كشف

مولكول هاي شيميايي گوناگون دارويي و نوين مي باشند، مجالي براي سنتز آسانتر تركيبات بوجود مي آيد كه

گاهي منجر به چهارچوب هاي هتروسيكلي جالبي مي شوند كه براي تركيبات شيميايي گوناگون با كاربرد هاي

متنوع به كار مي روند. براي سنتز همزمان و موازي بسياري از تركيبات با سرعت، توان عملياتي و بازده بالا تحت

شرايط ملايم در يك مرحله، كاربرد عظيمي يافته اند. اين واكنش هاي چند جزيي تك مرحله اي، به دليل افزايش

سرعت، تنوع ساختاري بي نظير، كارآمدي، دستيابي سريع به مولكول هاي آلي كوچك با كاركرد چندگانه و داراي

.[26 - گروه عاملي هاي بسيار، براي توليد چهارچوب هاي ساختاري مهم به كار مي روند [ 30

- استاميدو كربونيل، 3 -β در اين پروژه يك راهكار ساده، مناسب و ملايم براي سنتز چند جزيي تركيبات

4- آريل كينازولين ها و - ، آريل- كينوكسالين- 2- آمين، پيريميدين هاي استخلاف شده در موقعيت 6،4،2

فوران- 4- اون ها با استفاده از كاتاليز گر هاي هترو پلي اسيد [b - (سيكلوهگزيل آمينو)- 3 – آريل ايندو [ 1،2

و فريك پركلرات و H3[PMo12V2O40], H4[PMo11VO40], H6[PMo9V3O40], H5[PMo10V2O40]

تترا اتيل آمونيوم كلريد گزارش مي شود. در يك روش ساده مخلوطي از واكنشگرها در دماي مناسب براي زمان

مورد بررسي قرار مي TLC هاي مشخصي توسط همزن مغناطيسي هم زده مي شوند، پيشرفت واكنش به وسيله

گيرد و فرآورده ها در يك زمان نسبتاً كوتاه، با بازده بالا و جداسازي آسان به دست مي آيند.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱