جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۵۰۴۴/۳۰ شماره طرح:
بررسي اثر تركيب خوراك و راهبرد خوراك دهي بر ميزان توليد PHB از متانول عنوان طرح:
ابراهيم واشقاني فراهاني مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۵/۱۰/۲۸ تاريخ تصويب طرح:
۸۸/۸/۲۱ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

هزينه زياد توليد پلي هيدروكسي بوتيرات (PHB) علي رغم كاربردهاي فراوان آن باعث شده است كه نسبت به پليمرهاي پتروشيميايي توجيه اقتصادي نداشته باشد. هزينه‌هاي جداسازي، بهره‌دهي فرآيند تخمير، منبع كربن مورد استفاده و بازده سوبستراي كربني از جمله عوامل مؤثر بر هزينه توليد PHB هستند. ارائه راهكارهايي به منظور افزايش بهره‌دهي و كاهش هزينه توليد هدف اصلي اين پژوهش بوده است. براي كاهش هزينه مربوط به منبع كربن، از متانول به عنوان منبع كربن استفاده شد.

غلظت كليه اجزاي موجود در محيط كشت باكتري متيلوباكتريوم اكستروكوئنس DSMZ 1340 با روش هاي آماري پلاكت برمن، تاگوچي و سطح پاسخ بهينه شد. در شرايط بهينه بدست آمده، رشد باكتري از 35/1 = OD براي محيط Choi به 15/2 = OD افزايش يافت. پس از تعيين تركيب محيط كشت مناسب براي رشد، محيط كشت مناسب براي توليد PHB توسط اين باكتري با روش‌هاي آماري فوق تعيين شد. در شرايط بهينه، ميزان توليد PHB در ارلن به مقدار g/L 95/2 رسيد.

در اين پژوهش تركيب خوراك ورودي به بيوراكتور براي رسيدن به دانسيته سلولي بالا در كشت ناپيوسته توأم با خوراك‌دهي از نظر نيتروژن، فسفر و منيزيم مورد بررسي قرار گرفت. تركيب خوراك مناسب بدست آمده، مقدار بهره‌دهي سلولي بالاي g/Lh 65/1 را نتيجه داد كه بيشترين مقدار گزارش شده براي متيلوباكتريوم‌ها است.

روش خوراك‌دهي يكي از عوامل مؤثر بر بهره‌دهي توليد PHB است لذا روش‌هاي مختلف خوراك‌دهي مرحله رشد باكتري مطالعه شدند. خوراك‌دهي نمايي با سرعت رشد ويژه h-1 15/0، خوراك‌دهي با غلظت ثابت متانل و خوراك‌دهي بر اساس اكسيژن محلول (DO) با هم مقايسه شدند. از بين اين سه روش، خوراك‌دهي بر اساس DO بيشترين بهره‌دهي توليد PHB برابر با g/Lh 59/0 را داشت. اين بهره‌دهي بيشتر از مقاديري است كه تا كنون براي توليد PHB از متانول با كشت در دانسيته سلولي بالا گزارش شده است.

واژه‌هاي كليدي: پلي هيدروكسي بوتيرات (PHB)، متيلوباكتريوم اكستروكوئنس، متانل، بهينه‌سازي محيط كشت، كشت ناپيوسته توأم با خوراك‌دهي، راهبردهاي خوراك‌دهي، كشت با تراكم سلولي بالا.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱