جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۳۱۴۷ شماره طرح:
سنتز و بررسي اثرات ضد تشنج و شل كنندگي عضلاني مشتقات جديد 1و2و4- تريازول و 1و3و4- اكساديازول عنوان طرح:
علي الماسي راد مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۴/۳/۵ تاريخ تصويب طرح:
۸۶/۷/۲۶ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

داروهاي‌ بنزوديازپين‌ با وجود مزاياي‌ فراواني‌ كه‌ دارند گاهاً بدليل‌ عوارضي‌ چون‌ اختلالات‌ حافظه‌، آتاكسي‌، تحمل‌ و وابستگي‌ با محدوديت‌ مصرف‌ روبرو هستند.

امروزه‌ با كشف‌ زير واحدهاي‌ مختلف‌ گيرندة‌ گابا و آثار فيزيولوژيك‌ آنها تلاشهاي‌ وسيعي‌ در جريان‌ است‌ تا ليگاندهاي‌ جديد گيرندة‌ بنزوديازپين‌ با اثر انتخابي‌ روي‌ اين‌ زير واحدها سنتز شوند تا بدين‌ ترتيب‌ ضمن‌ انتخابي‌ شدن‌ آثار درماني‌ شاهد عوارض‌ جانبي‌ اين‌ داروهاي‌ مفيد نباشيم‌. بر همين اساس و بر مبناي‌ مدل‌ fryer براي‌ ليگاندهاي‌ بنزوديازپين تصميم به سنتز ‌،تركيبات‌ 2- [ 2-(فنيل‌ تيو) فنيل‌] - 1 , 3 , 4- اكساديازول‌ و 1 , 3 , 4 -تياديازول‌ و H 4-3- [ 2- (فنيل‌ تيو) فنيل‌ ] -1 , 2 , 4- تريازول‌ و مشتقات‌ سولفون‌ و سولفوكسايد آنهاگرفتيم . اين‌ تركيبات‌ ضمن‌ دارا بودن‌ گروههاي‌ فارماكوفر اصلي‌ مدل‌ fryer بر خلاف‌ تركيبات‌ بنزوديازپين‌ ساختاري‌ قابل‌ انعطاف‌ دارند. آناليز كانفورميشن‌ تركيبات‌ موردنظر در برنامه‌ Hyperchem 5.02 و Superimposition پايدارترين‌ كانفورميشن‌ بدست‌ آمدة‌ آنها با استازولام‌ نشانگر تطابق‌ نسبتاً خوب‌ گروههاي‌ فارماكوفوري‌ موردنياز براي‌ اثر در آنها با استازولام‌ بود.

از آنجايي كه در اين تحقيق و طي پروسه سنتز محصولات مورد نظر نياز به يك سري حد واسطهاي با ساختارهيدرازيدي است و از طرفي يكسري تحقيقات جديد نشان داده كه تركيبات با ساختار هيدرازون داراي پتانسيل مهار همزمان آنزيمهاي Cyclooxygenase (COX) و 5-Lipoxygenase (5-Lo) هستند ، لذا بر آن شديم در بخش اول تحقيق با توجه به شباهت بسيار زياد پروسه سنتز هيدرازيدها ،تعدادي تركيب با ساختار هيدرازون نيز سنتز نمائيم.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱