جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۹  
 
 

کتابخانه ديجيتال
گزارشات حاصل از طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته


مشخصات گزارش:

۸۴۰۸۶/۱۳ شماره طرح:
فرآوري كائولن با روش ميكروبي به منظور جداسازي تركيبات آهن عنوان طرح:
محمد پازوكي مجري:
ميان گروهي شاخه:
۸۴/۱۱/۲۷ تاريخ تصويب طرح:
۸۶/۱۲/۲ تاريخ پايان طرح:
۸۹/۷/۱۳ تاريخ انتشار:
توجه: براي دريافت اصل گزارشات لطفا از طريق با صندوق تماس حاصل نماييد. دانلود فايل گزارش:

چکيده:

كائولن يك منبع اوليه مهم در صنايع چيني و سراميك است. اكسي‌هيدروكسيدهاي آهن (معمولا Fe+3) بر روي سطح رس رسوب كرده و باعث مي‌شوند مقدار زيادي از كائولن به خاطر سفيدي نامناسب از نظر صنعتي بلااستفاده شود.

در اين تحقيق، در مرحله اول، فروشويي زيستي يك نمونه كائولن داراي ناخالصي بالاي آهن (%11 Fe2O3) توسط دو سويه مختلف از Aspergillus niger ( A. nigerNCIM548 و سويه جداسازي شده از پوست پسته) به مدت يك ماه انجام شد. تاثير نوع سويه، چگالي پالپ و زمان افزودن رس به محيط كشت بر روي ميزان حذف آهن با بكارگيري طرح آزمايشي فاكتوريل كامل 23 بررسي شد. به علاوه، افزايش غلظت آهن و كاهش مقدار pH با نمونه‌گيري از فلاسك‌ها در زمانهاي معين ثبت شد. همچنين در پايان آزمايش‌ها، غلظت اسيد سيتريك، اسيد اگزاليك، قند و زيست توده نيز اندازه‌گيري شد. درنهايت، اين نتيجه حاصل شد كه نوع سويه بيشترين تاثير را بر پاسخ داشته و بيشترين ميزان حذف آهن %8/42 بود كه با استفاده از سويه جداسازي شده از پوست پسته و چگالي پالپ g/l20 و هنگامي كه خاك در شروع آزمايش‌ها به كشت اضافه شد، به دست آمد. همچنين، حذف آهن در آزمايش كنترل به %45 نيز رسيد. در آخر مي‌توان نتيجه گرفت كه اين سويه از قابليت مناسبي جهت حذف آهن از كائولن برخوردار است.

در مرحله دوم، به منظور حذف ناخالصي‌هاي آهن از كائولن، پس از انتخاب سويه مناسب قارچ Aspergillus niger و مقدار بهينه خاك و همچنين بدست آوردن زمان مناسب اضافه كردن خاك به محيط فروشويي در آزمايشات قبلي، در اين تحقيق، جهت بهينه سازي بيشتر فرايند و تعيين نحوه تاثير pH اوليه، مقدار منبع قند (ساكارز)، و غلظت اسپور در محيط فروشويي بر غلظت آهن محلول، توليد اسيد اگزاليك و اسيد سيتريك از يك طرح Central Composite استفاده شد. نمونه كائولن داراي 2/2 درصد اكسيد آهن بوده و به ميزان سه گرم و در شروع آزمايش به فلاسكهاي حاوي محيط كشت اضافه شد و فلاسكها به مدت 31 روز بر روي شيكر قرار داده شدندو تغييرات غلظت آهن، اسيد اگزاليك و اسيد سيتريك با نمونه برداري در زمانهاي معين ثبت گرديد. پس از تحليل نتايج با استفاده از نرم‌افزار، عوامل pH، غلظت ساكارز و اسپور به ترتيب از بيشترين تاثير بر انحلال آهن از كائولن برخوردار بودند. بعلاوه، غلظت اسپور، ساكارز و pH به ترتيب از بيشترين اهميت در توليد اسيد اگزاليك برخوردار بودند. همچنين، غلظت اسپور و ساكارز به ترتيب از بيشترين اهميت در توليد اسيد سيتريك برخوردار بودند و pH در غلظت اسيد سيتريك توليدي بي تاثير بود. در پايان مدل‌هايي براي پيش‌بيني غلظت آهن محلول، غلظت اسيد اگزاليك و سيتريك توليدي در محيط، ارائه شده و مقادير مناسب براي هريك از متغيرها به منظور بهينه‌سازي فرايند پيشنهاد شد.


 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۱