جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۷/۴  
 
 

  گزارشات طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته  

مشاهد کل کتابخانه
خاتمه نام مجري عنوان طرح شماره طرح رديف
۹۰/۴/۱۹ ابراهيم اصل سليماني بررسي خواص الكتريكي و نوري لايه هاي بلوري اكسيد روي خصوصيت يابي رفتار آنها و استاندارد نمودن شرايط توليد ۸۴۰۹۶/۱۸ ۱
۸۸/۸/۲۱ ابراهيم واشقاني فراهاني بررسي اثر تركيب خوراك و راهبرد خوراك دهي بر ميزان توليد PHB از متانول ۸۵۰۴۴/۳۰ ۲
۹۰/۸/۲۱ احسان توابي آناليز آماري از رصدهاي فضايي سيخكهاي خورشيدي و رفتار موج گونه آنها ۸۹۰۰۰۱۱۲ ۳
۸۷/۲/۳۱ احمد شعباني سنتز مشتقات 1-آمينوايميدازو-ايزوكينولينيوم ها بر اساس واكنش هاي چندجزئي ايزوسيانيدها ۸۵۱۰۳/۳۰ ۴
۸۹/۹/۲۸ احمد علي نور بالا ارتباط پايگاه اجتماعي– اقتصادي، تبعيض و عدالت اجتماعي ادراك شده با سلامت روان ۸۶۰۵۲/۱۷ ۵
۹۱/۷/۲ اعظم بوالحسني طراحي واكسنهاي نوتركيب ليشمانيا تارنتولي غير پاتوژنيك بيان كننده آنتي ژن E7 ويروس پاپيلوماي انساني نوع 16 متصل شده به پروتئين شوك حرارتي Gp96 و ارزيابي توانايي تحريك سيستم ايمني آنها در مدل توموري موش C57BL/6 ۸۹۰۰۰۵۸۸ ۶
۸۸/۱۲/۱۵ الهه الهي جستجوي جهش در ژن Parkin PARK2 ميان بيماران ايراني مبتلا به پاركينسون ۸۴۱۱۳/۱۱ ۷
۸۹/۶/۷ الهه الهي شناسايي ژن جديد عامل گلوكوم (آب سياه) ۸۷۱۲۳/۲۰ ۸
۹۰/۱۰/۲۰ امير رضا خويي توسعة نرم افزار كامپيوتري مدلسازي مكانيكي مواد در مقياس نانو با استفاده از پردازش موازي ۸۸۰۰۰۱۲۶ ۹
۹۱/۸/۱ امير رضا خويي مدلسازي ترك و ناپيوستگي در محيط هاي خاكي اشباع به روش المان محدود تعميم يافته ۹۰۰۰۲۴۵۳ ۱۰
۸۷/۳/۱ بابك حيدري عليزاده مشتقات جديد Glyasperin به عنوان داروهاي ضد Leishmanicidal و Antiplasmodial ۸۳۱۸۱ ۱۱
۸۹/۶/۳۱ بابك حيدري عليزاده سنتز و بررسي اثرات سيتوتوكسيك مشتقات جديد ‏ايزوكاهولاكتون ۸۷۰۲۰۴۱۴ ۱۲
۸۸/۵/۱ بابك شكري بررسي خصوصيات بنيادي نانو مواد، خصوصيات بنيادي نانو كلاسترها و نانو پودرهاي فلزي، انرژي پيوندي دروني، ناپايداري پيوندهاي سطحي، اكتيويته، قابليت واكنش و قابليت اگلومريشن ۸۵۱۲۳/۴۴ ۱۳
۹۰/۱۰/۳۰ بابك كريمي طراحي و ساخت كاتاليزورهاي هتروژن جديد بر پايه جامدات معدني نانوساختار و كاربرد آن‌ها در برخي تبديلات شيميايي ۸۶۰۲۳/۰۹ ۱۴
۸۹/۱۲/۱۱ بابك مختاراني جداسازي پروتئين آب پنير بوسيله سيستمهاي دوفازي آبي پليمر – نمك و اثر پارامترهاي مختلف بر روي توزيع پروتئين ۸۶۰۸۶/۰۹ ۱۵
۸۸/۳/۳ بدري زمان مومني بررسي واكنش هاي كمپلكس هاي پلاتين شامل ليگاندهاي كيليت فسفين و قلع ۸۵۰۷۳/۲۴ ۱۶
۸۸/۸/۱۰ برهمن موثق گسست كاهشي دي سلنيدهاي آلي به وسيله سيستم هاي Zn/AlCl¬3 و/يا Zn/RuCl3: كاربردهاي جديد سلنولات هاي روي به عنوان منابع هسته دوستي در فرايندهاي آلي و كاربردهاي نوين واكنش گر KF/Al2O3 در ساختن تركيبات گوگرددار ۸۶۰۶۳/۲۱ ۱۷
۹۰/۴/۱۴ بهرام گليايي بررسي اثر هايپرترميا و دارويQuercetin بر بيان پروتئين شوك حرارتي Hsp70 در مدل كشت اسفروئيد از سلول هاي سرطان پروستات DU 145 ۸۴۱۴۶ ۱۸
۸۸/۶/۱۲ بهرام همتي نژاد ارايه و كاربرد الگوريتمهاي جديد كمومتريكس براي اندازه گيري ساده و سريع داروها در پلاسماي بيماران با استفاده از اسپكتروفلوريمتري ۸۵۱۲۳/۴۲ ۱۹
۹۱/۱/۱۵ بي تا بخشي مقايسه ساختار ژن ها ي سنتزكننده O-Antigenدرميان سروتيپ هاي Inaba و Ogawa سويه هاي Vibrio cholerae O1 جداشده ازبيما ران طي سا لهاي 1387-1383 و IS1004 Profiling سويه ها با استفاده از تكنيك Southern Blot Hybridization. ۸۸۰۰۲۳۵۸ ۲۰

برو به صفحه  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰    

 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۴/۱/۲۰ - ۱۸:۲۳