جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۱  
 
 

  گزارشات طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته  

مشاهد کل کتابخانه
خاتمه نام مجري عنوان طرح شماره طرح رديف
۸۷/۱۱/۱ دكتر محمدرضا غلامي ساخت كاتاليزور تيتانيوم دي اكسيد پوشش داده بوسيله آپاتيت ۸۴۰۹۳/۰۸ ۱۴۱
۸۷/۱۰/۲۳ سهراب حاجي زاده بررسي آثار تحمل به ايسكمي ناشي از هيپراكسي نورموباريك بر تغيير بيان ژن ناقلين گلوتامات 1، 2، 3 و تغيير غلظت TNF-α سرم ۸۵۰۵۲/۲۷ ۱۴۲
۸۷/۱۰/۲ عليرضا سالمكار ضربگر شور و پوشش ها از جبرهاي لي ۸۵۱۲۳/۴۱ ۱۴۳
۸۷/۹/۳۰ محمود سلماسي زاده م