جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۷/۱  
 
 

  گزارشات طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته  

مشاهد کل کتابخانه
خاتمه نام مجري عنوان طرح شماره طرح رديف
۹۱/۸/۶ توكل پاكيزه اثرات جذب ميان باندي در پاسخ نوري نانوذره هاي فلزي ۹۰۰۰۰۶۲۵ ۱
۹۱/۸/۶ مازيار گودرزي بهينه سازيهاي آگاه به نوسان پروسه ساخت در تراشه هاي چندپردازنده اي ۸۹۰۰۳۱۵۹ ۲
۹۱/۸/۱ امير رضا خويي مدلسازي ترك و ناپيوستگي در محيط هاي خاكي اشباع به روش المان محدود تعميم يافته ۹۰۰۰۲۴۵۳ ۳
۹۱/۷/۳۰ سعيد پاك طينت مهدي آبادي بررسي كشف ابر تقارن در آزمايش CMS در CERN ۸۹۰۰۱۸۶۰ ۴
۹۱/۷/۱۶ حميدرضا كوفي گر كنترل فعال مقاوم ارتعاشات تيرهاي انعطاف پذير در سازه هاي هوشمند با بهره گيري از سنسورها و محركهاي پيزوالكتريك ۸۹۰۰۱۱۴۹ ۵
۹۱/۷/۱۶ علي كاوه تحليل بهينه سازه‌ها با بكارگيري روشهاي گرافها, و طراحي بهينه سازه‌ها با استفاده از الگوريتمهاي فراكاوشي ۹۱۰۰۱۸۰۵ ۶
۹۱/۷/۲ اعظم بوالحسني طراحي واكسنهاي نوتركيب ليشمانيا تارنتولي غير پاتوژنيك بيان كننده آنتي ژن E7 ويروس پاپيلوماي انساني نوع 16 متصل شده به پروتئين شوك حرارتي Gp96 و ارزيابي توانايي تحريك سيستم ايمني آنها در مدل توموري موش C57BL/6 ۸۹۰۰۰۵۸۸ ۷
۹۱/۶/۲۵ علي ايرانمنش محاسبه تعدادي از انديسهاي توپولوژيكي براي تعدادي از نانولوله ها و نانو چنبره ها ۸۷۰۴۰۳۵۱ ۸
۹۱/۶/۲۵ يوسف حميداوغلي بهينه سازي توليد درون شيشه اي گياهچه استويا (Stevia rebaudiana Bertoni) و بررسي كشت و سازگاري آن در استان گيلان ۸۷۰۴۱۴۸۸ ۹
۹۱/۴/۳۱ مجتبي كافي مطالعه تغييرات هورمون هاي تيروييدي و پروژسترون سرم، فعاليت آنزيمي در ترشحات گردن رحم و ارتباط آنها با شاخص هاي انرژي در دوره پس از زايمان در گاو شيري پرتوليد: مقايسه بين گاوهاي پرتوليد بارور و گاوهاي پرتوليد با باروري كم ۸۶۱۱۸۳۴ ۱۰
۹۱/۴/۵ محمد جوان مطالعه اثر ويتامين هاي E و3D بر ميزان مرگ سلولي و بازسازي ميلين در تشكيلات هيپوكمپ موش صحرايي به دنبال تزريق اتيديوم برومايد ۸۷۰۲۰۴۹۱ ۱۱
۹۱/۳/۲۴ محمد سعيد عبائي مطالعه واكنش‌هاي چندجزيي با استفاده از محيط آب و ارگانوكاتاليست‌ها ۸۸۰۰۲۴۴۹ ۱۲
۹۱/۳/۲۳ داريوش كياني گرافهاي كيلي وابسته به حلقه هاي متناهي جابجايي ۸۹۰۰۰۶۶۱ ۱۳
۹۱/۳/۲۰ علي كاوه الگوريتم‌هاي فراكاوشي براي طراحي و تحليل بهينه سازه‌هاي اسكلتي ۹۰۰۰۶۲۲۲ ۱۴
۹۱/۳/۲۰ مسعود شيدايي بررسي سيستماتيكي و بيوسيستماتيكي گونه هاي چنس زنگوله اي (Onosma) در ايران ۸۹۰۰۲۷۷۳ ۱۵
۹۱/۳/۱۷ معصومه ابتكار بررسي تاثيرات تنظيمي سايتوكاينها بر توانايي بازازي مغز استخوان پس از پيوند با سلولهاي CD34 خون بند ناف ۸۴۱۰۲/۲۱ ۱۶
۹۱/۳/۱۰ منيژه مختاري ديزجي بررسي تاثير پروتوكل هاي تقطيع دوز تابشي بهينه امواج فراصوت دوفركانسه در حضور حساس كننده صوتي در درمان سونوديناميكي تومورهاي آدنوكارسينوماي پستان مدل حيوانيBalb/c ۸۶۰۱۲/۰۸ ۱۷
۹۱/۳/۸ علي عبادي ارزيابي ژنوتيپهاي بدست آمده از تلاقي اقلام بي دانه و دانه دار انگور جهت يافتن ژنوتيپهاي برتر براي اهداف تازه خوري و كشمشي ۸۴۰۹۵/۱۷ ۱۸
۹۱/۲/۲۳ گيتي تركمان بررسي اثر شدت جريان تحريك كاتدال بر پتانسيل آسيب ، قدرت كششي بافت و آزاد سازي فاكتور رشد اندوتليال عروقي در دوره ترميم زخم پوستي ۸۷۰۴۰۷۹۸ ۱۹
۹۱/۲/۴ دكتر عليرضا عشوري بررسي اثر تيمار شيميايي بر خصوصيات سطح الياف چند ماده ليگنوسلولزي براي كاربرد در ساخت چند سازه چوب-پلاستيك ۹۰۰۰۱۲۱۹ ۲۰

برو به صفحه  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰    

 
  جستجو در کتابخانه ديجيتال
نام مجري (نويسندگان):
عنوان گزارش:
چکيده و متن:
راهنماي جستجو
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۴/۱/۲۰ - ۱۸:۲۳