جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۱  
 
 

  آيين نامه تجاري سازي نتايج پژوهشي  

مصوب کميته تخصصي صندوق مورخ ١٩/٣/١٣٨٤


به منظور تحقق اهداف صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور در جهت حمايت از محققين و فعاليت هاي پژوهشي آنها و با توجه به اهداف بلند مدت صندوق در زمينه تجاري سازي نتايج طرحهاي پژوهشي و ايجاد زمينه براي استفاده ملي از نتايج طرحهاي مصوب و اجرا شده، آئين نام نحوه مشارکت صندوق در تجاري سازي طرحهاي پژوهشي به شرح زير تدوين مي گردد:

فصل اول- تعاريف

طرح هاي پژوهشي مشمول تجاري سازي:

١- طرحهاي مصوب کميته تخصصي صندوق که مراحل تحقيقاتي و اجرايي آن بر اساس تفاهم نامه منعقده به پايان رسيده و واجد شرايط تجاري سازي ميباشند.

٢- ساير طرحهاي پژوهشي که توسط پژوهشگران حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات نهادها و دستگاه هايي غير از صندوق اجرا گرديده و بر اساس درخواست مجري و بنابر صلاحديد رئيس صندوق جهت بررسي امکان مشارکت، به مديريت ارزيابي طرحهاي صندوق ارجاع مي گردد.

کميته تجاري سازي:

کميته اي است متشکل از رئيس صندوق، رئيس کارگروه تخصصي مرتبط، معاون اجرايي صندوق، مدير ارزيابي طرحها، مدير امور مالي و کارشناس امور تجاري سازي صندوق که در خصوص ميزان و نحوه و ميزان سرمايه گذاري در طرحهاي پژوهشي، تصميم گيري مي نمايند.

تبصره١: کميته مي تواند حسب مورد از مشاوران، کارآفرينان و بازاريابان و کارشناسان ذيربط در جلسه، دعوت بعمل آورد.

کارگروه تخصصي:

منظور کارگروه هاي صندوق ميباشد که بعنوان مشاورين تخصصي صندوق و براساس آئين نامه مربوطه، زير نظر کميته تخصصي و در حوزه مديريتي ارزيابي طرحهاي صندوق فعاليت مي نمايند.

فصل دوم – نحوه انتخاب و تصويب طرحها

ماده ١:

دامنه کاربرد اين آئين نامه براي کليه طرحهاي پژوهشي است که اولويت مشارکت آنها به تصويب کميته هاي تجاري سازي و تخصصي صندوق رسيده باشد و در کميته هاي علمي صندوق به تاييد نهايي رسيده باشد.

ماده ٢:

تهيه برنامه تجاري توسط مجري براي طرحهاي کاربردي الزامي است.

ماده ٣:

جلسات کميته تجاري سازي حداقل دو ماه يکبار و باحضور رئيس صندوق يا نماينده وي تشکيل مي گردد.

تبصره١:

نحوه اداره جلسات و تصميم گيري بر اساس آئين نامه داخلي مصوب کميته خواهد بود.

ماده ٤:

طرحهاي مصوب کميته تجاري سازي،جهت تاييد نهايي، به کميته تخصصي صندوق ارجاع مي گردد.

فصل سوم – ضوابط و چگونگي مشارکت

ماده ٥:

انجام مشارکت صندوق در طرحهاي کاربردي، بر اساس عقد تفاهم نامه بين رئيس صندوق و مجري طرح خواهد بود.

ماده ٦:

طول مدت اعتبار و زمان اجراي تفاهم نامه فوق الذکر، بر اساس پيشنهاد مجري و تشخيص کميته تجاري سازي خواهد بود.

تبصره١:

چنانچه به علت قصور مجري، توليد تا زمان انقضاي تفاهم نامه محقق نگردد، مجري موظف است، بدون افزايش سقف مبلغ تفاهم نامه و تا زمان توليد ماده / کال