جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۷/۱  
 
 

  آيين نامه ارائه تسهيلات و خدمات  

مصوبه جلسه هيئت امناء صندوق مورخ ١٠/٩/١٣٨٢


در اجراي مصوبه جلسه ٥٢٢ مورخ ٧/٥/١٣٨٢ شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور (که در اين آئين نامه "صندوق" ناميده مي شود )، آئين نامه ارائه تسهيلات و خدمات ذيل درجلسه مورخه ١٠/٩/١٣٨٢ هيئت امنا صندوق به تصويب رسيد .

 الف - هدف:

تبيين نوع ونحوه ارائه تسهيلات و خدمات به پژوهشگران درراستاي اهداف اساسنامه مي باشد .

ب- دامنه کاربرد:

مطابق ماده ٣ اساسنامه حمايتهاي صندوق شامل تمام پژوهشگران ايراني دانشگاهي و غيردانشگاهي داخل و خارج کشور (اعم از حقيقي و حقوقي) مي شود . ضمن اينکه مطابق تبصره ٤ ماده ٣ اساسنامه، اولويت در استفاده از کمکها با پژوهشگران داخل کشور مي باشد.

ج – تعاريف و مفاهيم:

تسهيلات: انجام حمايتهاي مادي مستقيم صندوق از متقاضيان

خدمات: حمايتهاي مادي غير مستقيم صندوق از متقاضيان

د- انواع حمايتهاي صندوق:

حمايتهاي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور به يکي از دو صورت زير امکان پذير است :

الف) حمايتهاي مادي

الف–١) تسهيلات ( به صورت بلاعوض يا اعتباري(وام))

الف-٢) سرمايه گذاري(مشارکت در اجراي طرحها)

الف-٣) خدمات

ب) حمايتهاي معنوي

ن – تشريح حمايتها:

ن-١) تسهيلات بلاعوض:

تسهيلات بلاعوض به طرحهايي تعلق مي گيردکه حائز اولويتهاي مورد نظر صندوق بوده ولي در کوتاه مدت امکان برگشت سرمايه وجود ندارد تشخيص و تمييز اين نوع طرحها برعهده کميته ارزيابي مي باشد.در طرحهاي تحقيقاتي شامل اين بند مالکيت بخشي از طرح براي صندوق محفوظ است و صندوق مي تواند در صورت لزوم وصلاحديد نسبت به فروش طرح يا اجراي آن اقدام نمايد.

ن-٢) تسهيلات اعتباري (وام) :

اين نوع تسهيلات طرحهايي را شامل مي شود که داراي توجيه اقتصادي بوده و سياستها و اولويتهاي صندوق رادر برگيرد . تشخيص وتمييز اين نوع طرحها برعهده کميته ارزيابي مي باشد. دوره بازپرداخت تسهيلات حداکثر سه سال و نرخ سود و کارمزد تسهيلات حداکثر ده درصد قابل ارائه است .

ن-٣) سرمايه گذاري(مشارکت در اجراي طرحها)

در ارائه اين نوع تسهيلات علاوه بر داشتن توجيه اقتصادي طرح، قسمتي از سرمايه مورد نياز توسط پژوهشگر تامين مي گردد صندوق در سود و زيان حاصل از پروژه به نسبت مشارکت سهيم خواهد بود . حق انتخاب درانجام مشارکت براي صندوق محفوظ ميباشد

ن-٤) اعطاي خدمات :

١) حمايت از برگزاري دوره هاي علمي- تحقيقاتي :

اين حمايتها درجهت ارتباط و آشنائي بيشتر و تبادل نظر بين پژوهشگران و آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي مي باشد. هزينه برگزاري اين نوع دوره ها که به درخواست پژوهشگر صورت گرفته به منظور شناخته شدن پژوهشگر و طرح برگزيده بين ساير پژوهشگران و معرفي ايشان به جامعه صورت مي گيرد .

٢) کمک به ثبت اختراع:

از وظايف کميته تخصصي صندوق حمايت از پژوهشگران فراهم کردن راهکارهايي جهت تسهيل ثبت اختراعات و اکتشافات در داخل و خارج در مورد طرحهايي مي باشد که مراحل تحقيقاتي و اجرائي آنها تحت حمايت هاي صندوق انجام گرفته است .

٣) تامين لوازم تحقيق مورد نياز پژوهش

ن-٥) حمايتهاي معنوي

حمايتهاي معنوي شامل موارد زير مي باشد:

١) معرفي به مراکز تحقيقاتي و خدماتي :

اين حمايت، براساس روابط موجود بين صندوق حمايت از پژوهشگران و ساير مراکز تحقيقاتي و مراکز آموزش عالي و دانشگاهها و ايجاد رابطه و توافق صندوق مبني بر استفاده از امکانات و تجهيزات اين مراکز، پژوهشگران از طريق صندوق براي استفاده از امکانات مذکور به اين مراکز معرفي ميشوند.

٢) اعطاي جوايز :

اين جوايز به مناسبتهاي زماني و مکاني مختلف به پژوهشگران و ارائه دهندگان برخي طرحهاي برگزيده، تعلق ميگيرد .

٣) تاييد علمي پژوهشگران

٤) ساير حمايتهاي اداري

دستورالعملهاي مربوط به جزئيات هريک از اين نوع حمايتها توسط کميته تخصصي صندوق تهيه و تصويب خواهد گرديد.

 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۴/۱/۲۰ - ۱۸:۲۳