جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

  سياستهاي اصولي، خط مشي هاي کاري و اولويتها  

مصوبه جلسه هيئت امناء صندوق مورخ ١٠/٩/١٣٨٢


در راستاي بند ٤ اصل سوم قانون اساسي و به استناد بند ١٦ مصوبه جايگاه، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، "صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور"، با سرمايه اوليه ٢٠ ميليارد ريال که از محل کمکهاي دولت تأمين مي شود، تأسيس شده است.

بيانيه ماموريت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور

"صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور در زمينه آماده سازي بستر اجرايي توليد علم و فناوري و ارائه کمکها و خدمات حمايتي مادي و معنوي از پژوهشگران حقيقي و حقوقي، درراستاي شکوفايي امور تحقيقاتي و جهت دهي منافع پژوهش و فناوري به سوي مردم فعاليت مي نمايد."

براي پشتيباني اين ماموريت صندوق متعهد مي شود:

١- زمينه پيشگامي کشور در حوزه هايي از فناوريهاي نوين و برتر را فراهم آورد.

٢- حمايتهاي ويژه اي را براي پروژه هاي ملي يا داراي اهميت استراتژيک و بين المللي براي کشور ايجاد نمايد.

٣- حمايتهاي معنوي از پژوهشگران و ارتقاء شاٌن و منزلت ايشان در جامعه را سرلوحه کار خويش قرار دهد.

٤- زمينه رفاه محققان و پژوهشگران را فراهم آورد.

٥- نيازها و اولويتهاي پژوهشي کشور را شناسايي نموده و از انجام آنها حمايت نمايد.

٦- منافع حاصل از پروژه هاي تحقيقاتي را به سوي مردم سوق دهد.

٧- زمينه ساز ايجاد توسعه پايدار در زمينه تکنولوژي در کشور باشد.

خط مشي هاي کاري

مطابق ماده ٣ اساسنامه صندوق" نوع فعاليت اين صندوق شامل انجام حمايتهاي مالي و معنوي همه جانبه از پژوهشگران ايراني (دانشگاهي و غير دانشگاهي) در داخل و خارج از کشور، در راستاي ارتقاء کمي و کيفي توليد علم و توسعه فناوري و فراهم نمودن کاربرد نتايج تحقيقاتي و توليد علمي در سطوح ملي و بين المللي است." در اين زمينه خط مشي هاي کاري زير مدنظر است:

١- گردش کار و نحوه ارايه تسهيلات صندوق از سهولت و شفافيت کامل برخوردار باشد.

٢- براي جهت‌گيري موثر فعاليتها، ‌صندوق سرفصل موضوعات و عناوين پروژه داراي اولويت را اعلام نمايد.

٣- براي اولويت سنجي طرحها از روشهاي علمي مناسب استفاده شود.براي بالابردن اثرات حمايتي صندوق، ضروري است تسهيلات ارايه شده به جاي پرداخت کمکهاي مستقيم، از جنس ارايه خدمات باشند.

٤- پژوهشگران (حقيقي و حقوقي) متقاضي حتما داراي سوابق علمي وپژوهشي مستند توام با موفقيت و مرتبط با موضوع درخواستي باشند.

٥- صندوق علاقمند به جلب مشارکت ساير افراد و سازمانها در طرحها بوده و حتي الامکان پژوهشگران(حقيقي و حقوقي) در سرمايه گذاري شريک باشند.

٦- طرحهاي مورد حمايت بايد زمينه دسترسي به فناوريهاي جديد و مورد نياز را فراهم آورند و حتي الامکان بايد داراي توجيه اقتصادي باشند.

حمايتهاي مادي

مطابق تبصره ١ ماده ٣ اساسنامه صندوق "حمايت مادي عبارت است از تامين اعتبار و تسهيل مراحل و ساز و کار تخصيص بودجه به محققان در خصوص طرحهاي مصوب و ارايه شده توسط صندوق،تامين بخشي از هزينه هاي شرکت در کنفرانسهاي معتبر بين المللي و تهيه لوازم تحقيق و مواد مورد نياز پژوهش که مورد تاييد کميته تخصصي صندوق قرار گيرد." در اين زمينه سياستهاي کلي زير مدنظر است:

١- تسهيلات حتي الامکان به شکل غير مستقيم و به صورت ارايه خدمات باشد.

٢- حتي الامکان از پرداخت هزينه لوازم و تجهيزات خودداري شود.

٣- حتي الامکان پژوهشگران(حقيقي و حقوقي) در هزينه هاي طرح سهيم باشند.

٤- صندوق در مالکيت فکري و انتفاع مادي طرحهاي مور نظر سهيم ‌گردد.

حمايتهاي معنوي

مطابق تبصره ٢ ماده ٣ اساسنامه حمايت معنوي عبارتست از حمايت اداري؛ معرفي و تاييد علمي و فراهم آوردن شرايط احترام علمي به محققان و اعطاي جوايز. در اين زمينه سياستهاي صندوق بر محورهاي زير استوار است:

١- ايجاد زمينه تکريم و قدرداني از پژوهشگران برگزيده با هماهنگي ساير نهادهاي متولي در اين زمينه.

٢- ارتباط فعال با سازمانهاي ذيربط براي ارتقاء منزلت محققين در جامعه.

٣- استفاده از ابزارها و راهکارهاي قانونمند براي ترويج فرهنگ و روحيه کارآفريني پژوهشي.

مالکيت فکري

مالکيت فکري طرحهاي مورد حمايت صندوق و دستاوردها و گزارشهاي ناشي از آنها برحسب ميزان حمايت صندوق و نوع و موضوع طرح تعيين خواهد شد. صندوق مي تواند در ازاي حمايتهاي مالي و معنوي، مالکيت فکري تمام يا بخشي از دستاوردهاي طرح را در اختيار بگيرد. اصول کلي مورد اتکاي صندوق در اين زمينه بدين شرح است:

١. با مراکز قانوني و معتبر داخلي و خارجي براي پوشش نيازهاي خدماتي ثبت اختراعات و مالکيت فکري ارتباط برقرار شود.

٢. حتي الامکان پژوهشگران در منافع مادي احتمالي ناشي از کار يا ايده خود سهيم شوند.

٣. نظامي براي ثبت ايده و حفظ حقوق افرادي که طرحهاي نوآورانه خود را به صندوق ارايه مي کنند، برقرار شود.

٤. در صورتي که اجراي طرحها متضمن همکاري چند پژوهشگر باشد، با حفظ حقوق هر يک شبکه لازم بين آنها ايجاد شود.

 اولويتهاي حمايتي صندوق

با توجه به کارکرد اصولي صندوق مبني بر "توليد علم و فناوري و بهره مند شدن مردم از نتايج آنها" (برطبق ماده ٢ اساسنامه صندوق) اولويتهاي اساسي زير جهت تخصيص اعتبارات و تسهيلات مادي و معنوي صندوق تعيين مي گردد:

١. مطابق تبصره ٤ ماده ٣ اساسنامه صندوق " اولويت در استفاده از کمکها با پژوهشگران داخل کشور است".

٢. طرحها و درخواستها الزاما بايد در حوزه علوم و فناوري هاي جديد و پيشرفته باشند. اولويتهاي موضوعي صندوق هر ساله به تصويب کميته تخصصي خواهد رسيد.

٣. موضوع مورد درخواست متقاضي واجد نوعي ابتکار و نوآوري باشد و قبلا در کشور اجرا نشده باشد. همچنين طرحها تکرار قدم به قدم تجربيات کشورهاي پيشرفته يا ترجمه و کپي برداري يافته هاي پژوهشي ساير کشورها نباشد.

٤. طرحها بايد داراي ويژگي متمايز نسبت به حوزه‌هاي کاري مشابه باشند. به عبارتي ديگر در حيطه وظايف و دامنه کاري اختصاصي ساير نهادهاي متولي حمايت از پژوهش در کشور نباشند.

٥. طرح ها زمينه‌ساز ايجاد مشاغل جديد و تخصصي (به ويژه اشتغال نخبگان) باشد.

٦. طرحها داراي توجيه اقتصادي و فني باشد و حتي الامکان داراي بازگشت سرمايه باشند.

٧. حتي الامکان در زمان کوتاه تري به نتيجه مشخصي برسند.

 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۰