جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۵/۵  
 
 

  آيين نامه حمايت از ثبت ملي و بين المللي اختراعات  

در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور، اجراي سياست هاي برنامه هاي توسعه و ساير اسناد بالادستي، و با عنايت به ماده ۲ و بند ۸ ماده ۱۲ اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران کشور جهت تامين حمايت لازم مربوط به ثبت اختراعات و اکتشافات در داخل و خارج از کشور و با توجه به قسمت سوم از بند (هـ – ۴) آيين نامه ارائه حمايت و خدمات صندوق در راستاي کمک به سياست تبديل دانش به ثروت و حمايت از تحقيقات و نو آوريها و ابتکارات محققين و خلاقيت هاي دانشمندان و جوانان ايران در سطح ملي و بين المللي و در اجراي مصوبه جلسه ۱۵/۴/۱۳۸۴ هيات امناي صندوق، آئين نامه اجرايي ذيل درجلسه کميته علمي صندوق به تصويب رسيد.

ماده ۱: تعاريف و مفاهيم

مخترع: فردي است که اختراعي را براي اولين باربوجود مي آورد.

اختراع: نتيجه فکر فرد يا افراد است که براي اولين بار فرآيند يا فرآورده‌اي خاص را ارايه مي‌کند و مشکلي را دريک حرفه‌، فن‌، فناوري‌، صنعت و مانند آنها حل مي‌نمايد.

کارگروه ثبت اختراعات: متشکل از رئيس، معاون اجرايي صندوق، رئيس کارگروه ثبت اختراعات، متخصصان حقوقي و ساير رشته ها مي باشند که برمبناي آئين نامه حاضر اقدام به ارزيابي اوليه تقاضانامه هاي ثبت اختراع متقاضيان و تعيين داور جهت ارزيابي علمي آنها مي نمايند.

ارزيابي علمي: تقاضانامه هاي ثبت اختراع متقاضيان جهت صحت وسقم ادعاهاي مخترعان و بررسي شروط ماهوي ثبت اختراع و جستجو در سايت مرتبط توسط داوران، ارزيابي علمي مي شود.

داور: اساتيد دانشگاههاي کشور و صاحب نظران در رشته هاي مختلف دانشگاهي که وظيفه ارزيابي تقاضانامه هاي ثبت اختراع متقاضيان را بعهده دارند.

متقاضي: مخترعي است که جهت استفاده از حمايت براي ثبت اختراع خود به صندوق مراجعه مي نمايد.

حمايت: تمام يا بخشي از هزينه هاي ثبت اختراعات مخترعان که توسط صندوق به مخترع اعطا مي شود.

عامل: شرکت هاي متخصص ثبت بين المللي اختراع مي باشند.

ماده ۲: اهداف

تبيين سير مراحل ارائه حمايت و خدمات به متقاضيان ثبت اختراعات درراستاي اهداف اساسنامه صندوق ميباشد.

 • تشويق مخترعان به فعاليتهاي ابداعي با مرحله ابتکاري برجسته
 • کمک به تامين هزينه هاي ثبت اختراعات
 • ترويج و ارتقاء فرهنگ ثبت دستاوردهاي تحقيقات و پژوهش هاي استادان، دانشجويان و پژوهشگران کشور به صورت اختراع پيش از چاپ آن در مجلات و ژورنالهاي معتبر داخلي و خارجي
 • کمک به اجرائي شدن سياست تبديل دانش به ثروت و تجاري سازي اختراعات
 • کمک به ارتقاء جايگاه ايران در بين کشور هاي داراي ثبت اختراعات
 • توسعه فعاليتهاي حمايتي صندوق در اجراي سياست هاي علمي و فناورانه برنامه هاي توسعه کشور
 • ارائه خدمات مشاوره حقوقي، مالي و اقتصادي به متقاضيان
 • ارائه کارگاه و نشست هاي تخصصي

ماده ۳: موضوع

بررسي اختراعاتي که توسط مخترعين به کارگروه ثبت اختراع ارسال مي شود.

ماده ۴: دامنه کاربرد

مطابق ماده ۳ اساسنامه، حمايتهاي صندوق شامل تمام پژوهشگران ايراني دانشگاهي و غيردانشگاهي داخل و خارج کشور (اعم از حقيقي و حقوقي) مي شود. ضمن اينکه مطابق تبصره ۴ ماده ۳ اساسنامه، اولويت در استفاده از کمکها با پژوهشگران داخل کشور مي باشد.

ماده ۵: شرايط اعطاي حمايت

مخترعي که براي اولين بار محصول (فرآورده) يا فرآيندي خاص را اختراع مي کند، با داشتن شرايط ذيل امکان بهره مند شدن از حمايت صندوق را دارد.

الف: اختراع بايد براي اولين بار در جهان توسط مخترع ايجاد شده باشد و نسبت به دانش و آگاهي موجود در آن زمينه سبقت گرفته باشد
ب: اختراع بايد داراي مرحله ابتکاري باشد يعني آن اختراع براي فردي با مهارت معمولي بديهي و آشکار نباشد.
ج: اختراع بايد کاربرد صنعتي داشته باشد يعني امکان ساخت و استفاده آن اختراع طي يک فرايند صنعتي وجود داشته باشد.

ماده ۶: اولويت اعطاي حمايت

الف: قابليت سرمايه گذاري و فروش داشته باشد.
ب: زمينه ساز اشتغال باشد.
ج: به منافع مادي، فرهنگي و سياسي کشور کمک کند.
د: نيازهاي حياتي کشور را برآورده نمايد.
ه: به توسعه فناوري نوين کمک کند.
و: اختراعاتي که ناشي از پروژه هاي پژوهشي مصوب صندوق باشد

ماده۷: مدارک لازم جهت ارزيابي تقاضانامه ها

الف: نسخه اي از گواهي ثبت اختراع داخلي ويا اظهارنامه آن.
ب:تقاضانامه ثبت اختراع
ج: رزومه مخترع

تبصره: فقط مخترعان داراي مدرک کارشناسي ارشد به بالا مي توانند با ارائه اظهارنامه رسمي اداره ثبت اختراعات، درخواست حمايت براي ثبت بين المللي اختراع خود را تقاضا نمايند.

ماده ۸: نحوه ارائه حمايت واعتبارات به متقاضيان

متقاضي براي دريافت حمايت و اعتبارات جهت ثبت اختراع، اقدامات ذيل را بايد انجام دهد:

۱. تکميل تقاضانامه اوليه: متقاضي پس از دريافت تقاضانامه اوليه دريافت حمايت و دريافت راهنمايي لازم توسط کارشناس ثبت اختراع، نسبت به تکميل موارد مندرج اقدام مي‌نمايد.

۲. تقاضانامه اوليه جهت بررسي مقدماتي به کارشناس ثبت اختراع ارسال مي شود.

۳. کنترل مدارک: مدارک مورد نياز توسط کارشناس ثبت اختراعات بررسي مي‌شوند. در صورت وجود نواقص با همکاري متقاضي نسبت به رفع آن اقدام مي‌گردد. در صورت عدم همکاري مخترع، تقاضانامه از چرخه دريافت حمايت خارج مي گردد

ماده ۹: ارزيابي تقاضانامه هاي متقاضيان ثبت اختراع

۱. کارگروه ثبت اختراعات، اطلاعات ارائه‌شده توسط متقاضي را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. در صورتي که برخي اطلاعات از مستندات کافي برخوردار نباشد، مراتب جهت رفع اشکال به متقاضي اعلام تا نسبت به تکميل و رفع اشکال آن اقدام نمايد و در صورت رفع اشکال توسط متقاضي، تقاضانامه مورد بررسي مجدد قرار مي گيرد.

۲. تعيين داور: در صورت کامل بودن تقاضانامه ها و مدارک مربوطه، کارگروه نسبت به تعيين داور/ داوران از ميان اعضاي هيات علمي دانشگاهها و عند اللزوم از متخصصين در سازمان ها و مراکز پژوهشي اقدام مي نمايد.

تبصره ۱: به منظور تسريع در فرايند ثبت اختراع، کارگروه نسبت به تعيين داور/ داوران اقدام مي نمايد و بر اساس جمع بندي نظرات داوران ويا نظر اعضاي کارگروه تصميم گيري مي شود.

تبصره ۲: داور نبايد در طول ۵ سال گذشته با مخترع يا همکاران وي همکاري علمي، رابطه استاد- دانشجويي ويا رابطه کاري يا استخدامي داشته باشد.

تبصره ۳: ارزيابي حقوقي: در اين زمينه، شروط شکلي و ماهوي اختراع متقاضي جهت تطبيق با قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري و معاهدات بين المللي اختراع مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.

ماده ۱۰: پذيرش اختراع

۱- نظرات داوران به همراه مستندات ارائه‌شده توسط متقاضي در جلسه کارگروه مطرح و جمع‌بندي مي شود و در صورت احراز شرايط تقاضانامه او تائيد مي‌شود.

۲- در صورتيکه متقاضي، تائيديه علمي سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي کشور و يا رتبه اول تا سوم جشنواره خوارزمي را در زمينه مرتبط اختراع مورد تقاضا داشته باشد، تقاضانامه اش نياز به داوري ندارد وليکن بايد به تاييد کارگروه برسد.

ماده ۱۱: معرفي متقاضيان ثبت اختراع جهت انعقاد قرارداد

۱- مخترعاني که تقاضاي آنها به تائيد کارگروه رسيده است جهت انعقاد قرارداد به عامل معرفي مي گردند.

تبصره ۱: انتخاب عامل: عامل از بين شرکت هاي داراي صلاحيت و تخصص که به تائيد کارگروه ثبت اختراع رسيده است، انتخاب مي شود.

تبصره ۲: عامل موظف است طي قراردادي که به تائيد کارگروه ثبت اختراع رسيده است، چارچوب همکاري خود را با مخترع براي ثبت بين المللي اختراع مشخص نمايد.

۲- متقاضي پس از امضاي قرارداد با عامل، نسخه اي از آن را طي درخواست کتبي جهت استفاده از حمايت صندوق به کارگروه ثبت اختراعات تحويل مي دهد.

ماده ۱۲: ميزان اعطاي حمايت به مخترعان جهت ثبت اختراع

الف: صندوق حمايت از پژوهشگران کشور جهت تشويق مخترعان و ايجاد انگيزه، پنجاه درصد هزينه هاي ثبت اختراع مخترعان را بلاعوض پرداخت مي نمايد و مابقي هزينه ها به عهده مخترع مي باشد.

ب: با پذيرش شرايط ذيل مخترع مي تواند تقاضاي دريافت حمايت بيشتري را بنمايد:

 • در صورتيکه مخترع، موفق به ثبت نهايي اختراع خود گردد، و آن اختراع داراي فناوري پيشرفته باشد در صورت تقاضاي مخترع، سي درصد هزينه قرارداد مذکور بصورت تشويقي به آن مخترع پرداخت خواهد شد و اگر اختراع ثبت شده داراي فناوري پيشرفته نباشد، بيست درصد هزينه قرارداد مذکور بصورت تشويقي به آن مخترع پرداخت خواهد شد.
 • به مخترعي که ثبت نهايي اختراع خود را انجام و موفق به انعقاد قرارداد ليسانس يا فروش اختراع خود مي گردد، در صورت تقاضاي مخترع، بيست در صد هزينه قرارداد مذکور بصورت تشويقي به آن مخترع پرداخت خواهد شد.
 • نام صندوق به عنوان مالک بخشي از اختراع بايد در ورقه اختراع صادره قيد گردد.

ماده ۱۳: تائيد نهايي قرارداد

 • قرارداد منعقد شده في مابين مخترع و شرکت هاي ثبت اختراع توسط رئيس کارگروه ثبت اختراع صندوق بررسي مي شود .
 • رئيس کارگروه ثبت اختراع صندوق قرارداد ثبت اختراع تائيد شده مخترع را به همراه تقاضانامه وي و ارزيابي داوران و ساير اسناد و مدارک ارائه شده طي نامه اي جهت دستور پرداخت قسط اول قرارداد تائيد شده توسط مشاور حقوقي را به رياست صندوق ارسال مي نمايد.

ماده۱۴ : دستور پرداخت

 • رياست صندوق دستور پرداخت سهم صندوق از قرارداد را به امور مالي ابلاغ مي نمايد.
 • امور مالي براساس دستور رياست صندوق مبلغ مذکور در قرارداد را به شماره حساب بانکي عامل طرف قرارداد واريز مينمايد.

ماده ۱۵: حق الزحمه داوران

جهت تسريع در روند ارزيابي تقاضانامه ثبت اختراع توسط داوران، به ازاي ارزيابي هر تقاضانامه، حق الزحمه داوران براساس ضوابط مصوب کارگروه و با دستور رياست صندوق پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۶: مستند سازي و ثبت در بانک اطلاعاتي

کليه اطلاعات لازم در راستاي تهيه يک بانک اطلاعاتي جامع از متقاضيان و اختراعات ثبت شده، بايگاني مي‌گردد. اين اطلاعات شامل کليه تقاضانامه هاي ثبت اختراع در مراحل مختلف از آغاز ارائه تقاضانامه تا پايان صدور ورقه اختراع يا رد تقاضانامه ( اختراعات در دست بررسي توسط داوران، اختراعات فايل شده، اختراعات مردود و اختراعات ثبت شده )بايد توسط کارشناس ثبت اختراع به ترتيب، مستندسازي و آمار مربوط به آن در فواصل سه ماهه پس از تائيد کارگروه در سايت صندوق به روز گردد.


اين آئين نامه در شانزده ماده و شش تبصره در تاريخ هفدهم مرداد ماه يکهزار و سيصد ونود هجري شمسي به تائيد کارگروه ثبت اختراعات صندوق حمايت از پژوهشگران کشور رسيد و از اين تاريخ لازم الاجراء مي باشد.

 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۰