جستجو . ورود به وبگاه    ۱۴۰۰/۷/۱  
 
 

  آيين نامه نظارت بر طرحها  

مصوب جلسه مورخ ٠١/٠٢/١٣٨٤


بمنظور نظارت موثر و شايسته بر حسن اجراي طرحهاي مصوب صندوق و نيز نحوه هزينه تسهيلات اعطايي و حصول اطمينان از ثمر بخشي تحقيقات انجام شده در راستاي توسعه علم و فناوري, آيين نامه "نظارت بر طرحهاي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور" بشرح ذيل تدوين مي گردد :

ماده ١ : هدف

هدف از تنظيم اين آيين نامه, بيان نحوه نظارت کيفي و کمي بر طرحهاي مصوب صندوق مي باشد.

ماده ٢ : دامنه کاربرد

اين آيين نامه براي کليه طرحهاي مصوب صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور, قابل اجرا مي باشد.

ماده ٣ : تعاريف و مفاهيم

مجري: امضاء کننده تفاهم نامه با صندوق مي باشد که کليه مسئوليتهاي ناشي از انجام يا عدم انجام طرح بر عهده وي بوده و مسئوليت گزارش دهي و ارائه درخواست پرداخت, بر عهده وي است.

دوره کاري : بازه زماني ٣ ماهه که شروع آن از تاريخ نخستين پرداخت به مجري قابل محاسبه بوده و در انتهاي آن مجري موظف به گزارش دهي به صندوق مي باشد. دوره کاري مي تواند با درخواست کتبي مجري و تاييد ناظر, افزايش يا کاهش يابد.

ناظر : فرد يا موسسه داراي تجربه و توانايي علمي و تخصصي لازم در زمينه طرح مصوب است, که از سوي کميته تخصصي صندوق منصوب مي گردد.

گزارش : مستندات تايپي, مدون و شفاف از نحوه و ميزان پيشرفت طرح و يا دلايل و تنگناهاي عدم پيشرفت مي باشد که مجري در پايان دوره کاري به صندوق تحويل مي دهد و بر اساس آن و با تاييد ناظر و تصويب رئيس صندوق يا مقام مجاز از سوي او, اجازه پرداخت بعدي به مجري صادر مي گردد.

گزارش دهي : نحوه ارائه گزارش از جانب مجري به صندوق [١]

نظارت : کنترل و ارزيابي مستمر پروژه هاي مصوب صندوق توسط ناظر مي باشد که از طريق بازديد از پيشرفت طرح, بررسي گزارش از مجري و اعلام نتيجه ارزيابي به صندوق, انجام مي گيرد.

ماده ٤ : گزارش دهي

٤-١- مجري طرح مصوب در پايان هر دوره کاري موظف به ارائه گزارش مناسب و شفاف از نحوه و ميزان پيشرفت طرح و يا دلايل و تنگناهاي منجر به عدم پيشرفت آن, به صندوق خواهد بود.

٤-٢- ملزومات مورد نياز گزارش به شرح زير مي باشد :

  • جدول زمانبندي کل پروژه که در بر گيرنده آخرين درصدهاي پيشرفت طرح باشد.
  • نمودار مقايسه اي درصد پيشرفت زمانبندي شده طرح با درصد پيشرفت واقعي
  • فرم تکميل شده هزينه هاي انجام طرح در هر مقطع بهمراه اسناد و مدارک
  • درخواست کتبي اعتبار براي ادامه پروژه

٣-٤- مجري موظف به ارسال يک نسخه تايپي و صحافي شده از گزارش نهايي انجام طرح و دستاوردهاي آن بهمراه فايل الکترونيک, به صندوق مي باشد.

٤-٤- با توجه به گزارش آن دسته از مجرياني که بدرستي زمانبندي اجرايي را رعايت کرده باشند, صندوق مي تواند مبلغي را بعنوان جايزه به مجري پرداخت نمايد.

٤-٥- در پايان مدت انجام طرح, مجري موظف به رعايت کامل تعهدات مندرج در ماده ٩ تفاهم نامه خواهد بود.

ماده ٥ : نظارت

٥-١- ناظر طرح با حکم کتبي رئيس صندوق به اين سمت منصوب مي گردد و در تمام مدت اجراي طرح داراي وظايف زير مي باشد :

  • ارزيابي گزارشات مجري پروژه و انعکاس نتيجه آن به صندوق
  • تاييد ميزان درصد پيشرفت پروژه
  • تاييد گزارش نهايي پروژه

٥-٢- ناظر موظف است ظرف مدت يکماه پس از دريافت گزارش, نسبت به ارزيابي و ارسال نتيجه به صندوق اقدام نمايد. بديهي است که در صورت عدم تعهد ناظر, صندوق اختيار دارد تا در مورد ادامه همکاري با ناظر تصميم گيري نمايد.

٥-٣- حق الزحمه نظارت مطابق با دستور العمل مربوطه پرداخت خواهد شد.

اين آيين نامه در ٥ ماده در جلسه مورخ ٠١/٠٢/١٣٨٤ کميته تخصصي صندوق, به تصويب رسيد.


[١] چهارچوب ارائه گزارشات در دستور العمل نحوه ارائه گزارشات آورده شده است.

 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۰