جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۵/۲۲  
 
 

  آيين نامه نظارت بر طرحها  

مصوب جلسه مورخ ٠١/٠٢/١٣٨٤


بمنظور نظارت موثر و شايسته بر حسن اجراي طرحهاي مصوب صندوق و نيز نحوه هزينه تسهيلات اعطايي و حصول اطمينان از ثمر بخشي تحقيقات انجام شده در راستاي توسعه علم و فناوري, آيين نامه "نظارت بر طرحهاي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور" بشرح ذيل تدوين مي گردد :

ماده ١ : هدف

هدف از تنظيم اين آيين نامه, بيان نحوه نظارت کيفي و کمي بر طرحهاي مصوب صندوق مي باشد.

ماده ٢ : دامنه کاربرد

اين آيين نامه براي کليه طرحهاي مصوب صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور, قابل اجرا مي باشد.

ماده ٣ : تعاريف و مفاهيم

مجري: امضاء کننده تفاهم نامه با صندوق مي باشد که کليه مسئوليتهاي ناشي از انجام يا عدم انجام طرح بر عهده وي بوده و مسئوليت گزارش دهي و ارائه درخواست پرداخت, بر عهده وي است.

دوره کاري : بازه زماني ٣ ماهه که شروع آن از تاريخ نخستين پرداخت به مجري قابل محاسبه بوده و در انتهاي آن مجري موظف به گزارش دهي به صندوق مي باشد. دوره کاري مي تواند با درخواست کتبي مجري و تاييد ناظر, افزايش يا کاهش يابد.

ناظر : فرد يا موسسه داراي تجربه و توانايي علمي و تخصصي لازم در زمينه طرح مصوب است, که از سوي کميته تخصصي صندوق منصوب مي گردد.

گزارش : مستندات تايپي, مدون و شفاف از نحوه و ميزان پيشرفت طرح و يا دلايل و تنگناهاي عدم پيشرفت مي باشد که مجري در پايان دوره کاري به صندوق تحويل مي دهد و بر اساس آن و با تاييد ناظر و تصويب رئيس صندوق يا مقام مجاز از سوي او, اجازه پرداخت بعدي به مجري صادر مي گردد.

گزارش دهي : نحوه ارائه گزارش از جانب مجري به صندوق [١]

نظارت : کنترل و ارزيابي مستمر پروژه هاي مصوب صندوق توسط ناظر مي باشد که از طريق بازديد از پيشرفت طرح, بررسي گزارش از مجري و اعلام نتيجه ارزيابي به صندوق, انجام مي گيرد.

ماده ٤ : گزارش دهي

٤-١- مجري طرح مصوب در پايان هر دوره کاري موظف به ارائه گزارش مناسب و شفاف از نحوه و ميزان پيشرفت طرح و يا دلايل و تنگناهاي منجر به عدم پيشرفت آن, به صندوق خواهد بود.

٤-٢- ملزومات مورد نياز گزارش به شرح زير مي باشد :

  • جدول زمانبندي کل پروژه که در بر گيرنده آخرين درصدهاي پيشرفت طرح باشد.
  • نمودار مقايسه اي درصد پيشرفت زمانبندي شده طرح با درصد پيشرفت واقعي
  • فرم تکميل شده هزينه هاي انجام طرح در هر مق