جستجو . ورود به وبگاه    ۱۳۹۹/۷/۴  
 
 

  آيين نامه کرسي پژوهشي  

 

در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور ، نقشه جامع علمي کشور،اجراي قانون برنامه پنجم توسعه ، و با توجه به اهميت روز افزون پژوهش و فناوري در عصر اقتصاد دانش بنيان، در راستاي کمک به ايجاد و ارتقاء ظرفيت هاي توليد علم و فناوري در سطح ملي ودراجراي بند ۱ و ۲ ماده ۱۱ اساسنامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور, آيين نامه کرسي پژوهشي به شرح ذيل مي باشد.

ماده ۱:تعاريف

صندوق: عبارتست از صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور که در اين آئين نامه صندوق ناميده مي شود.

کميته تخصصي: کميته تخصصي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور که در اين آئين نامه کميته تخصصي ناميده مي شود.

کارگروه هاي تخصصي: عبارتست از کارگروه هاي تخصصي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور که در اين آئين نامه کارگروه هاي تخصصي ناميده مي شود.

کارگروه کرسي پژوهشي: متشکل از تعدادي از صاحبنظران دانشگاهي و حوزوي که در راستاي انجام وظايف تعريف شده در اين آئين نامه توسط رئيس صندوق انتخاب مي شوند.

پژوهشگر: به اشخاص حقيقي اطلاق مي گردد که داراي دانش، تجربه و مدارج علمي و دستاوردهاي پژوهشي و يا فناورانه بوده و صلاحيت علمي وي به تائيد کارگروه رسيده باشد.

کرسي پژوهشي: اعتبار پژوهشي است که در راستاي اهداف صندوق و براي اجراي يک برنامه راهبردي تحقيقاتي متشکل از مجموعه اي از فعاليت ها و پروژه هاي هدفمند به پژوهشگران ممتاز حقيقي و حقوقي ايراني تخصيص مي يابد.

ماده ۲: اهداف

·        کمک به ايجاد ظرفيت هاي جديد تحقيقاتي بخصوص براي پژوهشگران جامع نگر و آينده نگر، داراي بينش و برنامه راهبردي

·        بهره برداري مؤثر از ظرفيت هاي بالقوه اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران بر جسته كشور

·        کمک به نگهداشت سرمايه هاي انساني پژوهشي و جذب پژوهشگران فرهيخته ايراني مقيم خارج از کشور به داخل

·        حمايت از پژوهش هاي خوش آتيه منطبق با اولويت هاي ملي

·        کمک به ايجاد محيط هاي علمي پويا و مولد علم در سطح کشور 

·        كمك به تعامل مؤثر پژوهشگران با نيازهاي جامعه و الزامات آن

·        حمايت از تربيت نيروهاي ماهر و متخصص براي نظام علم و فناوري کشور

·        ايفاي نقش مؤثر در توسعه علمي كشور و حركت در مرزهاي دانش

·        کمک به توسعه فعاليتهاي پژوهشي گروهي در کشور

۳: ترکيب و وظايف کارگروه

کارگروه کرسي پژوهشي در چارچوب اين آئين نامه تشکيل مي شود و ترکيب اعضا و وظايف آن به شرح زير است:

اعضاء:

·        رئيس صندوق

·        معاون اجرايي صندوق

·        مدير ارزيابي طرح هاي صندوق

·        دو نفر از اعضاي کارگروه‌هاي تخصصي به انتخاب رئيس صندوق

·        شش نفر از اساتيد و پژوهشگران برجسته کشور به انتخاب رئيس صندوق

·        معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان

تبصره: رئيس کارگروه با حکم رئيس صندوق منصوب مي شود.

وظايف:

·        همکاري با کميته تخصصي در تدوين سياستها و خط مشي کلي فعاليتهاي کرسي پژوهشي

·        تعيين اولويت هاي موضوعي اعطاي کرسي پژوهشي

·        شناسايي متقاضيان اعطاي کرسي پژوهشي

·        ارزيابي صلاحيت علمي متقاضيان و برنامه راهبردي تحقيقاتي آنها

·        ارزيابي عملکرد دارندگان کرسي پژوهشي و تصميم گيري در ارتباط با تمديد يا خاتمه کرسي اعطاء شده

·        انجام ساير فعاليتهاي مرتبط با ترويج و توسعه کمي و کيفي کرسي پژوهشي

تبصره۱: جلسات کارگروه با هماهنگي رئيس کارگروه و براساس دعوت مدير ارزيابي طرحها با حضور اکثريت اعضاء رسميت پيدا کرده و تصميمات متخذه با رأي موافق اکثريت اعضاء حاضر در جلسه معتبر مي باشد. در صورتيکه نظرات موافق و مخالف در رابطه با يک موضوع برابر باشد نظر رئيس صندوق تعيين کننده خواهد بود.

تبصره۲: کارگروه مي تواند حسب موضوع از اشخاص حقيقي يا حقوقي براي بحث و بررسي در رابطه با موارد مرتبط با حوزه کاري کارگروه (بدون حق راي) دعوت بعمل آورد. 

ماده ۴: پژوهشگران واجد شرايط

پژوهشگران حقيقي ايراني که شرايط ذيل را دارا باشند مي توانند در خواست اعطاي کرسي پژوهشي به صندوق ارائه نمايند:

·      داشتن برنامه راهبردي تحقيقاتي منطبق با اولويتهاي صندوق

·      داراي توان لازم براي ارائه يک چارچوب نظري علمي و منسجم جهت حل مسائل اولويت دار کشور

·      داراي ايده نو، مبتکرانه و آينده پژوهي

·      توان هدايت و تربيت نيروهاي ماهر و متخصص

تبصره: پژوهشگران واجد شرايط در دو مرحله ابتدا براساس سوابق و دستاوردهاي پژوهشي و فناوري شناسايي و سپس براساس ارزيابي کيفي برنامه جامع تحقيقاتي توسط کارگروه انتخاب مي شوند. نحوه انجام اين موضوع بر اساس دستورالعملي است که به تائيد کارگروه مي رسد.

ماده ۵: انواع کرسي پژوهشي

کرسي هاي قابل اعطاي صندوق به شرح ذيل مي باشد:

کرسي گروهي: کرسي است که به يک تيم تحقيقاتي حداقل۴ نفره مستقر در قطبهاي علمي، پژوهشگاه ها و يا مراکز تحقيقاتي کشور با حداقل مرتبه استادياري و داراي سوابق پژوهشي مناسب و به سرپرستي يکي از پژوهشگران بر جسته با مرتبه علمي استادي با هدف حل مسائل اساسي کشور يا نظريه پردازي در حوزه هاي بنيادي براي يک دوره اعطاء مي شود.

کرسي فردي: کرسي است که به پژوهشگران عضو هيئت علمي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي کشور با مرتبه استادي و داراي سوابق پژوهشي معتبر در سطوح ملي و بين المللي با هدف حل مسائل اساسي کشور يا نظريه پردازي در حوزه هاي بنيادي براي يک دوره اعطاء مي شود.

اعتبار ويژه پژوهشي: اين اعتبار پژوهشي به پژوهشگران جوان عضو هيئت علمي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي کشور با حداقل مرتبه استادياري و داراي توانمندي هاي پژوهشي ويژه با هدف کمک به ايجاد ظرفيت هاي علمي و فناوري جديد براي حداکثر يک دوره يک ساله اعطاء مي شود.

تبصره: در صورتيکه دستاوردهاي کرسي پژوهشي اعطاء شده با نيازهاي حياتي کشور انطباق داشته و در راستاي سياستهاي صندوق باشد، کارگروه مي تواند کرسي هاي نوع اول و دوم را براي يک دوره ديگر تمديد نمايد. طول دوره بر اساس برنامه تحقيقاتي مصوب توسط کارگروه تعيين مي شود.

ماده ۶: فراينداعطاي کرسي پژوهشي

۱-    تکميل فرم درخواست اوليه کرسي پژوهشي توسط پژوهشگران واجد شرايط اوليه (فرم شماره ۱)

۲- بررسي فرم تکميل شده توسط دبير کارگروه و استخراج فهرست افراد واجد شرايط اوليه و ارائه آن به کارگروه جهت اخذ تائيد

۳ ارائه فرم برنامه پيشنهادي براي درخواست اعطاي کرسي پژوهشي (فرم شماره ۲) به افراد واجد شرايط تائيد شده توسط کارگروه

۴- بررسي اوليه برنامه پيشنهادي کرسي پژوهشي ارائه شده متقاضي توسط دبير کارگروه و ارائه آن به کارگروه براي بررسي

تبصره: در صورت ضرورت و بنا بر تشخيص کارگروه، نظر يکي از صاحبنظران متخصص در رابطه با برنامه پيشنهادي کرسي پژوهشي نيز اخذ مي گردد.

۵- بررسي و تصميم گيري نهايي کارگروه در مورد رد يا قبول درخواست اعطاي کرسي پژوهشي

۶- پي گيري تنظيم و امضاء تفاهم نامه توسط دبير کارگروه در رابطه با کرسي هاي پژوهشي مصوب

ماده ۷: نظارت و ارزيابي عملکرد

۱-    گزارش عملکرد سالانه ارائه شده مجري کرسي ،توسط کارگروه بررسي و در صورت ضرورت براي يک فرد متخصص در آن رشته ارسال و پس از کسب نظر مشورتي در رابطه با ادامه يا توقف کرسي پژوهشي تصميم گيري مي شود.

۲-    کارگروه موظف است گزارش عملکرد کرسي هاي پژوهشي اعطاء شده و ساير اقدامات مرتبط با مأموريت کارگروه را حداکثر يک ماه پس از پايان هر نيم سال تهيه و به کميته تخصصي ارائه نمايد.

اين آيين نامه در هفت ماده و شش تبصره در تاريخ ۲۹/۲/۱۳۹۱ به تصويب  رسيد. 

 
  درباره صندوق
معرفي صندوق
ارکان صندوق
رسالت صندوق:
کمک به اجراي طرح هاي پژوهشي
   کارگروه هاي پژوهشي
تجاري سازي نتايج پژوهشي
ثبت اختراعات در سطح جهاني
کرسي هاي پژوهشي
زير ساخت هاي پژوهشي
ديگر فعاليت هاي حمايتي
خدمات الکترونيک
خبرنامه داخلي صندوق
جستجو در وبگاه
 
  آيين نامه ها
سياستهاي اصولي و خط مشي
آيين نامه اجرايي
آيين نامه ارائه تسهيلات
آيين نامه نظارت بر طرح ها
آئين نامه کرسي پژوهشي
آيين نامه تجاري سازي
آيين نامه ثبت اختراعات
 
  فرم ها و دستورالعمل ها
راهنماي تکميل فرم پيشنهاد طرح
دستورالعمل تهيه گزارش
فرم هاي مکمل
 
  ابزارهاي مشاهده
راهنمايي
دريافت فونت ها
تغيير رنگ هاي سايت
نسخه قابل چاپ اين صفحه
 
© تمام حقوق براي صندوق محفوظ است | صفحه اول | چاپ صفحه
آخرين بهنگام سازي اين صفحه: ۱۳۹۳/۱۱/۱ - ۱۶:۵۰